Otsituimad TOP 5

Digoxin Nycomed 0.25mg tablet N60 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Südamehaiguste ravi
Nimetus: Digoxin Nycomed 0.25mg tablet N60
Toimeained: Digoxin(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Takeda
ATC kood C01AA05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Digoxin Nycomed kuulub südameglükosiidide gruppi ning on südame energeetilisi varusid taastava ja südamelihase kokkutõmbeid soodustava toimega ravim. Digoxin Nycomed’i kasutatakse südamepuudulikkuse täiendavas ravis ja teatud südame rütmihäirete ravis.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Digoxin Nycomed-i:

kui olete digoksiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil esineb hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia (haigus, millele on iseloomulik südamelihase paksenemine);

kui teil esineb Wolff-Parkinson-White’i sündroom ehk lisajuhtetee põhjustatud enneaegne südame vatsakeste kokkutõmme, millega on seotud hooti esinev kiirenenud südametegevus (südame löögisagedus 150…280 korda minutis);

kui teie südame rütm on aeglane (esineb bradükardia);

kui teil esineb ventrikulaarne tahhükardia (kiirenenud südametegevus 180-280 lööki minutis);

kui teile manustatakse veenisiseselt kaltsiumi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teil on esinenud äge müokardikahjustustus (nt müokardiidi või infarktiga kaasnevad südame rütmihäired), tuleb annuse määramisel olla ettevaatlik;

kui teil on amüloidne kardiomüopaatia (südame lihaskesta haigestumine, mille puhul ladestub rakkudesse valk amüloid);

kui teil on krooniline konstriktiivne perikardiit (südamepauna põletik, mille hilistüsistusena kaotab südamepaun sidekoestumise ja võimaliku lubjastumise tõttu elastsuse ning hakkab südamelihase liikuvust takistama);

kui teil on esinenud totaalne või teise astme atrioventrikulaarblokaad ehk südame erutusjuhtehäire, mille korral erutusimpulsside ülekanne kodadest vatsakestesse on aeglustunud või osaliselt või täielikult blokeerunud;

kui teil on raske maksa- või neerupuudulikkus, tuleb säilitusannust vastavalt vähendada, et vältida digoksiini kuhjumist organismis;

kui teid on eelneva 10…14 ööpäeva jooksul südameglükosiididega ravitud ning ilmnevad üleannustamise tunnused;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil on madal vere kaaliumi- ja magneesiumisisaldus või kõrge kaltsiumisisaldus;

kui teil on raske südamepuudulikkus, sel puhul peab ravi alustama ettevaatlikult. Vältida tuleb suuri ühekordseid annuseid. Ravi tuleb lõpetada koheselt, kui ilmnevad minimaalsedki südameglükosiidide üledoseerimise tunnused.

Kui teil on hapnikuvaegus või kilpnäärme vaegtalitlus (hüpotüreoidism) võib digoksiini toime tugevneda. Nendel juhtudel digoksiini annust vähendatakse.

Kilpnäärme liigtalitluse (hüpertüreoidismi) korral võib organismi tundlikkus digoksiini suhtes väheneda;

kui teil on idiopaatiline hüpertroofne subaortaalstenoos (vasaku vatsakese kitsenemus aordiklapist allpool);

kui teil on bradükardia (aeglane südame löögisagedus);

kui teil on raske kopsuhaigus;

kui teil on siinussõlme haigus, kaasa arvatud siinussõlme nõrkuse sündroom; • kui teil esineb vatsakeste enneaegne kokkutõmme;

kui te olete eakas.

Enne Digoxin Nycomed-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Digoxin Nycomed

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Digoksiini toime tugevneb, kui seda kasutatakse koos järgmiste südameravimitega: amiodaroon, kinidiin, nifedipiin ja verapamiil.

Teised ravimid, mille samaaegsel manustamisel tugevneb digoksiini toime: omeprasool, difenoksülaat, simvastatiin, klaritromütsiin, erütromütsiin, tetratsükliin, ritonaviir, itrakonasool, tsüklosporiin, paroksetiin, alprasolaam, mittesteroidsed põletikuvastased ained.

Digoksiini toime nõrgeneb, kui seda kasutatakse koos vere kolesteroolisisaldust langetavate ravimitega (kolestüramiin, kolestipool), magneesiumi sisaldavate lahtistitega, alumiiniumi, kaltsiumi, magneesiumi või vismutit sisaldavate antatsiididega, tuberkuloosiravimi rifampitsiiniga või soolepõletike ravimi sulfasalasiiniga, metoklopramiidi, tsisapriidi, vinkristiini, tsüklofosfamiidi, topiramaadi, penitsillamiini või naistepunaga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

On vähe tõenäoline, et digoksiini kasutamine raseduse ajal terapeutilistes annustes suurendaks riski väärarengu tekkeks vastsündinul, kuid andmed pole siiski piisavad, et see risk täielikult välistada. Raseduse ajal võib digoksiini kasutada üksnes hädavajadusel ja arsti hoolika järelvalve all.

Digoksiin eritub rinnapiima ainult väikestes kogustes. Imetamise ajal võib digoksiini kasutada.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Digoxin Nycomed sisaldab laktoosmonohüdraati

Digoxin Nycomed sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui Te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Digoksiinravis eristatakse küllastavat ja säilitavat ravifaasi. Küllastavas ravifaasis manustatakse toimeainet digoksiini annustes, mis kindlustavad ravimi toimiva kontsentratsiooni saavutamise veres kindla ajavahemiku vältel, säilitavas faasis hoitakse digoksiini kontsentratsioon organismis ravival tasemel.

Ravimi annused määratakse vastavalt patsiendi eale, kehakaalule, neerude funktsioonile, haiguse raskusastmele ja muule ning selletõttu määrab annuse alati arst!

Tavaline küllastusannus täiskasvanule on 2...4 tabletti (0,5...1,0 mg), seejärel manustatakse kuni soovitud ravitoime saabumiseni 1 tablett iga 6 tunni järel. Suurim lubatud ööpäevane annus on 6 tabletti (1,5 mg). Juhul kui patsient ei vaja nii kiiret digoksiini küllastusannuse saavutamist, võib manustada 1 tableti (0,25 mg) 1...2 korda ööpäevas.

Tavaline säilitusannus on ½...1 tablett (0,125...0,25 mg) ööpäevas.

Päevase säilitusannuse võib võtta ühekordse annusena kord ööpäevas.

Tabletid neelatakse tervelt, juues peale klaasitäie vett. Vajadusel võib tablette poolitada, närida või purustada. Võimaluse korral püüdke ravimit võtta iga päev enam-vähem ühel ja samal kellaajal.

Kui Teil on tunne, et Digoxin Nycomed-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Digoxin Nycomed-i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisnähud võivad tekkida kas pikaaegsel liiga suurte digoksiini annuste kasutamisel või ka ühekordsel liiga suure ravimi annuse võtmisel. Mürgistuse sümptomid arenevad järk-järgult ning on kirjeldatud kõrvaltoimete osas. Suurimat ohtu kujutavad endast südame rütmihäired, mis võivad lõppeda surmaga.

Üleannustamisnähtude korral võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed tekivad südameglükosiidravi korral sageli. Sel juhul tuleb annust vähendada, vajadusel võib ravi mõneks päevaks katkestada.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st):

Igat tüüpi rütmihäired, tahhükardia (südametegevuse kiirenemine), iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu, anoreksia, väsimus, peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st):

Günekomastia (rinnanäärmete suurenemine mehel), apaatia, kergesti ärrituvus, luupainajad, psühhoosid, kaasa arvatud hallutsinatsioonid ja deliirium, peavalu, entsefalopaatia (ajuhaigus), krambid, kolmiknärvi valu, peapööritus, väsimus, loidus, unetus, uimasus, ähmane nägemine, halod eredate esemete ümber, häired värvide nägemisel (kollane nägemine), nägemisteravuse häired seoses silmalihaste halvatusega, pupilli suuruse muutus, retrobulbaarneuriit (nägemisnärvinäsapõletik), keskne nägemisväljatumend.

Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10000-st):

Trombotsütopeenia (vereliistakute väike hulk perifeerses veres), punetav, nahapinnast kõrgem, sügelev lööve, makulopapuloosne lööve, Stevensi-Johnsoni sündroom (esineb lööve, limaskestapõletikud, silma- ja siseelundisümptomid, üldsümptomid).

Kõrvaltoimete (ka siin nimetamata) tekkimisel pöörduge otsekohe arsti poole.

Kui ilmnevad ka nõrgalt väljendunud kõrvaltoimed, tuleb annust vähendada. Raskete või kiiresti arenevate, eriti südametegevusega seotud kõrvaltoimete esinemisel tuleb ravi lõpetada.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Digoxin Nycomed sisaldab

Toimeaine on digoksiin. Üks tablett sisaldab 0,25 mg (250 µg) digoksiini.

Teised abiained on magneesiumstearaat, želatiin, talk, laktoosmonohüdraat, kartulitärklis.

Kuidas Digoxin Nycomed välja näeb ja pakendi sisu Tablett on valget värvi, ilma poolitusjooneta.

Digoxin Nycomed on saadaval 50 või 60 tabletilises pakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Pärnu-Jaagupi Apteek

Pärnu mnt 25, Pärnu-Jaagupi alev, Halinga vald, Pärnu maakond
4464463
apteek25@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating