Otsituimad TOP 5

Alventa 75mg prolonged-release capsule, hard N28 (0)

Närvisüsteem >  Psühhoanaleptikumid
Nimetus: Alventa 75mg prolonged-release capsule, hard N28
Toimeained: Venlafaxine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: KRKA
ATC kood N06AX16
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Alventa on serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) gruppi kuuluv antidepressant. Sellesse rühma kuuluvaid ravimeid kasutatakse depressiooni ja muude seisundite nagu ärevushäirete raviks. Arvatakse, et depressiooni ja/või ärevuse seisundis on inimesel serotoniini ja noradrenaliini tase ajus madalam. Antidepressantide toimemehhanism ei ole täielikult teada, kuid need võivad aidata tõsta ajus serotoniini ja noradrenaliini taset.

Alventa on depressiooniga täiskasvanutele mõeldud ravim. Alventa on mõeldud samuti ravimiks täiskasvanutele järgmiste ärevushäiretega: generaliseerunud ärevushäire, sotsiaalärevushäire

(sotsiaalsete olukordade kartmine või vältimine) ja paanikahäire (paanikahood). Depressiooni või ärevushäirete õige ravi aitab teil paraneda. Ravita jäämisel võib teie seisund püsida ning muutuda tõsisemaks ja raskemini ravitavaks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Alventa’t

─ kui te olete allergiline (ülitundlik) venlafaksiini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes (Lõik 6 sisaldab täielikku nimekirja).

─ kui te kasutate või olete kasutanud viimase 14 päeva jooksul ravimeid, mida nimetatakse pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks ja mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Pöördumatu toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitori kasutamine koos, Alventa´ga, võib põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke kõrvaltoimeid. Lisaks sellele ei tohi monoamiinoksüdaasi inhibiitorit tarvitada 7 päeva jooksul pärast seda kui olete lõpetanud preparaadi Alventa kasutamise (vt ka lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“ ja selles lõigus olev info Serotoniini sündroomi kohta).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alventa Kui mõni neist seisunditest puudutab teid, pidage enne preparaadi Alventa kasutamist nõu oma arstiga: ─ kui te kasutate koos preparaadiga Alventa ravimeid, mis võivad suurendada serotoniini sündroomi tekkimise riski (vt lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“);

─ kui teil on probleeme silmadega, näiteks teatavat liiki glaukoom (silma siserõhu tõus);

─ kui teil on esinenud kõrget vererõhku;

─ kui teil on esinenud probleeme südamega;

─ kui teil on esinenud krampe;

─ kui teil on esinenud vere naatriumitaseme langust (hüponatreemia);

─ kui teil on kalduvus sagedasele või ebatavaliste verevalumite tekkele või verejooksudele (on esinenud veritsemishäireid) või kui te kasutate muid ravimeid, mis võivad veritsemisohtu suurendada, nagu varfariin (kasutatakse trombide vältimiseks);

─ kui teie vere kolesteroolitase tõuseb;

─ kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on esinenud maniat või bipolaarset häiret (ülemäärane erutatus või eufooria); ─ kui teil on esinenud agressiivset käitumist.

Esimese paari nädala jooksul võib Alventa põhjustada rahutust või võimetust rahulikult istuda või seista. Sellisel juhul rääkige sellest oma arstile.

Enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid vahel kauem).

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.

kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda raviti antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe lähimasse haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Suukuivus

10%-l venlafaksiiniga ravitavatest patsientidest esineb suukuivust. See võib suurendada hammaste lagunemise (kaaries) tekkimise riski. Seepärast peate oma hammaste hügieeni eest eriti hoolt kandma.

Diabeet

Alventa võib mõjutada teie vere glükoositaset. Seetõttu tuleb suhkrutõve ravimite annuseid vajadusel kohandada.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel

Alventa´t ei tohi üldjuhul kasutada alla 18-aasta vanustel lastel ega noorukitel. Samuti peab teadma, et alla 18-aastastel patsientidel on seda tüüpi ravimeid kasutades suurem oht selliste kõrvaltoimete tekkeks nagu enesetapukatsed, enesetapumõtted ja vaenulikkus (peamiselt vägivaldsus, vastanduv käitumine ja viha). Vaatamata sellele võib teie arst kirjutada seda ravimit alla 18-aastastele patsientidele, kui ta peab seda ravimit patsiendi huvides parimaks. Kui arst on määranud seda ravimit alla 18-aastasele patsiendile ja te tahate seda temaga arutada, pöörduge tagasi arsti poole. Kui alla 18- aasta vanustel patsientidel tekivad või süvenevad preparaadi Alventa kasutamise ajal eespool nimetatud sümptomid, rääkige sellest arstile. Selle ravimi kasutamise pikaajalist mõju kasvamisele, küpsemisele ja kognitiivsele ning käitumuslikule arengule selles vanusegrupis ei ole praeguseks ajaks tõestatud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teie arst otsustab, kas te võite kasutada Alventa´t koos teiste ravimitega.

Ärge alustage ega lõpetage teiste ravimite, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimite ega looduslike või taimsete ravimite kasutamist ilma eelnevalt arsti või apteekriga konsulteerimata.

─ Alventa´t ei tohi võtta koos monoamiinoksüdaasi inhibiitoritega mida kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks. Öelge oma arstile kui te olete neid ravimeid viimase 14 päeva jooksul võtnud. (MAOI: vt lõik „Mida on vaja teada enne Alventa võtmist“).

─ Serotoniini sündroom: Ravi ajal venlafaksiiniga, eriti selle kasutamisel koos teiste ravimitega, võib tekkida potentsiaalselt eluohtlik seisund või maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) sarnased reaktsioonid (vt lõik „Võimalikud kõrvaltoimed“). Need ravimid on näiteks järgmised:

triptaanid (kasutatakse migreeni raviks);
depressiooniravimid näiteks SNRI, SSRI, tritsüklilised või liitiumi sisaldavad ravimid;
antibiootikumi linesoliidi sisaldavad ravimid (kasutatakse infektsioonide raviks);
pöörduva toimega monoamiinoksüdaasi inhibiitorit moklobemiidi sisaldavad ravimid (kasutatakse depressiooni raviks);
sibutramiini sisaldavad ravimid (kasutatakse kehakaalu alandamiseks);
tramadooli (valuvaigisti) sisaldavad ravimid;
liht-naistepuna (ehk Hypericum perforatum, looduslik või taimne ravim kerge depressiooni raviks) sisaldavad ravimid;
trüptofaani sisaldavad ravimid (kasutatakse näiteks unehäirete ja depressiooni raviks);
antipsühhootikumid (kasutatakse sellise haiguse raviks, mille sümptomiteks on asjade

kuulmine, nägemine või tundmine, mida pole olemas, ekslik veendumus, ebatavaline kahtlustavus, ebaselge mõttekäik ja endasse sulgumine).

Serotoniini sündroomi nähtudeks ja sümptomiteks võivad olla mitu järgmiste seast: rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsioonivõime kadumine, südametegevuse kiirenemine, kehatemperatuuri tõus, vererõhu kiired muutused, reflekside üliaktiivsus, diarröa, kooma, iiveldus, oksendamine.

Serotoniini sündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele sündroomile (MNS). MNS-i sümptomid võivad olla palavik, südame kiirenenud löögisagedus, higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud aktiivsus (määratud veretestidega).

Teavitage kohe oma arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui te kahtlustate endal serotoniini sündroomi.

Järgmistel ravimitel võib tekkida Alventa´ga samuti koostoime ning nende kasutamisel peab olema ettevaatlik. Eriti tähtis on öelda oma arstile või apteekrile, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad:

ketokonasooli (seenevastane aine);

haloperidooli või risperidooni (psühhiaatriliste seisundite raviks);

metoprolooli (beetablokaator kõrge vererõhu ja südameprobleemide raviks).

Alventa kasutamine koos toidu ja joogiga

Alventa’t peaks võtma koos toiduga. (vt lõik 3 „KUIDAS Alventa´t KASUTADA“).

Ärge tarvitage Alventa kasutamise ajal alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Informeerige oma arsti kui te olete rase või planeerite rasestuda. Alventa´t võite kasutada ainult pärast selle võimaliku kasulikkuse ja sellega teie sündimata lapsele kaasnevate võimalike ohtude läbiarutamist arstiga.

Teavitage kindlasti oma ämmaemandat ja/või arsti, et kasutate Alventa’t. Raseduse ajal võttes võivad sarnased ravimid (SSRI-d) suurendada imikutel riski tõsise seisundi tekkeks, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis põhjustab lapse kiiremat hingamist ning naha muutumise sinakaks. Need sümptomid avalduvad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, kontakteeruge otsekohe oma ämmaemanda ja/või arstiga.

Kui te võtate seda ravimit raseduse ajal, võib teie lapsel pärast sündimist lisaks hingamisraskusele esineda toitumisprobleeme. Kui teie lapsel esinevad sündides sellised sümptomid ning te olete mures, võtke nõu saamiseks oma ämmaemanda ja/või arstiga ühendust.

Alventa imendub rinnapiima. See võib imikule toimet avaldada. Seega pidage nõu oma arstiga ja ta otsustab, kas peate katkestama imetamise või ravi selle preparaadiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid, kuni te ei tea, millist mõju see ravim teile avaldab.

Oluline teave mõningate Alventa koostisainete kohta

See ravim sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Alventa’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline soovituslik algannus depressiooni, generaliseerunud ärevushäire ja sotsiaalärevushäire raviks on 75 mg päevas. Arst võib teie annust järk-järgult suurendada, depressiooni raviks vajaduse korral isegi maksimaalse annuseni 375 mg päevas. Kui teil ravitakse paanikahäiret, alustab arst väiksemast annusest (37,5 mg) ja suurendab siis annust järk-järgult. Generaliseerunud ärevushäire, sotsiaalärevushäire ja paanikahäire puhul on maksimaalne annus 225 mg päevas.

Võtke Alventa´t iga päev ligikaudu samal ajal, kas hommikul või õhtul. Kapslid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata ning neid ei tohi avada, purustada, katki närida ega lahustada.

Alventa´t tuleb võtta koos toiduga.

Kui teil on maksa-või neeruprobleemid, rääkige sellest arstile, sest teil võib osutuda vajalikuks selle ravimi annust muuta.

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata (vt lõik „Kui te lõpetate Alventa kasutamise“).

Kui te võtate Alventa’t rohkem kui ette nähtud

Pöörduge kohe oma arsti või apteekri poole, kui olete võtnud seda ravimit rohkem, kui arsti poolt ette nähtud.

Võimaliku üleannustamise sümptomiteks võivad olla kiire südame löögisagedus, ärkveloleku taseme muutused (unisus kuni kooma), hägustunud nägemine, krambid ja oksendamine.

Kui te unustate Alventa’t võtta

Kui olete annuse vahele jätnud, võtke ravimit kohe, kui teile meenub. Kui on aga juba aeg võtta järgmist annust, ärge vahelejäänud annust võtke, vaid võtke üks annus nagu tavaliselt. Ärge võtke Alventa suuremat päevaannust, kui arst on teile päevas määranud.

Kui te lõpetate Alventa kasutamise

Ärge katkestage ravi ega muutke selle annust ilma arstiga nõu pidamata, isegi kui te ennast paremini tunnete. Kui teie arst arvab, et te ei vaja enam Alventa´t, võib ta paluda teil vähendada annust aegamööda, enne kui ravi täielikult lõpetada. Selle ravimi kasutamise lõpetamisel on täheldatud kõrvaltoimeid, eriti kui lõpetada ravi järsult või vähendada annust liiga kiiresti. Mõnel patsiendil võivad tekkida sellised sümptomid nagu väsimus, pearinglus, uimasus, peavalu, unetus, hirmuunenäod, suukuivus, söögiisu kadumine, iiveldus, kõhulahtisus, närvilisus, rahutus, segasus, kohin kõrvus, kipitustunne või harva elektrilöögitaoline tunne, nõrkus, higistamine, krambid või gripilaadsed sümptomid.

Teie arst informeerib teid sellest, kuidas Alventa-ravi järk-järgult lõpetada.

Kui teil tekib mõni nimetatud sümptom või muid häirivaid sümptomeid, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Alventa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistel juhtudel katkestage Alventa kasutamine. Pöörduge kohe arsti poole või lähima haigla traumapunkti:

pigistamistunne rinnus, kähisev hingamine, neelamis-või hingamisraskused;

näo, kõri, käte või jalgade turse;

närvilisus või ärevus, pearinglus, puperdamine, äkiline nahapunetus ja/või soojatunne;

raskekujuline nahalööve, kihelus või nahapõletik (nahapinnast kõrgemad punetavad või kahvatud laigud, mis sageli kihelevad);

serotoniini sündroomi nähud ja sümptomid, milleks võivad olla rahutus, hallutsinatsioonid, koordinatsiooni kadumine, südame kiire löögisagedus, palavik, kiired vererõhu muutused, üliaktiivsed refleksid, kõhulahtisus, kooma, iiveldus, oksendamine.

Serotoniini sündroom võib oma kõige raskemal kujul sarnaneda maliigsele neuroleptilisele sündroomile (MNS). MNS-i sümptomid võivad olla palavik, südame kiirenenud löögisagedus, higistamine, raskekujuline lihaskangus, segasusseisund, lihasensüümide suurenenud aktiivsus (määratav vereanalüüsis).

Teised kõrvaltoimed, millest peate oma arstile rääkima, on:

köha, vilistav hingamine, hingeldus ja palavik;

must (tõrvataoline) väljaheide või vere esinemine väljaheites;

kollane nahk või silmad, sügelus või uriini tume värvus, mis võib viidata maksapõletikule (hepatiit);

südameprobleemid, näiteks kiire või ebaregulaarne pulss, vererõhu tõus;

silmaprobleemid, näiteks nägemise ähmastumine või pupillide laienemine;

närviprobleemid, näiteks pearinglus, „sipelgate jooksmise” tunne, liikumishäired, krambid;

psühhiaatrilised probleemid, näiteks hüperaktiivsus ja eufooria;

ärajätunähud (vt lõik „KUIDAS Alventa’t KASUTADA “– „Kui te lõpetate Alventa kasutamise“).

Kõrvaltoimete täielik loetelu

Kõrvaltoimed on liigitatud esinemissageduse (esinemise tõenäosus) järgi järgmiselt:

Väga sage (mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st)

Peavalu, suukuivus, higistamine (sealhulgas öine higistamine).

Iiveldus.

Sage (mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st)

Kehakaalu langus, vähenenud söögiisu, kõhukinnisus, oksendamine, suurenenud kolesteroolisisaldus.

Tunne, et olete enesest ja reaalsusest väljaspool; närvilisus, segasus, häirivad unenäod, unetus.

Treemor, suurenenud lihastoonus.

Torkiv tunne.

Vererõhu tõus, nahaõhetus, südamepekslemine.

Urineerimise sagenemine, raskused uriini väljutamisel.

Vähenenud sugutung, ebanormaalne ejakulatsioon/orgasm (mehed), orgasmi puudumine, erektsioonihäire (impotentsus).

Menstruaaltsükli häired, näiteks suurenenud või ebaregulaarne veritsus.

Nõrkus (asteenia), pearinglus, sedatsioon, külmavärinad.

Nägemise ähmastumine.

Haigutamine.

Aeg-ajalt (mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st)

Verevalumid, must tõrvataoline väljaheide või vere esinemine väljaheites, mis võib viidata sisemisele verejooksule.

Hammaste krigistamine, lihaste tahtmatud liigutused.

Hallutsinatsioonid.

Üldine naha turse, eriti näo-, suu-, keele-, kurgupiirkonnas või kätel ja jalgadel ja/või võib esineda sügelev lööve (nõgestõbi).

Ülitundlikkus päikesevalguse suhtes, juuste väljalangemine, nahalööve.

Koordinatsiooni- ja tasakaaluhäired; pearinglustunne (eriti kiirel püstitõusmisel), minestus, südame kiirenenud löögisagedus.

Kehakaalu suurenemine, kõhulahtisus.

Maitsetundlikkuse muutus.

Tunnete või emotsioonide puudus, agiteeritus.

Kohin kõrvades (tinnitus).

Võimetus väljutada uriini.

Ebanormaalne orgasm (naised).

Harv (mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10 000-st)

Rahutuse tunne või võimetus istuda või seista paigal; krambid või krambihood; ülierutatuse tunne või eufooriline meeleolu.

Võimetus kontrollida urineerimist.

Teadmata esinemissagedus

Vereliistakute vähenenud arv veres, mis võib viia verevalumite või veritsuste tekke suurenemiseni; verehäired, mis võivad viia suurenenud infektsiooniriskini; kerged muutused maksaensüümide aktiivsuses; vere naatriumisisalduse vähenemine.

Sügelus, kollane nahk või silmad, uriini tume värvus või gripilaadsed sümptomid, mis võivad viidata maksapõletikule (hepatiit).

Liigne veetarbimine (tuntud kui antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom).

Ebanormaalne rinnapiima teke.

Kehatemperatuuri tõus koos lihasjäikusega, segasus või erutatus, higistamine või kontrollimatud lihastõmblused, need võivad olla tõsise seisundi, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks, sümptomid.

Eufooriline meeleolu, uimasus, püsivalt kiired silmade liigutused, kohmakus, rahutus, purjusoleku tunne, higistamine või lihasjäikus, mis on serotoniini sündroomi sümptomid.

Desorientatsioon ja segasus, millega sageli kaasnevad hallutsinatsioonid (deliirium). - Lihaste jäikus, spasmid ja tahtmatud liigutused.

Enesevigastamise või enesetapumõtted.

Tugev silmavalu ja vähenenud või hägustunud nägemine.

Vererõhu langus, südame muutunud, kiire või ebaregulaarne löögisagedus, mis võib viia minestamiseni.

Köha, vilistav hingamine, hingeldus ja kõrge palavik, mis on vere valgeliblede taseme tõusuga seotud kopsupõletiku (pulmonaalne eosinofiilia) sümptomid.

Tugevad kõhu- või seljavalud (mis võivad viidata tõsisele soole-, maksa- või pankreasehäirele).

Nahalööve, mis võib põhjustada naha tugevat villidega kattumist ja koorumist; sügelus, kerge lööve.

Seletamatu lihasvalu, hellus või nõrkus (rabdomüolüüs).

Näo- või keeleturse, hingamisraskus või hingeldus, sageli koos nahalööbega (see võib olla tõsine allergiline reaktsioon).

Segasus.

Peapööritus.

Agressiivsus.

Alventa´l on mõnikord kõrvaltoimeid, millest te ei tarvitse olla teadlik, näiteks vererõhu tõus või ebanormaalne pulss; vähesed muutused verepildis või maksaensüümide, naatriumi või kolesterooli tasemes. Harvemini võib Alventa halvendada trombotsüütide funktsiooni teie veres, mis suurendab verevalumite või verejooksude tekkimise ohtu. Seepärast võib teie arst teha teil aeg-ajalt vereanalüüse, eriti kui olete Alventa´t kaua kasutanud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Alventa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Alventa sisaldab

Toimeaine on venlafaksiin. Iga toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab venlafaksiinvesinikkloriidi, mis vastab 37,5 mg, 75 mg või 150 mg venlafaksiinile.

Abiained on: Kapsli sisu: sahharoos, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, povidoon K 30, etüültselluloos, dibutüülsebakaat, talk.

Kapsli kest:

želatiin, punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172) – ainult 75 mg ja 150 mg kapslites.

Kuidas Alventa välja näeb ja pakendi sisu

37,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on pruunikasroosad ja valged (keha: pruunikasroosa, kaas: valge), milles on valged kuni peaaegu valged pelletid.

75 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on heleroosad, milles on valged kuni peaaegu valged pelletid.

150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on oranžikaspruunid, milles on valged kuni peaaegu valged pelletid.

Blisterpakendis ja kartongkarbis on 7 (ainult 37,5 mg kapslid), 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Purgis on 50, 100 või 250 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustvee Apteek

Tartu tn 3, Mustvee linn, Jõgeva maakond
7726205
mustvee2@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Aardla tn

Aardla tn 114, Tartu linn, Tartu maakond
7390254
apteek@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating