Otsituimad TOP 5

ACC Long 600mg effervescent tablet N6 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: ACC Long 600mg effervescent tablet N6
Toimeained: Acetylcysteine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sandoz
ATC kood R05CB01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

ACC Long’i toimeaine atsetüültsüsteiin on aminohappe tsüsteiini derivaat. Atsetüültsüsteiin avaldab bronhide piirkonnale limavedeldavat toimet.

ACC Long’i kasutatakse röga lahtistamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke ACC Long’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüültsüsteiini või ravimi mõne koostisosa suhtes

toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi ACC Long’i kasutada lastel vanuses alla 14 aasta

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ACC Long järgmistel juhtudel

kui te olete soolavabal dieedil siis peate arvestama selle ravimi naatriumisisaldust kuna ACC Long sisaldab naatriumiühendeid (vt lõik „ACC Long’i kasutamine koos toidu ja joogiga“).

Bronhiaalastma ja haavandtõve anamneesiga patsientidel tuleb atsetüültsüsteiini kasutada ettevaatlikult.

Histamiini talumatuse korral on samuti vajalik ettevaatus. Sel juhul tuleb vältida pikaajalist ravi, sest atsetüültsüsteiin mõjutab histamiini metabolismi ning võib tekitada kõrvalnähte (nt peavalu, vasomotoorne riniit, sügelemine).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Antibiootikumid

On teada, et terve hulk antibiootikume on atsetüültsüsteiiniga füüsikaliselt kokkusobimatud või inaktiveeruvad atsetüültsüsteiini toimel. Ettevaatuse tõttu tuleb manustada suukaudseid antibiootikume eraldi ning vähemalt kahetunnise vahega.

Köhavastased ained

Kombineerides atsetüültsüsteiini köhavastaste ravimitega, tekib sekreedi peetuse oht köharefleksi mahasurumise tõttu. Seetõttu tuleb sellise kombinatsiooni kasutamist hoolikalt kaaluda.

Nitroglütseriin

ACC Long’i samaaegne manustamine võib põhjustada nitroglütseriini veresooni laiendava ja verd vedeldava toime tugevnemist.

ACC Long’i võtmine koos toidu ja joogiga

Märkus piiratud naatriumisisaldusega (madala naatriumisisaldusega/soolavaba) dieedi kohta: üks ACC Long tablett sisaldab 138,8 mg naatriumi.

ACC Long tablett tuleb võtta pärast sööki.

Kihisevad tabletid tuleb sisse võtta lahustatuna klaasitäies vees.

Märkus

ACC Long’i mukolüütilist (röga lahtistav) toimet toetab vedeliku tarbimine.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad küllaldased andmed atsetüültsüsteiini kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel emadel, tohib seda ravimit nimetatud olukordades kasutada ainult juhul, kui arst seda määrab.

Oluline teave mõningate ACC Long’i koostisainete suhtes

ACC Long sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

ACC Long sisaldab ka naatriumiühendeid. Madala naatriumisisaldusega (soolavaba) dieedil olevate patsientide puhul tuleb selle ravimi naatriumisisaldust arvesse võtta.

Nõuanne diabeetikutele

Üks ACC Long tablett sisaldab 0,01 süsivesikute vahetusühikut.

Ravimis sisalduv mannitool võib omada nõrka lahtistavat toimet.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke ACC Long’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Röga lahtistamiseks (sekretolüüs) ägedate hingamisteede haiguste korral

Täiskasvanud ja noorukid alates 14. eluaastast

1/2 kihisevat tabletti ACC Long’i kaks korda ööpäevas või üks kihisev tablett üks kord ööpäevas (vastab 600 mg atsetüültsüsteiinile ööpäevas)

Mukovistsidoosi (pärilik haigus) korral

Mukovistsidoosiga patsiendid, kelle kehakaal ületab 30 kg, võivad vajadusel kasutada kuni 800 mg atsetüültsüsteiini ööpäevas.

Manustamise kestus

Manustamise kestus sõltub haiguse tüübist ja raskusest ning selle peab määrama arst.

Kui teil on tunne, et ACC Long’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate ACC Long’i rohkem kui ette nähtud

Atsetüültsüsteiini üleannustamisel võivad tekkida kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine. Üleannustamisnähtude ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Kui te unustasite ACC Long’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ACC Long põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel rühmitatud järgnevalt:

Väga sage: (≥ 1/10)
Sage: (≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt: (≥ 1/1 000 kuni < 1/100)
Harv: (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv (< 1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: Peavalu, palavik, allergilised reaktsioonid (sügelemine, nõgestõbi, eksanteem, nahalööve, bronhospasmid, nahaturse, kiirenenud südametegevus ja vererõhu langus) Väga harv: Anafülaktilised reaktsioonid kuni šokini

Naha- ja nahaaluskoe reaktsioonid

Väga harva on atsetüültsüsteiiniga seoses teatatud raskete nahareaktsioonide (Stevens-Johnsoni ning Lyelli sündroomi) tekkest. Kui tekivad naha- ja limaskesta muutused, tuleks kohe pöörduda arsti poole ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: Kohin kõrvus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv: Hingeldus, bronhospam – peamiselt bronhiaalastmaga seotud ülitundliku bronhisüsteemiga patsientidel

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: Suupõletik, kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine, kõrvetised ja iiveldus

Peale selle on atsetüültsüsteiini manustamise ajal väga harva kirjeldatud veritsusi, eeskätt kui anamneesis on ülitundlikkusreaktsioon.

Erinevates uuringutes on kirjeldatud trombotsüütide agregatsiooni vähenemist atsetüültsüsteiini olemasolul, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole kindlaks tehtud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Tuubid:

Hoida temperatuuril kuni 30°C, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Pärast tableti väljavõtmist tuleb tuub tihedalt sulgeda!

Kotikesed:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage ACC Long’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ACC Long sisaldab

Toimeaine on atsetüültsüsteiin.

Abiained on askorbiinhape (C-vitamiin), sidrunhape, laktoosmonohüdraat, D-mannitool, naatriumkarbonaat, naatriumtsitraat, naatriumtsüklamaat, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumsahhariin, lõhnaained (põldmari).

Kuidas ACC Long välja näeb ja pakendi sisu

PE-korgiga PP-tuubid või kolmekihilisest fooliumist (polüetüleen-alumiiniumpaberist) hermeetiliselt suletud kotikesed karpides.

Pakendid sisaldavad 6 või 10 kihisevat tabletti

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel : +372 6652 400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Siili apteegi haruapteek (Valdeku apteek)

Valdeku tn 114, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550948
A012@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating