Otsituimad TOP 5

Cardura XL 4mg prolonged-release tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Hüpertensioonivastased ained
Nimetus: Cardura XL 4mg prolonged-release tablet N30
Toimeained: Doxazosin(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood C02CA04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Näidustused:

Kõrgvererõhutõbi. Eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud vaevuste leevendamine.

Kõrgvererõhuga patsientidel laiendab Cardura XL veresooni, mistõttu veri saab neist vabamalt läbi voolata. See aitab kaasa vererõhu alanemisele. Lisaks vererõhku alandavale toimele võib Cardura XL alandada ka vere lipiidide sisaldust (üldist kolesteroolitaset).

Suurenenud eesnäärmega patsientidel ravib Cardura XL vaevalist või sagedast urineerimist, millised sümptomid on tüüpilised suurenenud eesnäärmega patsientidel. Cardura XL lõdvendab põit ja eesnääret ümbritsevaid lihaseid, tänu millele uriin väljub kergemini.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Cardura XLi

kui te olete selle ravimi toimeaine (doksasosiin), kinasoliinide (nt prasosiini või terasosiini sisaldavad ravimid) või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergia väljenduseks võivad olla sügelus, nahapunetus või hingamisraskused.

kui teil on diagnoositud ortostaatiline hüpotensioon (püstiasendis ilmnev madal vererõhk).

kui teil on diagnoositud suurenenud eesnääre ja sellega kaasneb ka ülemiste kuseteede ummistus, krooniline kuseteede nakkus või teil on põiekivid.

mao, soole või söögitoru kitsenemine.

kui te imetate last rinnaga.

kui teil on madal vererõhk.

Te ei tohi kasutada Cardura XLi ainuravimina kui teil on ülevoolupõis või kuseeritus puudub.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cardura XLi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cardura XL - kui olete alla 16-aastane.

kui teil on diagnoositud järgmised südamehaigused: aordiklapi või mitraalklapi kitsenemuse tõttu tekkinud kopsuturse ja südamepuudulikkus.

kui teil on maksakahjustus.

kui te olete rase või plaanite rasestuda.

kui kasutate erektsioonihäirete ravimeid, mis sisaldavad (PDE-5 inhibiitorid) nt sildenafiili, tadalafiili või vardenafiili.

kui te lähete silmakae (läätse hägusus) operatsioonile, teavitage palun oma silmaarsti enne operatsiooni, kui te kasutate või olete kasutanud Cardura XLi. See on vajalik seetõttu, et Cardura XL võib põhjustada tüsistusi operatsiooni ajal, mida saab vältida, kui teie silmaarst on selleks ette valmistatud.

Kui te alustate ravi Cardura XLiga võite tunda pearinglust ja nõrkustunnet, mis tuleneb madalast vererõhust.

Muud ravimid ja Cardura XL

Teatage oma arstile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ettevaatlik tuleb olla Cardura XLi manustamisel koos erektsioonihäirete ravimitega (nt sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil).

Öelge oma arstile kui te võtate teisi kõrgvererõhuvastaseid ravimeid kuna Cardura XL võib tugevdada nende vererõhku alandavat toimet.

Cardura koos toidu ja joogiga

Ravimit Cardura XL võib võtta kas hommikul või õhtul, koos toiduga või ilma. Tablett tuleb sisse võtta koos piisava hulga vedelikuga ja tervelt alla neelata, seda ei tohi närida, poolitada ega purustada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Sünnitusealised naised peavad ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Imetamise ajal ei tohi Cardura XL tablette võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Cardura XL tabletid võivad ravikuuri esimestel päevadel põhjustada peapööritust ja nõrkustunnet. Ravi ajal Cardura XLiga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, sest ravim võib mõjutada teie reaktsioonikiirust, eriti ravikuuri esimestel päevadel.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 4 mg (üks 4 milligrammine Cardura XL tablett) ööpäevas, mida hiljem võidakse suurendada vajadusel 8 mg-ni ööpäevas.

Võtke tablett sisse vastavalt arsti poolt antud juhistele. Tablett tuleb sisse võtta koos piisava hulga vedelikuga ja tervelt alla neelata. Ärge närige, poolitage ega purustage tabletti.

Tegemist on toimeainet prolongeeritult vabastava tabletiga, kusjuures tableti kest on mitteseeditav ja see väljutatakse soolestikust loomulikul teel. Seetõttu ei pea muretsema, kui märkate väljaheites midagi tableti taolist.

Annustamine eakatel patsientidel

Eakatel patsientidel võib kasutada tavalisi annuseid.

Annustamine neeruhaigusega patsientidel

Annuse kohandamine muutunud neerufunktsiooni tõttu ei ole vajalik, st võib kasutada tavalisi annuseid.

Annustamine maksakahjustusega patsientidel

Arst määrab teile sobiva annuse lähtudes maksafunktsiooni näitajatest.

Kui te võtate Cardura XLi rohkem kui ette nähtud

Kui te olete eksikombel võtnud rohkem Cardura XL tablette, kui on teie tavaline ööpäevane annus, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui üleannustamise tulemusena on tekkinud vererõhu langus, tuleb heita lamavasse asendisse, pea ülejäänud kehast allapoole.

Kui te unustate Cardura XLi võtta

Kui unustate tabletti võtta, võtke see niipea kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg võtta järgmine annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Järgmine tablett võtke ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 100-st kuni ühel 10-st)

hingamisteede nakkus, kuseteede nakkus

pearinglus, peavalu, unisus

peapööritus

südame löögisageduse muutused

madal vererõhk

bronhiit, köha, õhupuudustunne, nohu

kõhuvalu, seedehäire, suukuivus, iiveldus

sügelus

seljavalu, lihasevalu

põiepõletik, uriinipidamatus

jõuetus, valu rinnus, gripilaadsed sümptomid, perifeerne turse (vedeliku kogunemine naha alla, nt pahkluude ümber)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel patsiendil 1000-st kuni ühel patsiendil 100-st)

allergiline ravimreaktsioon

isutus, podagra (kusihappe ainevahetushäirest tekkiv haigus), söögiisu suurenemine

ärevus, depressioon, unetus

aju-veresoonkonnaga seotud juhtum, nõrgenenud tundlikkus, minestus, värin

kohin kõrvus või peas

valu rinnus (stenokardia), südamelihaseinfarkt

ninaverejooks

kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, oksendamine, mao-peensoole põletik

normist erinevad maksafunktsiooni testid

nahalööve

liigesevalu

urineerimise raskenemine, verikusesus, sage urineermine

impotentsus

valu, näoturse

kehakaalu tõus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil 10 000-st)

valgeliblede vähesus veres, trombotsüütide vähesus veres

agitatsioon (motoorne rahutus), närvilisus

pearinglus, väärtundlikkus

nägemise ähmastumine

südame löögisageduse aeglustumine, südame rütmihäired

kuumahood

bronhospasm

sapipais (kolestaas), maksapõletik, kollatõbi

juustekadu, punatähnilisus nahal (purpur), nõgestõbi

lihaskrambid, lihasnõrkus

urineerimishäire, öine sagedane põietühjendus, liigkusesus, suurenenud kuseeritus

rinnanäärmete suurenemine meestel, pikaaegne valulik erektsioon

väsimus, halb enesetunne

Teadmata sagedus

operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom

vastassuunaline seemnepurse

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cardura XL sisaldab

Toimeaine on doksasosiin. Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 4 mg või 8 mg doksasosiini.

Teised abiained on:

Tableti tuum: polüetüleenoksiid, naatriumkloriid, hüpromelloos, punane raudoksiid (E172), magneesiumstearaat

Tableti kate: tselluloosatsetaat, makrogool, Opadry valge (YS-2-7063), must trükivärv.

Kuidas Cardura XL välja näeb ja pakendi sisu

Cardura XL 4 mg: ümmargused, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on ligikaudu 9,0 mm ja ühel küljel on avaus, kuhu on pressitud „CXL 4“.

Cardura XL 8 mg: ümmargused, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on ligikaudu 11,4 mm ja ühel küljel on avaus, kuhu on pressitud „CXL 8“.

PVC/PVdC-Alumiinium/PVC blister või PA/Alumiinium/PVC – Alumiinium/PVC blister. 30 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

Ühendkuningriik

Tootja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Heinrich-Mack-Strasse 35

89257

Illertissen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel. 6 405 328Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku apteegi haruapteek (Meelespea apteek)

Õismäe tee 88, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6555820
A016@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Nõmme Linnaapteek

Pärnu mnt 326, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6770845
benu.5145@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating