Otsituimad TOP 5

Casodex 150mg film-coated tablet N28 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Endokrinoloogiline ravi
Nimetus: Casodex 150mg film-coated tablet N28
Toimeained: Bicalutamide(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: AstraZeneca
ATC kood L02BB03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Casodexi annuses 150 mg kasutatakse ainsa ravina või toetava ravina ekstrakapsulaarse (e kihnuvälise) ilma siireteta eesnäärmevähi korral lisaks radikaalsele prostatektoomiale või kiiritusravile patsientidel, kellel on kõrge risk haiguse progresseerumiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Casodexi ei kasutata naistel ega lastel.

Ärge kasutage Casodexi:

kui te olete ülitundlik (allergiline) bikalutamiidi või Casodexi mõne koostisosa suhtes.

kui te põete mõnda maksahaigust.

Rasedus ja imetamine:

Ravimit naistel ei kasutata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Casodex ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Vaatamata sellele on mõned inimesed Casodexi kasutamise ajal ennast vahetevahel uimasena tundnud. Kui te tunnete end uimasena, peate masinate käsitsemisel ettevaatlik olema.

Üldine teave mõningate Casodexi koostisainete suhtes:

Üks tablett sisaldab laktoosmonohüdraati ja titaandioksiidi, mis võib põhjustada probleeme vähestele patsientidele, kes on nende suhtes ülitundlikud.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kindlasti peab teie arst teadma, kui kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

antikoagulandid (vere hüübimise vastased ravimid)

allergiavastased ravimid (nagu terfenadiin või astemisool)

tsisapriid (ravim seedehäirete raviks)

tsüklosporiin (ravim immuunsüsteemi pärssimiseks)

kaltsiumikanali blokaatorid (kõrge vererõhu ja südamehaiguste raviks).

Kui lähete haiglasse ravile, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Casodexi. Katkestage oma ravi ainult pärast kooskõlastust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Casodexi 150 mg tabletti alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanuile on üks tablett ööpäevas.

Neelake tablett ilma närimata, koos veega.

Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal, see aitab teil selle võtmist meeles pidada.

Kui teil on tunne, et Casodexi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Casodexi rohkem kui ette nähtud:

Kui olete manustanud tavalisest suurema koguse ravimit, võtke ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

Kui te unustate Casodexi kasutada:

Kui olete unustanud ravimit võtta, ärge võtke topeltannust, vaid järgige tavalist manustamiskava.

Ärge katkestage oma-algatuslikult tablettide võtmist, isegi kui tunnete ennast hästi. Ravi tuleb katkestada ainult arsti korraldusel.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Casodex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Casodexi puhul võivad need olla järgmised:

Väga sageli (rohkem kui ühel patsiendist kümnest) esinevad:

lööve

rinnanäärmete valulikkus või suurenemine meestel

väsimus.

Sageli (rohkem kui ühel patsiendist sajast ning vähem kui ühel patsiendil kümnest) esinevad:

kehvveresus (aneemia)

söögiisu vähenemine

depressioon

pearinglus

unisus

kuumahood

kõhuvalu

kõhukinnisus

seedehäired

kõhupuhitus

iiveldus

naha ja silmade kollasus (ikterus). See võib viidata maksa kahjustusele.

sügelus

naha kuivus

veri uriinis

impotentsus

kehakaalu tõus

valu rinnus

turse

libiido langus ja viljakuse vähenemine

juuste väljalangemine ja karvakasvu vähenemine

liigkarvakasv või nahakarvade ja juuste uuesti kasv.

Aeg-ajalt (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest ning vähem kui ühel patsiendil sajast) esinevad:

tõsine õhupuudustunne või äkiline õhupuudustunde süvenemine, tavaliselt kaasneva köha või palavikuga.

Mõnedel Casodexi kasutavatel patsientidel võib tekkida kopsudes põletik, mida nimetatakse interstitsiaalseks kopsupõletikuks (e kopsupõletik, millele on omased väikesed laialtlevinud põletikukolded kopsukoes).

ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas tugev naha sügelemine või näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada neelamisraskusi.

Harva (rohkem kui ühel patsiendil 10 000-st ning vähem kui ühel patsiendil tuhandest) esineb:

maksapuudulikkus

Casodexi kasutamisega võivad kaasneda muutused verepildis, mistõttu võib osutuda vajalikuks vereanalüüside tegemine.

Ärge ehmuge võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neist ühtegi tekkida.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage Casodexi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Casodex, 150 mg sisaldab:

Toimeaine on bikalutamiid.

Abiained: Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, povidoon, karboksümetüülamidoon-naatrium.

Kate: hüpromelloos, makrogool 300, titaandioksiid.

Kuidas Casodex, 150 mg tablett välja näeb ja pakendi sisu

Casodex, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Casodex, 150 mg tablett on valget värvi tablett.

PVC/alumiiniumfoolium blistris.

Pakendis 28 tabletti.

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca UK Ltd.

Kingdom Street 2

London W2 6BD

Ühendkuningriik

Tootjad:

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn Strasse

68723 Plankstadt

Saksamaa

AstraZeneca UK Ltd.

Silk Road Business Park, Macclesfield

Cheshire SK10 2NA Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AstraZeneca Eesti OÜ

Järvevana tee 9

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating