Otsituimad TOP 5

Arcoxia 60mg film-coated tablet N14 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Arcoxia 60mg film-coated tablet N14
Toimeained: Etoricoxib(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Merck Sharp & Dohme
ATC kood M01AH05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Arcoxia kuulub selektiivsete COX-2 inhibiitorite rühma. Need kuuluvad mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVAd) perekonda.

Arcoxia aitab vähendada valu ja turset (põletikku) osteoartroosi, reumatoidartriidi, jäigastava lülisambapõletiku ja podagraga inimeste liigestes ja lihastes.

Arcoxiat kasutatakse ka mõõduka valu lühiajaliseks raviks pärast hambakirurgiat.

Mis on osteoartroos?

Osteoartroos on liigesehaigus. Luude otstes olevad kaitsvad kõhred hävivad järk-järgult. See põhjustab turset (põletikku) valu, hellust, liigesejäikust ja invaliidistumist.

Mis on reumatoidartriit?

Reumatoidartriit on pikaajaline põletikuline liigesehaigus. See põhjustab valu, jäikust, turseid ja liikuvuse süvenevat vähenemist haigusest haaratud liigestes. Samuti põhjustab see põletikku organismi teistes elundites.

Mis on podagra?

Podagra on haigus, mis põhjustab liigestes järsku tekkivaid, korduvaid, tugevaid valuhoogusid, millega kaasnevad põletik ja punetus. Seda põhjustab kusihappesoola kristallide ladestumine liigestes.

Mis on jäigastav lülisambapõletik?

Jäigastav lülisambapõletik on lülisamba ja suurte liigeste põletikuline haigus.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Arcoxiat:

kui olete etorikoksiibi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVAd), sh aspiriini ja COX-2 inhibiitorite suhtes (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“);

kui teil on praegu maohaavand või mao- või sooleverejooks;

kui teil on raskekujuline maksahaigus;

kui teil on raskekujuline neeruhaigus;

kui te olete või võite olla rase või toidate last rinnaga (vt “Rasedus ja imetamine”); - kui teie vanus on alla 16 eluaasta;

kui teil on põletikuline soolehaigus, näiteks Crohni tõbi, haavandiline koliit või koliit;

kui teie arst on teil diagnoosinud südamehäireid, sh (mõõdukat või rasket) südamepuudulikkust, rinnaangiini (valu rindkeres) või kui teil on olnud südameinfarkt, on paigaldatud šunt, on olnud perifeersete arterite haigus (kitsad või ummistunud arterid, millest on tingitud jalgade või labajalgade halb verevarustus) või ükskõik milline ajuinsult (sealhulgas väike ajurabandus, mööduv isheemiline atakk). Etorikoksiib võib vähesel määral suurendada südameinfarkti ja ajuinsuldi tekkeriski ja seetõttu ei tohi seda kasutada neil, kellel juba on olnud südamehäireid või ajuinsult;

kui teil on kõrge vererõhk, mis ei ole raviga hästi kontrollitud (kui te ei ole kindel, kas teie vererõhk on raviga asjakohaselt kontrollitud, siis küsige seda oma arstilt või meditsiiniõelt).

Kui te arvate, et midagi loetelust kehtib ka teie kohta, ärge võtke tablette enne arstiga konsulteerimist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Arcoxia võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

Teil on esinenud maoverejooksu või –haavandeid.

Teie organismis esineb vedelikupuudus, nt pikaajalise oksendamise või kõhulahtisuse tagajärjel.

Teil esinevad vedelikupeetusest tingitud tursed.

Teil on esinenud südamepuudulikkust või mõnda teist südamehaigust.

Teil on esinenud kõrget vererõhku. Arcoxia võib mõnedel inimestel tõsta vererõhku, eriti suurte annuste kasutamisel, ning arst võib soovida teil aeg-ajalt vererõhku mõõta.

Te olete põdenud maksa- või neeruhaigust.

Te saate infektsioonivastast ravi. Arcoxia võib alandada palavikku, mis on infektsiooni tunnus.

Te olete rasedust planeeriv naine.

Te olete eakas inimene (st vanus üle 65 eluaasta).

Teil on suhkurtõbi, kõrge kolesteroolitase või te suitsetate. Need tegurid suurendavad südamehaiguse tekkeriski.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib ka teie kohta, pidage enne Arcoxia võtmist nõu oma arstiga, et kindlaks teha, kas see ravim sobib teile.

Arcoxia toimib võrdselt hästi nii vanematel kui noorematel täiskasvanud patsientidel. Kui te olete kõrgemas eas (st vanus üle 65 eluaasta), kontrollib arst regulaarselt teie tervislikku seisundit. Eakatel patsientidel ei ole vaja annust muuta.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 16-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Arcoxia

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Arst võib kontrollida ravimite toimet, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest ning alustate ravi Arcoxiaga:

verevedeldajad (antikoagulandid), nt varfariin

rifampitsiin (antibiootikum)

metotreksaat (immuunsüsteemi pärssiv ravim, mida sageli kasutatakse reumatoidartriidi raviks)

kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid, mida nimetatakse AKE inhibiitoriteks ja angiotensiini retseptorite blokaatoriteks, nt enalapriil ja ramipriil ning losartaan ja valsartaan

liitium (teatud tüüpi depressiooni ravim)

diureetikumid (vett väljaajavad tabletid)

tsüklosporiin või takroliimus (immuunsüsteemi pärssivad ravimid)

digoksiin (südamepuudulikkuse ja rütmihäirete ravim)

minoksidiil (kõrgvererõhu raviks kasutatav ravim)

salbutamooli tabletid või suukaudne lahus (astmaravim)

antibeebipillid

hormoonasendusravi

aspiriin; Arcoxia võtmisel koos aspiriiniga suureneb maohaavandite tekkerisk.

Arcoxiat tohib kasutada samaaegselt väikeses annuses aspiriiniga. Kui te võtate praegu väikeses annuses aspiriini infarkti või insuldi vältimiseks, ei tohi te aspiriini võtmist lõpetada ilma arstiga nõu pidamata.

ärge võtke Arcoxia-ravi ajal suures annuses aspiriini või teisi põletikuvastaseid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Arcoxia tablette ei tohi raseduse ajal kasutada. Kui te olete rase või kahtlustate või planeerite rasedust, ärge neid tablette võtke. Kui te peaksite rasestuma, lõpetage tablettide võtmine ja pidage nõu arstiga. Konsulteerige arstiga, kui te ei ole kindel või kui te vajate rohkem nõu.

Ei ole teada, kas Arcoxia eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha, konsulteerige enne Arcoxia kasutamist arstiga. Arcoxia kasutamise ajal ei tohi last rinnaga toita.

Arcoxia koos toidu ja joogiga

Arcoxia toime võib saabuda kiiremini, kui seda võetakse ilma toiduta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnel Arcoxiat saaval patsiendil on kirjeldatud pearinglust ja unisust.

Nende toimete ilmnemisel ei tohi autot juhtida.

Pearingluse ja unisuse esinemisel ei tohi töötada masinate või mehhanismidega.

Arcoxia sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arcoxia tablette ei tohi võtta lapsed ega alla 16-aastased noorukid.

Arcoxia tablette tuleb võtta suu kaudu 1 kord päevas. Arcoxiat võib võtta koos toiduga või ilma.

Ärge võtke ravimit suuremas kui teie haiguse korral soovitatud annuses. Arst soovib teiega ravi osas aeg-ajalt nõu pidada. Tähtis on kasutada väikseimat toimivat annust ning Arcoxiat ei tohi kasutada kauem kui vaja. Pikaajaline ravi, eriti suurtes annustes, võib viia infarkti ja insuldi riski suurenemiseni.

Osteoartroos

Soovitatav annus on 30 mg 1 kord päevas, vajadusel suurendatakse annust maksimaalselt 60 mg-ni üks kord päevas.

Reumatoidartriit

Soovitatav annus on 90 mg 1 kord päevas.

Jäigastav lülisambapõletik

Soovitatav annus on 90 mg 1 kord päevas.

Ägeda valuga seisundid

Etorikoksiibi tuleb kasutada ainult ägeda valu perioodil.

Podagra

Soovitatav annus on 120 mg üks kord päevas, mida tuleb kasutada ainult ägeda valu perioodil, piirdudes maksimaalselt 8-päevase raviga.

Hambakirurgia operatsioonijärgne valu

Soovitatav annus on 90 mg üks kord ööpäevas, piirdudes maksimaalselt kuni 3-päevase raviga.

Maksaprobleemidega inimesed

Kui teil on kerge maksahaigus, ei tohi ravimi annus ületada 60 mg päevas.

Kui teil on mõõdukas maksahaigus, ei tohi te Arcoxiat kasutada rohkem kui 30 mg päevas.

Kui te võtate Arcoxiat rohkem kui ette nähtud

Te ei tohi kunagi võtta rohkem tablette kui arst on soovitanud. Kui te võtate liiga palju Arcoxia tablette, konsulteerige otsekohe arstiga.

Kui te unustate Arcoxiat võtta

Tähtis on Arcoxiat võtta arstilt saadud juhiste järgi. Kui mõni annus jääb manustamata, siis jätkake ravimi võtmist järgmisel päeval. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Arcoxia põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgnevalt loetletud nähtudest, lõpetage Arcoxia võtmine ja pidage otsekohe nõu oma arstiga:

kui tekib või süveneb õhupuudus, valu rinnus või pahkluude turse

naha ja silmavalgete kollasus (ikterus) – need nähud viitavad maksaprobleemidele

tugev või püsiv kõhuvalu või must väljaheide

allergiline reaktsioon – sellega võivad kaasneda nahaprobleemid (nagu haavandid või villid) või näo-, huulte, keele- või kõriturse, mis võib põhjustada hingamisraskust.

Allpool toodud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (tekib rohkem kui ühel kasutajal 10st) sage (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 100st) aeg-ajalt (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 1000st) harv (tekib ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st) väga harv (tekib vähem kui ühel kasutajal 10 000st)

Arcoxia-ravi ajal võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage:

- kõhuvalu.

Sage:

luupõletik hambasombu juures (põletik ja valu pärast hamba välja tõmbamist)

säärte ja/või labajalgade turse (ödeem) vedelikupeetuse tõttu

pearinglus, peavalu

südamepekslemine (kiire või ebaregulaarne südametegevus), ebaregulaarne südamerütm (arütmia)

vererõhu suurenemine

vilistav hingamine või õhupuudus (bronhospasmid)

kõhukinnisus, kõhugaasid, gastriit (maolimaskestapõletik), kõrvetised, kõhulahtisus, seedehäire

(düspepsia)/ebamugavustunne kõhus, iiveldus, halb enesetunne (oksendamine), söögitorupõletik, suuhaavandid

muutused maksaga seotud vereanalüüsides - verevalumid

nõrkustunne ja väsimus, gripitaoline haigus.

Aeg-ajalt:

gastroenteriit (seedetraktipõletik, mis hõlmab nii magu kui peensoolt/kõhugripp), ülemiste hingamisteede infektsioon, kuseteede infektsioon

punaste vereliblede, valgete vereliblede ja vereliistakute arvu vähenemine

ülitundlikkus (allergiline reaktsioon, sh nõgestõbi, mis võib olla piisavalt tõsine, et vajada kohest arstiabi)

söögiisu suurenemine või vähenemine, kehakaalu tõus

ärevus, depressioon, vaimse erksuse vähenemine; asjade nägemine, tundmine ja kuulmine, mida ei ole olemas (hallutsinatsioonid)

maitsetundlikkuse muutus, unetus, tuimus või kihelus, unisus

ähmane nägemine, silmade ärritus ja punetus

kohin kõrvus, peapööritus (pöörlemise tunne ehkki ollakse paigal)

südame rütmihäired (kodade virvendus), kiire südame löögisagedus, südamepuudulikkus, pigistus-, raskus- või surumistunne rinnas (rinnaangiin), südameinfarkt

nahaõhetus, ajuinsult, väike ajurabandus (transitoorse isheemia atakk), vererõhu oluline suurenemine, veresoonte põletik

köha, hingeldus, ninaverejooks

mao- või soolepuhitus, sooletegevuse muutused, suukuivus, maohaavand, maolimaskestapõletik, mis võib muutuda tõsiseks ja põhjustada verejooksu, ärritatud soole sündroom, kõhunäärmepõletik

näoturse, nahalööve või sügelus, naha punetus

lihaskramp/spasm, lihasvalu/jäikus

kõrge kaaliumisisaldus veres, muutused neerudega seotud vere- või uriinianalüüsides, tõsised neeruprobleemid - valu rindkeres.

Harv:

angioödeem (allergiline reaktsioon koos näo-, huulte, keele- ja/või kõritursega, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust, mis võib olla piisavalt tõsine, et vajada kohest arstiabi)/ anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid, sh šokk (tõsine allergiline reaktsioon, mis vajab kohest arstiabi)

segasus, rahutus

maksaprobleemid (maksapõletik)

madal vere naatriumisisaldus

maksapuudulikkus, naha ja/või silmavalgete kollaseks muutumine (ikterus) - rasked nahareaktsioonid.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Arcoxiat pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pudelid: Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Blistrid: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Arcoxia sisaldab

Toimeaine on etorikoksiib. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 30, 60, 90 või 120 mg etorikoksiibi.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat (veevaba), kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos.

Tableti kate: karnaubavaha, laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), triatsetiin. 30 mg, 60 mg ja 120 mg tabletid sisaldavad ka kollast raudoksiidi (värvaine E172) ja indigokarmiini (värvaine E132).

Kuidas Arcoxia välja näeb ja pakendi sisu Arcoxia tabletid on saadaval neljas tugevuses:

30 mg sinakasrohelised õunakujulised kaksikkumerad kaetud tabletid, mille ühel küljel on kiri „ACX 30“ ja teisel „101“.

60 mg tumerohelised õunakujulised kaksikkumerad kaetud tabletid, mille ühel küljel on kiri „ARCOXIA 60“ ja teisel „200“.

90 mg valged õunakujulised kaksikkumerad kaetud tabletid, mille ühel küljel on kiri „ARCOXIA 90“ ja teisel „202“.

120 mg kahvaturohelised õunakujulised kaksikkumerad kaetud tabletid, mille ühel küljel on kiri „ARCOXIA 120“ ja teisel „204“.

Pakendi suurused:

30 mg:

2, 7, 14, 20, 28, 49 tabletti või multipakend, mis sisaldab 98 tabletti (kaks 49-tabletist pakki) blistrites.

60, 90, 120 mg:

2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 tabletti või multipakend, mis sisaldab 98 tabletti (kaks 49-tabletist pakki) blistrites; või 30 ja 90 tabletti niiskustimava aine pakikestega pudelites. Pudelis olevat niiskustimavat ainet (üks või kaks pakikest), mida kasutatakse tablettide kuivana hoidmiseks, ei tohi alla neelata.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Merck Sharp & Dohme OÜ

A.H.Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Eesti

Tootja: Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem Holland

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia, Luksemburg Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, comprimés pelliculés
Bulgaaria ARCOXIA
Taani, Eesti, Island, Norra Arcoxia
Malta, Iirimaa, Ühendkuningriik ARCOXIA 30, 60, 90 or 120 mg film-coated tablets
Austria Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmtabletten
Tšehhi ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, potahované tablety
Küpros ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg
Soome Arcoxia 30, 60, 90 ja 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Prantsusmaa ARCOXIA 30, 60, 90 mg, comprimé pelliculé
Saksamaa ARCOXIA 30/60/90/120 mg Filmtabletten
Kreeka ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg,120 mg film-coated tablets
Ungari Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmtabletta
Itaalia ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg compresse rivestite con film
Läti Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg un 120 mg apvalkotās tablets
Leedu Arcoxia 30, 60, 90, 120 mg plėvele dengtos tabletės
Holland Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, filmomhulde tabletten
Poola ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletki powlekane
Portugal ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimidos revestidos por película
Rumeenia ARCOXIA 60 mg, 90 mg, 120 mg, comprimate filmate
Slovakkia ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg
Sloveenia Arcoxia 30/60/90/120 mg filmsko obložene tablete
Hispaania Arcoxia 30, 60, 90 y 120 mg comprimidos recubiertos con película
Rootsi Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg och 120 mg filmdragerade


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 3val. 14min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating