Otsituimad TOP 5

ALMIRAL inj. 25mg 3ml N5 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: ALMIRAL inj. 25mg 3ml N5
Toimeained: Diclofenac(P)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Medochemie
ATC kood M01AB05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Diklofenak kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks ravimiteks.

Almiral leevendab põletiku sümptomeid, näiteks turset ja valu. Samas puudub tal toime põletikku põhjustavate faktorite suhtes.

Almiral´i kasutatakse:

lihaste, liigeste, liigesekapslite, ja lülisamba põletikuliste ning degeneratiivsete reumaatiliste haiguste korral.

trauma- ja operatsioonijärgsete põletikust ja paistetusest tingitud valulikue seisundite puhul.

-sapi ja neerukividest tingitud koolikute puhul.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Almiral’i:

kui te olete ülitundlik (allergiline) diklofenaki või Almiral’i mõne koostisosa suhtes

kui teil esineb või on esinenud mao- või kaksteistsõrmikuhaavand

kui teil on seoses selle rühma ravimite varasema kasutamisega esinenud seedetrakti verejooksu või mulgustust.

kui teil on varem korduvalt esinenud seedetrakti haavandeid ja/või verejookse (vähemalt kahel korral).

kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon, nahalööve või hingamisraskus pärast atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise valuvaigisti võtmist

kui te olete sulfitite suhtes ülitundlik või põete bronhiaalastmat patsientidel võivad teil tekkida allergilist tüüpi reaktsioonid (vt Abiained) - kui te kasutate teisi valuvaigisteid

kui teil esineb või on esinenud verejookse

kui teil on astma

kui te põete mõnda rasket neeruhaigust

kui teil on pärast valuvaigisti võtmist tekkinud maovalu/kõrvetised

kui teil esineb soolehaigus, näiteks Crohni tõbi või haavandiline koliit

kui te olete põdenud või põete mõnda südame-, neeru- või maksahaigust

kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga

kui teil esineb südamepuudulikkus

kui teil on neerupuudulikkus

Ravimit ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Almiral:

Pikaajalise ravi korral tuleb patsiendil regulaarselt teostada vere ja biokeemilisi uuringuid.

Kroonilise neerupuudulikkusega või maksatalituse häirega patsientidel, kes võtavad diureetikume (organismist vett välja viivad ravimid) ning süsteemse erütematoosse luupusega ja porfürinuuriaga patsientidel tuleb annuseid vähendada.

Patsientide puhul, kellel on mao-sooletrakti häired, kellel on esinenud mao või kaksteistsõrmiku haavandeid, haavandilist koliiti (jämesoolepõletik) ja Crohn’i tõbe, on vajalik diagnoosi ülim täpsus ja range arsti järelevalve.

Harvadel juhtudel, kui ilmneb seedeelundkonna haavand või mao-sooletrakti verejooks, tuleb ravimi manustamine katkestada.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni risk on kõrgem MSPVA-de annuse suurendamisel, juhul, kui teil on varem esinenud seedetrakti haavand, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu või mulgustusega patsientidel ning vanuritel. Teil peab ravi alustatama võimalusel väikseima annusega.

Palun teatage mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Sarnaselt teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele, võib täheldada muutusi maksafunktsiooni testides. Need muutused on ajutised või püsivad kuni ravi lõpetamiseni.

Sarnaselt teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele võivad esineda allergilised reaktsioonid isegi juhul, kui ravimit ei ole enne kasutatud.

Palavik üksi ei ole näidustuseks.

Ravimid nagu Almiral võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne diklofenaki võtmist arutama seda oma raviarsti või apteekriga.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel võib ravimi toime olla tugevamini väljendunud. Seetõttu peaksid nad saama ravimit väikseimas annuses, mis ravitava seisundi puhul toimib. Samuti on eakate patsientide puhul väga oluline, et nad teavitaksid kõigist tekkivatest kõrvaltoimetest viivitamatult oma arsti.

Nahareaktsioonid

Kui teil tekib ravi ajal diklofenakiga nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkusreaktsioon, pöörduge arsti poole.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teavitage oma arsti ka sellest, kui te kasutate mõnda järgnevalt nimetatud ravimit:

verd vedeldavad ravimid (antikoagulandid, nt varfariin)

liitium või digoksiin

metotreksaat

hormoonravimid

vett väljaviivad ravimid (diureetikumid).

selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d)(depressiooniravimid)

suhkurdiabeedi raviks kasutatavad ravimid, v.a insuliin

metotreksaat ja tsüklosporiin (vähivastase ja reumaatiliste haiguste ravimid)

teised MSPVA-d, näiteks atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) või ibuprofeen

mõned infektsioonide raviks kasutatavad preparaadid (kinolooni tüüpi antibakteriaalsed preparaadid)

kortikosteroidid (põletikuvastased ravimid)

kõrge vererõhu ravimid

mifepristoon. (günekoloogias kasutatav ravim)

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Prostaglandiinide sünteesi inhibiitorite kasutamine viimasel trimestril võib põhjustada arterioosjuha enneaegset sulgumist või emakalõtvust ja sünnitegevuse aeglustumist. Almiral’i tohib ka raseduse I ja II trimestril kasutada vaid äärmisel vajadusel, kasutades madalaimat efektiivset annust.

Diklofenak eritub rinnapiimaga, mistõttu suurtes annustes või pikaajaliselt ravimit kasutavatel emadel on soovitatav imetamisest loobuda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Almiral võib põhjustada pearinglust ja teisi kesknärvisüsteemihäireid, seetõttu peab olema ettevaatlik autojuhtimisel ja liikuvate mehhanismidega töötamisel.

Oluline teave mõningate Almiral’i koostisainete suhtes

Süstelahus sisaldab abiainetena bensüülakoholi ja naatriummetabisulfit.

Mitte manustada enneaegsetele vastsündinutele ja imikutele.

Bensüülalkoholiga seotud surmaga lõppevate toksiliste reaktsioonide suurenenud tekkeriski tõttu, annuses 90 mg/kg/päevas, ei tohi seda ravimit kasutada vastsündinutel ja kuni 3aastastel lastel.

Sulfitite suhtes ülitundlikel ja bronhiaalastmaga patsientidel võivad tekkida allergilist tüüpi reaktsioonid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Almiral’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst otsustab, millal ja kuidas teid ravida. Tavaline annus on 75…150 mg diklofenakki (so 1...2 ampulli) päevas kuni 2 päeva jooksul.

Ampullis olev lahus tõmmatakse süstlasse ja süstitakse sügavale tuharalihasesse (ülemisse välimisse neljandikku), et vähendada närvi- või koekahjustuse riski. Kui ööpäevas on vajalik kahe annuse manustamine, tuleb kumbki annus süstida erinevasse tuharalihasesse. Kui te olete haiglas, võidakse ampulli sisu lahjendada ja aeglaselt veeni manustada (veenisisene infusioon).

Diklofenaki süstelahus on vastunäidustatud alla 18-aastatel noorukitel ja lastel.

Kui teil on tunne, et Almiral’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Almiral´i võtta

Kui te unustasite võtta ravimit ettenähtud ajal, võtke see niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te kasutate Almiral’i rohkem kui ette nähtud Üleannustamise kahtlusel võtke ühendust arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Almiral põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsiste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi Almiral’iga otsekohe lõpetada.

Väga sageli esinevad:

Seedetrakti nähud –Tekkida võivad peptilised haavandid, mulgustus või seedetrakti verejooks, mis mõnikord võivad lõppeda surmaga, eriti vanemas eas patsientidel. Esineda võivad ka iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõhukinnisus, düspepsia, kõhuvalu, veriroe, veriokse, haavandiline stomatiit, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ägenemine..

Aeg-ajalt võivad esineda:

Valu ülakõhus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõhukrambid, isutus - Peavalu, pearinglus ja vertiigo.

Punetus või nahalööve

Süstekoha reaktsioonid nagu paikne valu ja turse

Harva võivad esineda:

Gastriit

Uimasus ja väsimus.

Nõgeslööve

Maksafunktsioonihäired, k.a hepatiit, nahakollasusega või ilma, mis üksikjuhtudel võib lõppeda surmaga.

Tursed, ülitundlikkusreaktsioonid nagu bronhospasm, anafülaktilised süsteemsed reaktsioonid, k.a. vererõhulangus

Väga harva võivad esineda:

Tundlikkuse ja maitsetundlikkuse muutused, mäluhäired, desorientatsioon, ähmane nägemine, kaheli nägemine, kuulmishäired, kohin kõrvus, unetus, hirmuunenäod, ärrituvus, krambid, depressioon, psühhootilised reaktsioonid ja ärevus.

Nahalööbed

Paikne valu ja abstsessi moodustumine.

Äge neerupuudulikkus, verikusesus, ja teised neerukahjustused

Trombotsütopeenia, leukopeenia, agranulotsütoos, hemolüütiline ja aplastiline aneemia.

Südamekloppimine, valu rinnus, hüpertensioon.

Impotentsus.

Villilised (bulloossed) reaktsioonid, sh Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs.

Ravimid nagu Almiral võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 oC.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Kõlblikkusaeg on märgitud pakendile ja igale ampullile.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Almiral sisaldab:

- Toimeaine on diklofenaknaatrium. Süstelahuse 1 ml sisaldab 25 mg diklofenakki (diklofenaknaatriumina). 1 ampull (3 ml) süstelahust sisaldab 75 mg diklofenakki. - Abiained on bensüülalkohol, naatriumformaldehüüdsulfoksülaat, propüleenglükool, naatriummetabisulfit, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Kuidas Almiral välja näeb ja pakendi sisu

3 ml ampullid, 5, 10 või 100 tk pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Medochemie Ltd, p.o. box 51409, Limassol,

Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Vinni Apteek

Sõpruse tn 1a, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
3257590
vinniapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pärnu Vana Apteek

Riia mnt 17, Pärnu linn, Pärnu maakond
4471689
vana@pharmac.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sonda Apteek, Jõhvi, Rakvere tn 29

Rakvere tn 29, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
3370744
benu.5196@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Keskpuiestee Apteek

Keskpuiestee 35, Kiviõli
3374309
keskpuiestee35@hot.ee
Darbo laikas: I - V 09:00 - 18:00 VI 09:00 - 14:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating