Otsituimad TOP 5

Dalnessa 4mg + 10mg tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Reniin-angiotensiinsüsteemi toimivad ained
Nimetus: Dalnessa 4mg + 10mg tablet N30
Toimeained: Perindopril+Amlodipine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: KRKA
ATC kood C09BB04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Dalnessat kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensiooni) ja/või stabiilse südame isheemiatõve (seisund, kus südame verevarustus on vähenenud või blokeeritud) raviks.

Patsiendid, kes võtavad perindopriili ja amlodipiini eraldi tablettidena, võivad selle asemel võtta ühe tableti Dalnessat, mis sisaldab mõlemat toimeainet.

Dalnessa on kahe toimeaine perindopriili ja amlodipiini kombinatsioon. Perindopriil on AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitor. Amlodipiin on kaltsiumi antagonist (dihüdropüridiinide rühma kuuluv ravim). Koos toimides need laiendavad ja lõõgastavad teie veresooni, et veri neist kergemini läbi saaks voolata ning see aitab südames stabiilsemat verevoolu saavutada.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Dalnessat

kui te olete allergiline (ülitundlik) perindopriili või mõne muu AKE inhibiitori, amlodipiini või mõne muu kaltsiumi antagonisti või Dalnessa mõne koostisosa suhtes (koostisainete loetelu vt lõik 6);

kui te toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus ja imetamine“);

kui te olete rase rohkem kui kolm kuud. (Samuti on parem vältida Dalnessa kasutamist raseduse varases staadiumis - vt lõik „Rasedus”.);

kui teil on esinenud AKE inhibiitori varasemal kasutamisel selliseid sümptomeid nagu vilistav hingamine, näo- või keeleturse, tugev sügelus või raske nahalööve või teil või teie perekonnaliikmel on esinenud need sümptomid mõnes muus olukorras (näiteks seisund, mida nimetatakse angioödeemiks);

kui teil on šokk (tõsine vererõhu langus, mis põhjustab teadvuse kaotust), sh südameprobleemidest tingitud šokk;

kui teil on väga madal vererõhk (raske hüpotensioon);

kui teil esineb südamelihaseinfarkti järgne südamepuudulikkus (süda ei ole võimeline keha varustama piisava koguse verega, mis põhjustab hingeldust või perifeerseid turseid, nagu jalgade, pahkluude piirkonna või jalalabade turseid);

kui teil esineb südamest väljuvate peamiste veresoonte kitsenemine, mille tõttu on südame vasakul poolel verevool raskendatud (nt aordistenoos).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Dalnessa

kui teil on hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihasehaigus) või neeruarteri stenoos (neerusid verega varustava arteri kitsenemine);

kui teil on muud südameprobleemid;

kui teil on maksafunktsiooni kahjustus;

kui teil on neeruprobleemid või kui te saate dialüüsravi;

kui teil on vaskulaarne kollageenhaigus (sidekoehaigus), nagu süsteemne erütematoosluupus või sklerodermia;

kui teil on suhkurtõbi;

kui te olete piiratud soolasisaldusega dieedil või kui te kasutate soolaasendajat, mis sisaldab kaaliumi (hästi tasakaalustatud vere kaaliumitase on suure tähtsusega).

Te peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või planeerite rasedust). Dalnessat ei soovitata kasutada raseduse varases etapis ja seda ei tohi kasutada kui te olete rase rohkem kui kolm kuud, sest selles staadiumis kasutamine võib teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik „Rasedus“).

Kui te võtate Dalnessat, siis teavitage oma arsti või meditsiinipersonali, kui teil:

seisab ees suurem kirurgiline operatsioon ja/või üldanesteesia;

on hiljuti esinenud kõhulahtisus või oksendamine;

seisab ees LDL aferees (kolesterooli eemaldamine verest aparaadi abil);

seisab ees desensibiliseeriv ravi vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgi suhtes.

Dalnessat ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Dalnessa võtmise ajal tuleb vältida järgmisi ravimeid:

liitium (kasutatakse depressiooni või maania raviks);

estramustiin (kasutatakse vähi raviks);

kaaliumi säästvad diureetikumid (spironolaktoon, triamtereen), kaaliumit sisaldavad toidulisandid või kaaliumit sisaldavad soolaasendajad.

Ravi Dalnessaga võivad mõjutada teised ravimid. Öelge kindlasti oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, kuna see võib vajada erilist jälgimist:

teised kõrgvererõhutõve ravimid, sealhulgas diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka);

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) valu leevendamiseks või aspiriin suurtes annustes;

suhkurtõvevastased ravimid (nt insuliin),

vaimsete häirete, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia jne raviks kasutatavad ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, imipramiinisarnased antidepressandid, neuroleptikumid);

immunosupressandid (ravimid, mida kasutatakse organismi kaitsemehhanismi langetamiseks), mida kasutatakse autoimmuunhäirete raviks või siirdamisjärgse äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (nt tsüklosporiin),;

alloprinool (podagra raviks);

prokaiinamiid (ebaregulaarse südamerütmi raviks);

vasodilataatorid, sealhulgas nitraadid (veresooni laiendavad ravimid);

hepariin (vere vedeldamiseks kasutatav ravim);

efedriin, noradrenaliin või adrenaliin (madala vererõhu, šoki või astma raviks kasutatavad ravimid);

baklofeen või dandroleen (infusioonina) – mõlemaid kasutatakse lihasejäikuse raviks, mis võib ilmneda nt sclerosis multiplex’i (hulgiskleroosi) korral; dandroleeni kasutatakse ka anesteesia käigus tekkida võiva maliigse hüpertermia raviks (sümptomiteks väga kõrge palavik ja lihasjäikus),;

mõned antibiootikumid, nagu rifampitsiin;

antiepileptilised ravimid, nagu karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon,

itrakonasool, ketokonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid);

suurenenud eesnäärme raviks kasutatavad alfablokaatorid, nagu prasosiin, alfusosiin, doksasosiin, tamsulosiin, terasosiin;

amifostiin (kasutatakse teistest ravimitest või vähi raviks kasutatavast kiiritusravist tekkivate kõrvaltoimete raviks);

kortikosteroidid (kasutatakse erinevate seisundite, sealhulgas raske astma ja reumatoidartriidi raviks),

kullasoolad, eriti intravenoosselt manustatavad (kasutatakse reumatoidartriidi sümptomite raviks).

Dalnessa võtmine koos toidu ja joogiga Dalnessat tuleks manustada enne sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või planeerite rasedust). Teie arst soovitab teil tavaliselt enne rasestumist või niipea kui te rasedusest teada saate, Dalnessa võtmise lõpetada ja Dalnessa asemel mõnda teist ravimit kasutada. Dalnessat ei soovitata kasutada raseduse varases etapis ja see on vastunäidustatud, kui te olete rase rohkem kui kolm kuud, sest selle kasutamine pärast kolmandat raseduskuud võib teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Öelge oma arstile kui te toidate last rinnaga või plaanite seda teha. Dalnessat ei soovitata kasutada emadel, kes toidavad last rinnaga. Kui te soovite last imetada, võib teie arst teile soovitada teise ravimi, eelkõige juhul, kui tegemist on vastsündinud või enneaegse imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Dalnessa ei mõjuta tähelepanuvõimet, kuid madalast vererõhust tingituna võivad ilmneda pearinglus või nõrkus, mis võivad mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Teil soovitatakse mitte juhtida autot ega käsitseda masinaid, kuni te ei tea, kuidas Dalnessa teile mõjub.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Dalnessat alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke tablett sisse klaasitäie veega, eelistatult iga päev samal ajal, hommikul enne sööki. Teie arst määrab teile sobiva annuse. Selleks on tavaliselt üks tablett ööpäevas. Dalnessat määratakse tavaliselt patsiendile, kes juba kasutab perindopriili ja amlodipiini eraldi tablettidena.

Kui te võtate Dalnessat rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Üleannustamise korral tekib kõige suurema tõenäosusega vererõhu langus, mistõttu võite tunda pearinglust või minestada. Kui see tekib, tuleb haige asetada tõstetud jalgadega lamavasse asendisse.

Kui te unustate Dalnessat võtta

Võtke seda ravimit iga päev, sest regulaarne ravi on tõhusam. Kui te siiski unustate Dalnessat võtta, võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Dalnessa võtmise

Et ravi Dalnessaga on tavaliselt eluaegne, siis pidage kindlasti nõu oma arstiga, enne kui katkestate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Dalnessa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel jaotatud järgnevatesse gruppidesse:

Väga sage: esineb enam kui 1 kasutajal 10-st
Sage: esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st
Harv: esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st
Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Kui täheldate endal ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest, katkestage ravimi võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga:

allergilise reaktsiooni sümptomid, nagu näo-, huulte, suu-, keele- või kõriturse, hingamisraskused,

tugev pearinglus või minestus,

ebaharilikult kiired või ebaregulaarsed südamelöögid.

Teiste kõrvaltoimete hulka kuuluvad:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kasutajal 10-st, kuid rohkem kui 1 kasutajal 100-st):

peavalu, pearinglus, peapööritus, surisemisetunne jäsemeis, unisus, nägemishäired, tinnitus (kumin kõrvus), palpitatsioonid (väga kiire südamelöögisagedus), õhetus (kuuma- või soojatunne näos), vererõhu langusest tingitud pearinglus, köha, hingeldus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, maitsetundlikkuse häired, düspepsia või seedehäired, kõhulahtisus, kõhukinnisus, allergilised reaktsioonid (nagu nahalööbed, sügelus), lihaskrambid, jõuetus, turse jalgade või pahkluude piirkonnas.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kasutajal 100-st, kuid rohkem kui 1 kasutajal 1000-st):

meeleolu muutused, unehäired, värinad, minestamine (ajutine teadvusekadu), valuaistingu kadumine, riniit (kinnine või vesine nina), muutused roojamissageduses, juuste väljalangemine, punased laigud nahal või nahavärvuse muutus, seljavalu, lihas- või liigesevalu, valu rinnus, suurenenud urineerimisvajadus, eriti öösel, haigusetunne (üldine halb enesetunne), bronhospasm (pigistustunne rinnus, vilinad hingamisel või hingeldus), suukuivus, angioödeem (sümptomid nagu hingeldus, näo- või keeleturse), neeruprobleemid, impotentsus, suurenenud higistamine, rindade suurenemine meestel, kehakaalu tõus või langus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

segasus, südameveresoonkonna häired (südamerütmi häired, valu rindkeres, südamelihaseinfarkt ja insult), eosinofiilne kopsupõletik (harvaesinev kopsupõletik), multiformne erüteem (nahalööve, mis sageli algab punaste sügelevate laikude ilmumisega näole, kätele või jalgadele), verepildi muutus, kõhunäärme-, mao- või maksahäired, perifeerne neuropaatia (haigus, mida iseloomustab tundlikkuse kadu, valu, võimetus kontrollida lihaste tööd), hüpertoonus (ebanormaalne lihaspinge suurenemine), vaskuliit (veresoonte põletik), igemete turse, kõrge veresuhkrutase.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Dalnessa't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Dalnessa sisaldab

Toimeained on perindopriiltertbutüülamiin ja amlodipiinbesilaat.

Dalnessa 4 mg / 5 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 4 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 5 mg amlodipiinbesilaati. Dalnessa 4 mg / 10 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 4 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 10 mg amlodipiinbesilaati.

Dalnessa 8 mg / 5 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 8 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 5 mg amlodipiinbesilaati. Dalnessa 8 mg / 10 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 8 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 10 mg amlodipiinbesilaati.

Abiained on mikrokristalliline tselluloos (E460), kaltsiumkloriidheksahüdraat, naatriumvesinikkarbonaat, eelželatiniseeritud tärklis, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat (E572) ja kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Dalnessa välja näeb ja pakendi sisu

Dalnessa 4 mg / 5 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega tabletid.

Dalnessa 4 mg / 10 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged kapslikujulised, kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Dalnessa 8 mg / 5 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kaksikkumerad kaldservadega tabletid.

Dalnessa 8 mg / 10 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kaksikkumerad kaldservadega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Tabletid on saadaval karpides, milles on 28, 30, 50, 60, 90 ja 100 tabletti, mis on pakendatud blistritesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ravana Apteek

Võru tn 77, Tartu linn, Tartu maakond
7346538
benu.5182@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating