Otsituimad TOP 5

Asacol 500mg suppository N20 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhulahtisuse-, soolepõletiku- ja sooleinfektsioonivastased ained
Nimetus: Asacol 500mg suppository N20
Toimeained: Mesalazine(R)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Tillotts Pharma
ATC kood A07EC02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Asacol on soolepõletike vastane ravim.

Ravimit kasutatakse haavandilise pärasoolepõletiku ja pärasoole-sigmasoolepõletiku ägenemise raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Asacol suposiide

kui olete mesalasiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline salitsülaatide suhtes;

kui teil on raske neerupuudulikkus;

kui teil on raske maksapuudulikkus;

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Asacol suposiidide kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega kui teil on mõni haigus, eriti:

kui teil on eelnevalt olnud neerukahjustus. See on eriti tähtis, kui te olete eakas. Kui te alustate ravi Asacol suposiididega, võib arst regulaarselt kontrollida teie verd, et kontrollida teie neerutalitlust;

kui teil on andmeid maksa ensüümide taseme tõusust. Maksapuudulikkusega patsientidel tuleb Asacol suposiide kasutada ettevaatusega ;

kui teil on kopsuhaigus, näiteks astma. Arst võib kontrollida aeg-ajalt teie kopsufunktsiooni;

kui teil on eelnevalt esinenud kõrvaltoime sulfasalasiini suhtes või mõne teise ravimi suhtes, mida olete kasutanud haavandilise koliidi ja Crohn`i tõve raviks;

kui teil on eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, nt südamelihase- või südamepaunapõletik. Kui teil on esinenud mesalasiinist tingitud allergilist reaktsiooni südamele, ei tohi te Asacol suposiide kasutada. Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel on eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, hoolimata selle tekkepõhjusest;

kui teil on mao- või soolehaavandid, sel juhul tuleks ravi alustada ettevaatusega;

väga harva on esinenud tõsiseid häireid vere näitajates. Asacol-ravi ajal võib arst regulaarselt kontrollida teie verd, et kontrollida teie verepilti (vererakkude arvu). Lisauuringud on vajalikud kui ilmnevad muutused verepildis, mille sümptomiteks võivad olla:

ebaselge põhjusega veritsused;

kergesti tekkivad verevalumid ja veritsused;

lillakad täpid või laigud; - püsiv palavik; - kurguvalu.

Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, lõpetage koheselt Asacol suposiidide võtmine ja pöörduge arstile.

Lapsed ja noorukid

Toime kohta lastel (vanuses 6...18 eluaastat) on ainult piiratud andmed.

Muud ravimid ja Asacol

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ravimid mis võivad mõjutada või mida võib mõjutada Asacol, on järgmised:

ravimid, mis pärsivad immuunsüsteemi funktsiooni (nt asatiopriin, 6-merkaptopuriin või tioguaniin);

probenetsiid ja sulfiinpürasoon (podagra ravimid). Asacol võib vähendada probentsiidi ja sulfiinpürasooni toimet;

ravimid, mis alandavad põletikku ja valu (valuvaigistid);

vähivastane ravim metotreksaat;

ravimid, mis väldivad vere hüübimist (antikoagulandid, nt varfariin);

furosemiid ja spironolaktoon (diureetikumid). Asacol võib vähendada furosemiidi ja spironolaktooni toimet;

glükokortikoidid (immuunsüsteemi funktsiooni pärssivad ravimid). Asacol võib intensiivistada glükokortikoidide seedetraktiga seotud kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Asacol suposiide tuleks raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada ainult siis, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Asacol suposiidide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Tavaline annus haavandilise pärasoolepõletiku ja pärasoole-sigmasoolepõletiku säilitusravi korral täiskasvanutele on 500 mg (1 suposiit) kolm korda ööpäevas.

Raske ja ulatusliku haigusvormi korral ning aeglasel reageerimisel ainult suukaudsele ravile võib suposiide kasutada kombinatsioonis Asacol tablettidega.

Suposiidid on mõeldud asetamiseks pärasoolde, neid ei tohi alla neelata.

Eakad patsiendid peavad ravimit kasutama ettevaatusega ja üksnes normaalse neerufunktsiooni korral.

Kasutamisjuhend:

Eemaldage suposiit fooliumümbrisest. Suposiidi paigaldamise hõlbustamiseks võib seda vähese koguse veega niisutada. Lükake küliliasendis olles suposiit sõrme abil sügavale pärasoolde. Seejärel peske hoolikalt käed.

Märkus: Kui suposiit on liiga pehme, võib seda eelnevalt tahkestada, asetades see 30 minutiks külmkappi või koos fooliumümbrisega voolava külma vee alla.

Enne suposiidi paigaldamist on soovitatav sool tühjendada.

Kui suposiit 10 minuti jooksul pärast paigaldamist pärasoolest välja tuleb, tuleb paigaldada uus suposiit.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel on kasutamise kogemus ja andmed piiratud.

Kui te kasutate Asacol suposiide rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutasite eksikombel rohkem Asacol suposiide kui ette nähtud või kui laps on võtnud Asacol suposiide, siis võtke ühendust oma arsti, kiirabi või haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Üleannustamise nähtudeks ja sümptomiteks on happe-leelistasakaalu häired, hüperventilatsioon (sügav ja sage hingamine), kopsuturse, higistamisest ja oksendamisest tingitud vedeliku kaotus ning vere glükoosisisalduse vähenemine.

Üleannustamise ravi on sümptomaatiline, hõlmates vedeliku ja glükoosi manustamist ning vajadusel happe-leelistasakaalu korrigeerimist.

Kui te unustate Asacol suposiidi kasutada

Kui te unustasite annuse kasutamata õigel ajal, siis kasutage järgmine annus tavalise skeemi järgi. Ärge kasutage kahekordset annust, kui suposiid jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Asacol suposiidide kasutamise

Kasutage ravimit seni kuni arst on teile öelnud. Rääkige oma arstiga enne kui te muudate ravi või lõpetate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete klassifitseerimine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

Sage: esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st

Aeg-ajalt: esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st

Harv: esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10000-st

Väga harv: esinevad vähem kui 1-l inimesel 10000-st

Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: ravimi toime puudumine.

Harva esinevad kõrvaltoimed peavalu, peapööritus, iiveldus, kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus, kõhupuhitus, südamelihasepõletik (müokardiit), südamepaunapõletik (perikardiit).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed liigesvalu (artralgia, lihasvalu (müalgia), hingamisraskused (düspnoe, bronhospasm), köha, kopsukahjustused, nt kopsupõletikud (alveoliit, pulmonaarne eosinofiilia, kopsude infiltratsioon, pneumoniit), verekoostise häired, näiteks:

madal valgeliblede arv (leukopeenia, neutropeenia), mis võib mõnikord olla ka tõsine

(agranulotsütoos)

kõikide vererakkude arvu vähenemine (pantsütopeenia)

vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia)

luuüdi vähenemine (aplastiline aneemia), äge pankrease põletik (pankreatiit), maksaprobleemid, näiteks:

muutused maksafunktsiooni testides (veretestid, uurimaks kui hästi maks töötab)

kollatõbi (naha ja silmamunade muutumine kollaseks)

maksapõletik (hepatiit), neerupõletik (interstitsiaalne nefriit), neerupuudulikkus, juuste väljalangemine (alopeetsia), allergilised reaktsioonid, nt lööve, ravimist tingitud palavik, erütematoosse luupuse sündroom ja haavandiline jämesoolepõletik, kihelus, kangus, ebatavalised aistingud, nõrkus ja põletustunne kätel ja jalgadel (perifeerne neuropaatia), vähenenud sperma kogus, mis on mööduv ravimi tarvitamise lõpetamisel.

Esinemissagedus teadmata: rinnavalu, kopsukahjustused nagu näiteks kopsupõletik (pneumoonia), eosinofiilsete granulotsüütide arvu tõus veres (eosinofiilia), koliidi sümptomite ägenemine, luupuse-sarnane sündroom – see on immuunsüsteemihäire, mis võib põhjustada:

-perikardiiti (südamepaunapõletik)

pleuroperikardiiti (rinnakelme-südamepaunapõletik)

löövet

liigesevalu (artralgia), nefrootiline sündroom, neerupuudulikkus, mis võib olla mööduv ravimi võtmise lõpetamisel.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asacol sisaldab

Toimeaine on mesalasiin. Üks suposiit sisaldab 500 mg mesalasiini.

Teine abiaine on tahke rasv.

Kuidas Asacol välja näeb ja pakendi sisu

Suposiidid on hallikaspruuni värvi ja torpeedokujulised.

Pakendis on 20 suposiidi.

Müügiloa hoidja

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Rootsi

Tootja

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Bethelner Landstrasse 18

31028 Gronau

SaksamaaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek, Tartu, Anne tn

Anne tn 57, Tartu linn, Tartu maakond
7384315
A007@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Mustamäe tee Apteek

Mustamäe tee 12, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6510113
A044@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Laagri Apteek

Veskitammi tn 4, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
6796878
laagriapteek@hot.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 09:00 - 15:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating