Otsituimad TOP 5

Budesonid Sandoz 50mcg nasal spray 200doses N1 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: Budesonid Sandoz 50mcg nasal spray 200doses N1
Toimeained: Budesonide(N)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Sandoz
ATC kood R01AD05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Budesonid Sandoz sisaldab sünteetilist kortikosteroidi - budesoniidi. Kortikosteroidid kuuluvad ravimite rühma, mis aitavad hoida ära põletiku teket.

Budesonid Sandoz’t kasutatakse järgmiste seisundite ärahoidmiseks ja raviks:

heinapalavikuga (nt õietolmu põhjustatud) seotud allergilised nähud,

aastaringne kodutolmuallergia ninasümptomid (krooniline riniit),

õhuga levivatest ärritajatest, infektsioonidest, toidust ja joogist tingitud riniidi (mitteallergilise riniidi) sümptomite ravi,

ninapolüübid (ninalimaskesta väikesed väljasopistused).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Budesonid Sandoz’t

kui te olete allergiline (ülitundlik) budesoniidi või Budesonid Sandoz’e mõne koostisosa suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik

kui ravimit kasutatakse lapsel suurtes annustes ning pikaajaliselt, peab arst regulaarselt kontrollima lapse pikkust;

kui olete kasutanud soovitatud annusest suuremaid, võib arst määrata teile stressi (nt nakkushaiguse põdemine) korral või enne operatsiooni steroidi tablette;

kui teil on hingamisteede seen-, bakteriaalne või viirusinfektsioon, mis vajab vastavat ravi;

kui arst on teile öelnud, et teil on tuberkuloos (tavaliselt kopsudega seotud infektsioon); - kui teil on haavandid ninas;

kui teil on olnud ninaoperatsioon või muu ninavigastus, mis ei ole veel täielikult paranenud; - kui teil on raske maksahaigus;

kui olete enne Budesonid Sandoz’t saanud süsteemset kortikosteroidravi, sest suureneb süsteemsete kõrvaltoimete risk; kui teil on astma, võib kortikosteroidide suurte annuste vähendamine põhjustada haiguse tõsise ägenemise;

ärge oodake kohest sümptomite leevendumist, sest ravi võib hakata toimima mõne päeva möödudes. Peate jätkama ravimi regulaarset kasutamist;

kui teil on silmaga seotud sümptomid, mis mõnikord võivad vajada täiendavat ravi;

kui olete seda ravimit võtnud pidevalt pikka aega, siis arst kontrollib teie nina limaskesta üks kuni kaks korda aastas.

Muud ravimid ja Budesonid Sandoz

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Palun öelge oma arstile, kui võtate järgmisi ravimeid:

ketokonasool või itrakonasool (kasutatakse seeninfektsioonide ravis).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Kuigi puuduvad andmed budesoniidi kahjulikkuse kohta lootele, tuleb enne Budesonid Sandoz`e kasutamist raseduse ajal pidada eelnevalt nõu arstiga

Budesoniid eritub rinnapiima, kuid budesoniidi raviannuste kasutamisel ei ole eeldatavaid toimeid rinnapiima saavale lapsele. Teavitage oma arsti, kui toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Budesonid Sandoz ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Budesonid Sandoz sisaldab metüülparahüdroksübensoaati ja propüülparahüdroksübensoaati, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalikud hilist tüüpi reaktsioonid). Ravim sisaldab ka propüleenglükooli, mis võib tekitada nahaärrituse.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

See ravim on mõeldud täiskasvanutele ja üle 6-aastastele lastele.

Budesoniidi tavaline algannus on 400 µg, s.o kaks 50 µg annust ehk kaks pihustust kummassegi ninasõõrmesse kaks korda ööpäevas. Pärast seisundi paranemist kirjutab arst säilitusannuse, mis on tavaliselt 200 µg, s.o 50 µg (üks pihustus) kummassegi ninasõõrmesse kaks korda ööpäevas või 100 µg (kaks pihustust) mõlemasse ninasõõrmesse üks kord ööpäevas (hommikul). Säilitusannuseks peab olema väikseim annus, mille korral on tagatud haigustunnuste kontrolli all hoidmine.

Budesonid Sandoz ninaspreil on põletikuvastane toime ja seetõttu on väga oluline manustada ravimit regulaarselt ilma ravi katkestamata, isegi kui te tunnete ennast paremini.

Ravimi toime võib avalduda mõne päeva kuni kahe nädala möödudes. Kasutage ravimit regulaarselt ka vaatamata sellele, et te ei tunne sümptomite kohest leevendumist.

Arst teavitab teid, kui kaua Budesonid Sandoz’e ravi kestab. Budesonid Sandoz’t kasutatakse kuni kolm kuud.

Kasutusjuhend

Budesonid Sandoz ninasprei õige kasutamine vähendab ravimi kõrvaltoimeid ja parandab selle toimet.

Puhastage hoolikalt ninasõõrmed, võimaluse korral naatriumkloriidi lahusega.

Eemaldage pudelilt kork.

Loksutage pudelit.

Enne esmakordset kasutamist pihustage veidi ninaspreid õhku; vajutage ninaadapterit allapoole, kuni ilmub peenike juga. Korrake seda protseduuri, kui te ei ole Budesonid Sandoz’t mõned päevad järjest kasutanud. Kui adapter on ummistunud, võtke see ettevaatlikult maha ja puhastage (vt Puhastamine).

Kallutage pead ettepoole, nii et võiksite näha oma varbaid. Asetage pihusti otsik parema käega vasakusse ninasõõrmesse ja suunake nina välisseina suunas.

Ühe annuse saamiseks vajutage adapterit allapoole ning hingake sisse.

Asetage pihusti otsik vasaku käega paremasse ninasõõrmesse suunaga nina välisseina suunas, pihustage üks annus ja hingake sisse.

Pärast kasutamist pühkige ninaadapterit puhta rätikuga ning asetage tagasi kork. Kui te ninaspreid ei kasuta, hoidke korki pudelil. Hoidke pudelit püstises asendis.

Puhastamine

Puhastage adapterit ja korki regulaarselt. Eemaldage see ettevaatlikult, peske sooja veega, loputage külma veega ning kuivatage õhu käes. Asetage adapter ettevaatlikult tagasi ja sellele kork. Kui adapter on ummistunud, leotage seda soojas vees ja puhastage nagu eespool kirjeldatud. Ärge kasutage nõela ega muud teravat eset.

Kui te kasutate Budesonid Sandoz’t rohkem kui ette nähtud

On oluline, et te manustaksite oma annuse nii nagu soovitas teie arst või nagu apteeker on sildile märkinud. Kasutage ravimit alati täpselt nii palju nagu arst on teile soovitanud; kui te kasutate seda vähem või rohkem, võivad teie sümptomid halveneda.

Kui te unustate Budesonid Sandoz’t kasutada

Kui unustate ravimit õigel ajal kasutada, pihustage seda nii kiiresti kui võimalik ning jätkake siis oma tavapärase ajaskeemiga. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Budesonid Sandoz’e kasutamise

Ärge lõpetage Budesonid Sandoz’e ravi ka siis, kui tunnete end paremini (v.a kui arst on teid nii juhendanud). Annust tuleb vähendada järk-järgult, et hoida ära võimalikke kortikosteroidide ärajätunähte.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

ülitundlikkusreaktsioonid, sh nõgestõbi, lööve, nahapõletik, angioödeem (huulte, näo ja kõriturse), naha sügelemine

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

nina ärritus

kergelt veritsev eritis ninast,

ninaverejooks,

Harvad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st):

- kortikosteroidide süsteemsed toimed (sh neerupealise supressioon ja lastel kasvupeetus)

Väga harvad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

anafülaktilised reaktsioonid

limaskestade haavandid

ninaõõsi eraldava ninavaheseina mulgustus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Budesonid Sandoz sisaldab

Toimeaine on budesoniid.

Abiained on mikrokristalliline tselluloos, naatriumkarboksümetüültselluloos, dinaatriumedetaat, metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, polüsorbaat 80, simetikoon emulsioon, propüleenglükool, sahharoos, soolhape (pH hoidmiseks) ja puhastatud vesi.

Kuidas Budesonid Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Budesonid Sandoz ninasprei on valge homogeenne suspensioon.

Pump-pihustiga klaaspudel, milles on 200 annust (iga annus sisaldab 50 μg budesoniidi), pakendatud karpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl

Austria

Tootja

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, Ljubljana

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Telefon +372 6652 400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Tervisekeskuse Apteek

Lasteaia tn 12, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4894608
benu.5164@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kohila Apteek

Tööstuse tn 5, Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond
4833574
kohilaapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating