Otsituimad TOP 5

Aceterin Express 10mg film-coated tablet N10 (0)

Hingamissüsteem >  Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Aceterin Express 10mg film-coated tablet N10
Toimeained: Cetirizine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sandoz
ATC kood R06AE07
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Aceterin express on allergiavastane ravim ja seda kasutatakse

hooajalise või aastaringse allergilise nohu (riniidi) ja sellega kaasneva silmapõletiku (konjunktiviidi) sümptomaatiliseks raviks.

nõgestõve (kroonilise idiopaatilise urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Aceterin express’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) tsetirisiindivesinikkloriidi või Aceterin express’i mõne koostisosa, hüdroksüsiini või piperasiini derivaatide suhtes;

kui teil on raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens alla 10 ml/min);

kui teil on pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäired.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Aceterin express

Raviannuste juures ei ole märkimisväärseid koostoimeid alkoholiga täheldatud. Siiski on soovitatav ettevaatus alkoholi samaaegsel kasutamisel.

Kui teil on epilepsia või krambioht, peate oma arstiga nõu pidama.

Alla 6-aastastel lastel ei soovitata Aceterin express’i kasutada toimeaine suure sisalduse tõttu.

Aceterin express-ravi tuleb lõpetada kolm päeva enne nahatestide läbiviimist, kuna allergiaravimid võivad segada nahatestide positiivset reaktsiooni.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Tsetirisiinil ei esine koostoimeid teiste ravimitega.

Aceterin express’i võtmine koos toidu ja joogiga Toit ei mõjuta märkimisväärselt tsetirisiini imendumist.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb ravimit määrata ettevaatusega.

Tsetirisiindivesinikkloriid eritub rinnapiima., seetõttu tuleb rinnaga toitmise ajal Aceterin express’i kasutada ettevaatusega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud autojuhtimise ja masinatega töötamise võime häireid pärast Aceterin express’i kasutamist ettenähtud annuses.

Kui kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega, ärge ületage ettenähtud annust. Jälgige hoolikalt oma reaktsiooni ravimile.

Kui olete ravimi suhtes tundlik patsient, võib ravimi samaaegne manustamine alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pidurdavate ainetega mõjutada ka teie tähelepanu ja töövõimet.

Oluline teave mõningate Aceterin express’i koostisainete suhtes

Aceterin express sisaldab laktoosi: Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Nõuanne diabeetikutele:

Üks tablett sisaldab alla 0,01 leivaühiku süsivesikuid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Aceterin express’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus üle 12-aastastele noorukitele ja täiskasvanutele on:

10 mg (üks tablett) Aceterin express’i ööpäevas, soovitatavalt õhtul.

6...12-aastased lapsed kehakaaluga 30 kg või rohkem:

10 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas või 5 mg (pool tabletti) 2 korda ööpäevas (hommikul ja õhtul).

6...12-aastased lapsed kehakaaluga alla 30 kg:

5 mg (pool tabletti) üks kord ööpäevas.

Alla 6-aastastele lastele ei sobi Aceterin express’i 10 mg tabletid toimeaine suure sisalduse tõttu.

Eakad

Normaalse neerufunktsiooniga eakatel ei tule annuseid vähendada.

Neerukahjustus

Mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsientidel tuleb annust kohandada individuaalselt, arvestades neerukliirensit. Kui teil on mõõdukas kuni raske neerukahjustus, konsulteerige oma arstiga. Dialüüsi saavatel patsientidel (kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min) on Aceterin express vastunäidustatud.

Maksakahjustus

Kui teil on ainult maksakahjustus, ei ole annuse kohandamine vajalik. Annuse kohandamine on soovitatav kaasuva neerukahjustuse korral (vt eespool).

Manustamisviis ja kestus

Tablette tuleb sisse võtta närimata koos vedelikuga, soovitatavalt õhtul.

Aceterin express’i võib manustada, olenemata söögiaegadest.

Ravi kestus oleneb kaebuste olemusest, kestusest ja dünaamikast ning seda otsustab arst. Heinapalaviku korral on tavaliselt piisavaks kestuseks 3…6 nädalat, kuid õietolmu lühiajalise lendlemise korral võib see olla isegi ainult 1 nädal. Allergilise päritoluga astmaatiliste seisundite toetusravist on kogemusi ainult kuni 6-kuulise ravi kohta. Tsetirisiini sisaldavate tablettide manustamisega kroonilise nõgestõve ja kroonilise allergilise nohu korral on seni kogemus kuni 1aastase kestusega ravi kohta.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Aceterin express’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Aceterin express’i rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete võtnud Aceterin express’i rohkem kui ette nähtud, teavitage sellest oma arsti.

Teie arst otsustab, milliseid meetmeid (vajadusel) rakendada.

Üleannustamise korral võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, kiirenenud südame löögisagedus, värinad ja uriinipeetus.

Kui te unustate Aceterin express’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Aceterin express’i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Aceterin express põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned väga harvad kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja teavitage sellest viivitamatult oma arsti või pöörduge lähima haigla vastuvõtuosakonda:

tõsised allergilised reaktsioonid, nagu äkkitekkinud hingamis-, kõne- ja neelamisraskus, huulte, kaela ja näo paistetus, äärmiselt tugev pearinglus või minestamine, sügelemine, nahapinnast kõrgem lööve;

vereliistakute arvu langusest tingitud verevalumid või -jooks.

Muud kõrvaltoimed:

Turuletulekujärgse kogemuse põhjal on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st, kuid vähem kui 1-l 100-st): agiteeritus, paresteesiad (käte ja jalgade torkimise- või tuimusetunne), kõhulahtisus, sügelemine, nahalööve, jõuetus, väsimus.

Harvad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 10 000-st, kuid vähem kui 1-l 1000-st): ülitundlikkus, agressiivsus, segasus, depressioon, hallutsinatsioonid, unetus, krambid, kiire südametöö, maksaanalüüside muutused, nõgestõbi, turse, kehakaalu tõus.

Väga harvad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st): vereliistakute madal tase, anafülaktiline šokk, tõmblused, maitsemuutused, liigutuste häired (düskineesia, düstoonia), minestamine, värinad, akomodatsioonihäired, hägustunud nägemine, tahtele allumatu silmade ülespoole liikumine (okulogüratsioon), angioneurootiline turse, paikne ravimlööve, valu ja/või raskused urineerimisel.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): mälukaotus või –häired.

Kliinilistes uuringutes täiskasvanutel teatati järgmistest kõrvaltoimetest: väsimus, pearinglus, peavalu, kõhuvalu, suu kuivus, iiveldus, unisus, neelupõletik.

Kliinilistes uuringutes lastel vanuses 6 kuud kuni 12 aastat teatati järgmistest kõrvaltoimetest: kõhulahtisus, unisus, nohu, väsimus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest vajatud ja kättesaamatus kohas.

Aceterin express ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Aceterin express’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need ,eetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Aceterin express sisaldab

Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. Tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.

Abiained on mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, makrogool 4000, magneesiumstearaat, kõrgdispersne ränidioksiid, värvaine titaandioksiid (E171).

Üks tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.

Kuidas Aceterin express välja näeb ja pakendi sisu

Aceterin express on valge, piklik tablett, mille ühel küljel poolitusjoon. Originaalpakend sisaldab 10 tabletti PVC/alumiinium-blisterlehtedel.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Lek S.A. ul. Podlipie 16

95-010 Strykow

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaalApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating