Otsituimad TOP 5

Amiokordin 200mg tablet N60 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Südamehaiguste ravi
Nimetus: Amiokordin 200mg tablet N60
Toimeained: Amiodarone(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: KRKA
ATC kood C01BD01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Amiokordin’i kasutatakse südame rütmihäirete raviks ning nende taastumise vältimiseks – tegemist on nn. antiarütmilise ravimiga.

Vaughan-Williams’i klassifikatsiooni järgi on amiodaroon III klassi rütmihäiretevastane preparaat, kuid tal on ka mõningad I, II ja IV klassi rütmihäiretevastaste preparaatide omadused. Ta blokeerib mitteaktiivseid kiireid naatriumi-, kaltsiumi- ja kaaliumikanaleid ning antagoniseerib mittekonkureerivalt alfa- ja beetaadrenergiliste retseptorite stimulatsioonile. Amiodaroon pikendab aktsioonipotentsiaali kestust nii südame kodades kui ka vatsakestes, samuti pikendab ta refraktaarperioodi südame erutusjuhtekudedes ning vähendab siinus- ja atrioventrikulaarsõlme automatismi.

Suukaudsel manustamisel imendub amiodaroonist ligikaudu 40%. Tema maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas kujuneb ühekordse annuse manustamise järgselt välja 2…10 tunni jooksul; pikaajalise ravi korral saabub ravimi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas mõne nädala kuni mõne kuu jooksul. Amiodaroon muundatakse peamiselt maksas ning eritatakse sapi ja uriiniga. Ühekordse suukaudse või veenisisese annuse manustamise järel on ravimi eliminatsiooni poolväärtusaeg mõlema manustamisviisi korral keskmiselt 3,2…20,7 tundi. Pikaajalise ravi korral on eliminatsiooni poolväärtusaeg keskmiselt 53±24 päeva.

Amiodarooni peamise ainevahetusprodukti desetüülamiodarooni toimed ning jaotumine ja eritumine sarnanevad amiodarooni enda vastavatele omadustele.

Amiodarooni rütmihäiretevastane kliiniline toime algab umbes 7 päeva pärast ravi alustamist ning maksimaalne toimetugevus saabub 15…30. päeval. Pärast ravi katkestamist kestab ravimi toime veel 10...30 päeva.

Näidustused:

Amiokordin tablette kasutatakse südame rütmihäirete (paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia, sealhulgas Wolff-Parkinson-White sündroom, kodade virvendus ja laperdus, ventrikulaarsed tahhüarütmiad) raviks, kui teised ravimid on toimeta, vastunäidustatud või on põhjustanud tõsiseid kõrvaltoimeid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Amiokordin´i

kui te olete ülitundlik (allergiline) amiodaroonvesinikkloriidi, Amiokordin´i mõne koostisosa või joodi suhtes;

kui teil on diagnoositud siinus-bradükardia või sinuatriaalne blokaad (teatud südametegevuse häired);

kui teil on diagnoositud siinussõlme nõrkuse sündroom (ja teile ei ole paigaldatud südamestimulaatorit);

kui teil on diagnoositud südame rasked ülejuhtehäired (ja teile ei ole paigaldatud südamestimulaatorit);

kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad soodustada südame rütmihäirete tekkimist (torsades de pointes’ tüüpi polümorfset ventrikulaarset tahhükardiat) - vt ka lõiku “Võtmine koos teiste ravimitega”; • kui teil on kilpnäärme talitlushäired;

kui te olete rase;

kui te toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Amiokordin

Ravimi manustamist võib alustada ning patsienti ravikuuri algfaasis jälgida ainult arst, kellel on piisavad teadmised ja kogemused südame rütmihäirete ravimise alal.

Enne ravi alustamist on soovitatav igal patsiendil teostada EKG-uuring ning kilpnäärmeuuringud, samuti määrata kaaliumi kontsentratsioon vereseerumis.

Ravimi kõrvaltoimed on tavaliselt annusest sõltuvad ning seetõttu tuleks kasutada kõige väiksemat toimivat säilitusannust.

Südametegevuse aeglustumise ohu tõttu tuleb olla ettevaatlik eakate patsientide ravimisel.

Amiodaroon võib põhjustada muutusi elektrokardiogrammis (EKG-s), näiteks QT-intervalli pikenemist (repolarisatsioonifaasi pikenemise tõttu) ning U-saki teket. Need muutused ei tähenda, et ravim oleks südamele toksiline.

Juhul, kui teil tekivad Amiokordin tablettide kasutamise ajal teatud südamehäired - sinuatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme AV-blokaad või bifastsikulaarne sääreblokaad, tuleb ravi katkestada. Amiodaroonravi ajal tuleb teil regulaarselt iga kolme kuu järel käia elektrokardiogrammi tegemas, kardiogrammi tuleb teha ka siis, kui teil tekivad uued rütmihäired või ilmnevad olemasoleva haiguse süvenemise tunnused.

Amiodarooni toksilise toime tunnusteks kopsudele võivad olla süvenev hingeldus ja ebaproduktiivne kuiv köha. Seega võib arst teil regulaarselt teha rindkere röntgenülesvõtteid ning kopsufunktsiooni uuringuid (iga 6 kuu järel ning ka sellisel juhul, kui ilmneb mõni kopsuhaiguse sümptom).

Amiodaroon võib põhjustada kilpnäärme talitluse häireid, eriti juhul, kui teil või teie veresugulastel on varem kilpnäärmehaigusi esinenud. Seetõttu on soovitatav enne ravikuuri alustamist, ravikuuri ajal ning mõni kuu pärast ravi lõpetamist teostada kilpnäärme funktsiooni uuringuid.

Amiodaroon-ravi ajal on soovitatav regulaarselt uurida teie maksafunktsiooni (määrata transaminaaside aktiivsust vereseerumis).

Amiodaroon-ravi ajal peaksite te päevitamisest hoiduma. Suvisel ajal kasutage katmata kehaosade kaitseks päikesevalguse eest vastavaid kaitsvaid kreeme.

Enne operatsiooni informeerige oma anestesioloogi sellest, et kasutate Amiokordin´i.

Amiodarooni efektiivsus ja ohutus lastel ei ole kindlaks tehtud.

Rasedus ja imetamine

Amiodarooni kasutamine on raseduse ja rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud. Rasedad naised võivad amiodarooni võtta ainult äärmisel vajadusel, kui teised rütmihäiretevastased ravimid ei ole andnud tulemusi ning ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olge ettevaatlik, kuna mõnedel patsientidel võib amiodaroon omada toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kuna amiodarooni toime kestab väga pikka aega, võib koostoimeid teiste ravimitega esineda isegi mitu kuud pärast amiodaroon-ravi lõpetamist.

Amiodarooni samaaegne kasutamine on vasunäidustatud:

teiste rütmihäiretevastaste ravimitega (sh bepridiiliga), I klassi rütmihäiretevastaste ravimitega, kinidiini rühma rütmihäiretevastaste ravimitega (sh sotalooliga) prokaiinamiidi, disopüramiidiga.

mõnede muude ravimitega, näiteks vinkamiidi, mõnede neuroleptikumide (kloorpromasiin, tioridasiin, flufenasiin, pimosiid, haloperidool, amisulpriid ja sertindool) antihistamiinikumide (terfenadiin, misolastiin),, tsisapriidi, erütromütsiini (veeni manustatuna) ja pentamidiiniga (veeni manustatuna) on vastunäidustatud. Nimetatud ravimite ja amiodarooni samaaegsel kasutamisel võivad tekkida ohtlikud südame rütmihäired - torsades de pointes’ tüüpi polümorfsed ventrikulaarsed tahhükardiad.

Südametegevuse liigse aeglustumise ja südame erutusjuhtehäire atrioventrikulaarblokaadi ohu tõttu ei ole amiodarooni ning kaltsiumikanalite blokaatorite diltiaseemi ja verapamiili või beeta-adrenoblokaatorite samaaegne manustamine soovitatav.

Samaaegne amiodarooni ja stimuleerivate lahtistite kasutamine ei ole samuti soovitatav, kuna suureneb oht südame vatsakestest lähtuvate rütmihäirete tekkeks (läbi kaaliumi kontsentratsiooni languse veres).

Fluorokinoloonide samaaegne kasutamine võib pikendada QT intervalli ning viia südame rütmihäireteni.

Tritsükliliste antidepressantide, fenotiasiinide, astemisooli või terfenadiini samaaegsel manustamisel koos amiodarooniga võib täiendavalt pikeneda QT-intervalli kestus elektrokardiogrammis ning suureneda südame vatsakestest lähtuvate rütmihäirete, ennekõike torsades de pointes‘ tüüpi rütmihäirete, tekkeoht.

Varfariini, digoksiini, fenütoiini ja tsüklosporiini samaaegsel manustamisel amiodarooniga tuleb jälgida nende ravimite kontsentratsiooni vereseerumis ning vastavalt vajadusele nende annuseid vähendada (varfariini annust tuleb vähendada ühe kolmandiku või poole võrra ning digoksiini annust poole võrra).

Amiodarooni ja organismist kaaliumit välja viivate diureetikumide, kortikosteroidide või amfoteritsiin B (veeni manustatuna) samaaegsel kasutamisel võib tekkida kaaliumi sisalduse langus veres, mis võib põhjustada täiendavat QT-intervalli pikenemist elektrokardiogrammis ning suurendada omakorda südame vatsakestest lähtuvate rütmihäirete, kaasaarvatud torsades de pointes‘ tekkeohtu.

Tsimetidiini ja amiodarooni samaaegsel kasutamisel aeglustub amiodarooni muundumine organismis, mis võib viia amiodarooni kontsentratsiooni suurenemisele vereseerumis.

Amiodarooni ja fentanüüli samaaegsel kasutamisel võib fentanüüli toime tugevneda, mis võib suurendada fentanüüli toksilisust.

Amiodaroon võib suurendada samaaegselt kasutatavate CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvate ravimite toimet: lidokaiin, takroliimus, sildenafiil, midasolaam, triasolaam, dihüdroergotamiin, ergotamiin, simvastatiin ja CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvad statiinid.

Kui amiodarooni kasutatakse samaaegselt proteaasi inhibiitoritega (atazanaviir, indinaviir, nelfinaviir, ritonaviir), tuleb amiodarooni plasmakontsentratsiooni jälgida.

Ettevaatlik tuleb olla anesteesia tegemisel amiodarooni kasutaval patsiendil, kuna esineb südame löögisageduse aeglustumise, vererõhu languse, südame ülejuhtehäirete ning südame väljutusmahu languse oht.

Hingamiskomplikatsioonide tekkeohu tõttu on hapnikravi teostamisel operatsioonijärgsel perioodil soovitatav ettevaatus.

Amiodaroon võib mõjutada kilpnäärme funktsiooni teste, ennekõike trijoodtüroniini, türoksiini ja türeotropiini määramist.

Oluline teave mõningate Amiokordini koostisainete suhtes

Amiokordin tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Annused kohandatakse alati vastavalt teie seisundile ja vajadustele. Annused määrab alati arst.

Võtke Amikordin´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke tabletid sisse tervelt, koos vähese vedelikuga. Te võite tablette võtta söögi ajal või pärast sööki.

Tavaline algannus on 600…1000 mg ööpäevas, mis võetakse sisse kas üks kord ööpäevas või kaheks või kolmeks väiksemaks annuseks jagatuna. Tavaliselt kestab algne ravi 8…10 päeva.

Säilitusraviks kasutatakse vähimat toimivat ning individuaalsetest ravitulemustest sõltuvat annust. Tavaline säilitusannus on 100...400 mg ööpäevas, mis võetakse sisse kas üks kord ööpäevas või kaheks või kolmeks väiksemaks annuseks jagatuna. Alternatiivseks annustamisskeemiks on kahekordse tavalise ööpäevase annuse manustamine ülepäeviti; samuti võib kasutada raviskeemi, kus ravimit võetakse ainult viiel päeval nädalas (ravikuuris tehakse nädalavahetustel paus).

Kui teil on tunne, et Amiokordin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Amiokordin´i rohkem kui ette nähtud Üleannustamise kahtlusel võtke ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Amiokordin´i võtta

Ravimit tuleb võtta regulaarselt ning iga päev ühel ja samal kellaajal. Kui teil jääb üks annus vahele, võtke see niipea, kui see on võimalik. Juhul, kui juba on käes peaaegu järgmise annuse manustamise aeg, võtke ainult järgmine ettenähtud annus (annust kahekordistamata).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Amiokordin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Amiodaroon aeglustab südame löögisagedust ning võib mõnedel patsientidel põhjustada bradükardiat (südame löögisagedus on alla 55 löögi minutis).

Amiodaroon võib süvendada olemasolevaid rütmihäireid või põhjustada uusi.

Kui südame löögisagedus on alla 55 löögi minutis, tuleb ravimi manustamine katkestada ning konsulteerida oma arstiga.

Amiodaroon võib põhjustada südamepuudulikkust või olemasoleva südamepuudulikkuse süvenemist (vajalik on samaaegne ravi südant toetavate ravimitega).

Seedetrakti kõrvaltoimeteks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja isupuudus, harva ajutine maksakahjustus (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine). Kõrvaltoimed võivad avalduda ka ägeda maksakahjustusena (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine vereseerumis ja/või kollatõbi) või kroonilise maksahaigusena (pseudoalkohoolne maksapõletik, maksatsirroos). Kui te juba põete mõnda maksahaigust, jälgib arst hoolikalt teie seisundit ning vajadusel katkestab ravi.

Seoses amiodaroon-raviga võib toimuda mikroladestuste tekkimine sarvkesta ülemistes kihtides (reeglina ei põhjusta need ühtegi probleemi, kuid äärmuslikel juhtudel võivad need valgusesse vaatamisel põhjustada värviliste rõngaste (halode) esinemist nägemisväljas). Ravikuuri ei ole sellisel juhul vaja katkestada, kuid vajadusel suunab arst teid silmaarsti juurde uuringule.

Amiodaroon-ravi ajal või pärast ravi lõpetamist võib tekkida kilpnäärme ala- või ületalitlus. Sellisel juhul tuleb amiodarooni manustamine katkestada. Kilpnäärme alatalitluse korral tuleb alustada asendusraviga; ületalitluse korral võib vajalik olla ajutise kilpnäärme talitlust pärssiva ravi rakendamine.

Köha ja süvenev hingeldus peegeldavad amiodarooni otsest või kaudset toksilist toimet kopsudele. Seisunditeks, mis võivad seetõttu kujuneda on kopsupõletik (interstitsiaalne pneumoniit), kopsu sidekoestumine, kopsukelmepõletik ja bronhipõletik (oblitereeriv bronhiit). Need kõrvaltoimed on tavaliselt mööduvad.

Ülitundlikkuse tekkimisel amiodarooni suhtes tuleb ravi katkestada ning alustada ravi kortikosteroididega.

Ravi ajal amiodarooniga ning mõne nädala jooksul pärast ravi lõpetamist võib päikesevalgusega kokku puutunud kehaosadel ilmneda valgustundlikkusreaktsioone, löövet või naha värvumist hallikas-siniseks. Suveajal peaksite te katmata kehaosade kaitsmiseks päikesevalguse eest kasutama vastavaid kaitsekreeme.

Amiodarooni kasutamise ajal tekkivad närvisüsteemi häired võivad väljenduda perifeersete neuropaatiate, vääraistingute, jäsemete värisemise, koordinatsioonihäirete, peavalu, nägemisnärvi põletiku, polüneuropaatia, pearingluse või kuulmishallutsinatsioonidena.

Teisteks võimalikeks kõrvaltoimeteks on lihasnõrkusega kulgev haigus müopaatia, munandimanusepõletik, impotentsus, metallimaitse suus, juuste väljalangemine ning väsimus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Ärge kasutage Amiokordin´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Amiokordin sisaldab

Toimeaine on amiodaroonvesinikkloriid.

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Üks tablett sisaldab 200 mg amiodaroonvesinikkloriidi.

Pakendi sisu

Karbis on 60 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 139c

11317 Tallinn

Tel. 6597365

Infoleht kooskõlastatud novembris 2011.

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Sagedased ja tugevamalt väljendunud kõrvaltoimed viitavad tavaliselt üleannustamisele. Enamikul juhtudel piisab ravimi annuste vähendamisest või amiodaroon-ravi ajutisest katkestamisest ning patsiendi jälgimisest (vererõhk, EKG).

Suure arvu tablettide sissevõtmisel võivad tekkida hüpotensioon, bradükardia, atrioventrikulaarse ülejuhte häired ning teised rütmihäired, aga ka maksakahjustus.

Ravi: Maoloputus, aktiveeritud söe ning sooladel põhinevate lahtistite manustamine. Patsienti tuleb hoolikalt jälgida (ennekõike vererõhku ja EKG-d). Ravi on sümptomaatiline. Spetsiifilist antidooti ei ole. Hemodialüüs ei ole amiodarooni organismist kõrvaldamiseks efektiivne meetod. Võimalikku bradükardiat võib ravida atropiini, beeta-retseptorite agonistide ja glükagooni manustamisega või ajutise südamestimulatsiooniga.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating