Otsituimad TOP 5

Casodex 50mg film-coated tablet N28 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Endokrinoloogiline ravi
Nimetus: Casodex 50mg film-coated tablet N28
Toimeained: Bicalutamide(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: AstraZeneca
ATC kood L02BB03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Casodex, 50 mg kasutatakse kaugelearenenud eesnäärmevähi raviks kombinatsioonis gonadoreliini analoogiga või kirurgilise kastratsiooniga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Casodexi ei kasutata naistel ega lastel.

Ärge kasutage Casodexi:

kui olete bikalutamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te põete mõnda maksahaigust.

Rasedus ja imetamine

Ravimit naistel ei kasutata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Casodex ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Vaatamata sellele on mõned inimesed Casodexi kasutamise ajal ennast vahetevahel uimasena tundnud. Kui te tunnete end uimasena, peate masinate käsitsemisel ettevaatlik olema.

Casodex, 50 mg tablett sisaldab laktoosmonohüdraati ja titaandioksiidi, mis võib põhjustada probleeme vähestele patsientidele, kes on nende suhtes ülitundlikud.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kindlasti peab teie arst teadma, kui kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

antikoagulandid (vere hüübimise vastased ravimid)

allergiavastased ravimid (nagu terfenadiin või astemisool)

tsisapriid (ravim seedehäirete raviks)

tsüklosporiin (ravim immuunsüsteemi pärssimiseks)

kaltsiumikanali blokaatorid (kõrge vererõhu ja südamehaiguste raviks).

Kui lähete haiglasse ravile, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Casodexi. Katkestage oma ravi ainult pärast kooskõlastust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanuile on üks tablett ööpäevas.

Neelake tablett ilma närimata, koos veega.

Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal, see aitab teil selle võtmist meeles pidada.

Kui teil on tunne, et Casodexi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Casodexi rohkem kui ette nähtud Kui olete manustanud tavalisest suurema koguse ravimit, võtke ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

Kui te unustate Casodexi kasutada

Kui olete unustanud ravimit võtta, ärge võtke topeltannust, vaid järgige tavalist manustamiskava.

Ärge katkestage omaalgatuslikult tablettide võtmist, isegi kui tunnete ennast hästi. Ravi tuleb katkestada ainult arsti korraldusel.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Casodexi puhul võivad need olla järgmised:

Väga sageli (rohkem kui ühel patsiendist kümnest) esinevad:

kehvveresus (aneemia)

pearinglus

rinnanäärmete valulikkus või suurenemine meestel

kuumahood

kõhuvalu

kõhukinnisus

iiveldus

veri uriinis

väsimus

turse

Sageli (rohkem kui ühel patsiendist sajast ning vähem kui ühel patsiendil kümnest) esinevad:

söögiisu langus

libiido langus ja viljakuse vähenemine

depressioon - unisus

naha ja silmade kollasus (ikterus). See võib viidata maksa kahjustusele.

juuste väljalangemine ja karvakasvu vähenemine

liigkarvakasv või nahakarvade ja juuste uuesti kasv

naha kuivus

sügelus

lööve

impotentsus

seedehäired

kõhupuhitus

kehakaalutõus - valu rinnus

südameinfarkt

südametalitluse häired.

Aeg-ajalt (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest ning vähem kui ühel patsiendil sajast) esinevad: tõsine õhupuudustunne või äkiline õhupuudustunde süvenemine, tavaliselt kaasneva köha või palavikuga. Mõnedel Casodexi kasutavatel patsientidel võib tekkida kopsudes põletik, mida nimetatakse interstitsiaalseks kopsupõletikuks (e kopsupõletik, millele on omased väikesed laialtlevinud põletikukolded kopsukoes)

ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas tugev naha sügelemine või näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada neelamisraskusi

Harva (rohkem kui ühel patsiendil 10000-st ning vähem kui ühel patsiendil tuhandest) esinevad: - maksapuudulikkus

Casodexi 50 mg kasutamisega võivad kaasneda muutused verepildis, mistõttu võib osutuda vajalikuks vereanalüüside tegemine.

Ärge ehmuge võimalike kõrvalnähtude loetelust. Tõenäoliselt ei ilmne teil ühtegi neist.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Casodex, 50 mg sisaldab:

Toimeaine on bikalutamiid.

Abiained on laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, povidoon, magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 300, titaandioksiid (E171).

Kuidas Casodex välja näeb ja pakendi sisu

Casodex, õhukese polümeerikattega tabletid

Valge ümmargune kaksikkumer tablett, läbimõõduga 6,5 mm, mille ühele küljele on pressitud „Cdx 50“ ja teisele küljele „→“.

PVC/alumiiniumfoolium blistris.

Pakendis 28 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja AstraZeneca UK Ltd.

2 Kingdom Street,

London, W2 6BD

Ühendkuningriik

Tootjad

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn Strasse

68723 Plankstadt

Saksamaa

AstraZeneca UK Ltd.

Silk Road Business Park, Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AstraZeneca Eesti OÜ

Järvevana tee 9

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Orissaare Apteek

Kuivastu mnt 28, Orissaare alevik, Orissaare vald, Saare maakond
4545578
karinv@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aravete Apteek

Lasteaia tn 4, Aravete alevik, Ambla vald, Järva maakond
3832375
aravete.apteek@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating