Otsituimad TOP 5

Dironorm 20mg+5mg tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Reniin-angiotensiinsüsteemi toimivad ained
Nimetus: Dironorm 20mg+5mg tablet N30
Toimeained: Lisinopril+Amlodipine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Gedeon Richter
ATC kood C09BB03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

DIRONORM on kombineeritud ravim, mis koosneb kaltsiumikanali blokaatoriteks

(kaltsiumiantagonistideks) nimetatavate ravimite rühma kuuluvast amlodipiinist ja angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma kuuluvast lisinopriilist.

DIRONORM´i kasutatakse hüpertensiooni (kõrge vererõhu) raviks täiskasvanutel.

DIRONORM on näidustatud täiskasvanud patsientidele, kelle vererõhk on piisavalt langenud juba 20 mg lisinopriili ja 5 mg amlodipiiniga.

Kõrge vererõhuga patsientidel lõõgastab amlodipiin veresooni, et veri pääseb neist kergemalt läbi. See parandab ka südamelihase verevarustust. Lisinopriil vähendab veresoonte pingsust ja langetab vererõhku.

Teil ei pruugi olla mingeid sümptomeid liiga kõrge vererõhu tõttu, kuid see võib suurendada teatud tüsistuste (nagu insult või südameinfarkt) riski, kui te ei võta regulaarselt vererõhku alandavat ravimit.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke DIRONORM´i

kui olete lisinopriili või amlodipiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui olete allergiline teiste AKE inhibiitorite (nagu enalapriil, kaptopriil ja ramipriil) või teiste kaltsiumikanali blokaatorite (nagu nifedipiin, felodipiin või nimodipiin) suhtes

kui teil on esinenud raske allergiline reaktsioon (angioödeem: sümptomiteks sügelemine, nõgeslööve, hingeldamine ja käte, kurgu, suu või silmalaugude turse), mis on seotud raviga AKE inhibiitoriga või mitte

kui teie pereliikmel on esinenud raske allergiline reaktsioon (pärilik angioödeem) või kui teil on varem esinenud raske allergiline reaktsioon teadmata põhjusel (idiopaatiline angioödeem)

kui teie vererõhk on liiga madal (raske hüpotensioon)

kui teil on vereringepuudulikkus (sealhulgas südamest pärinev šokk, mida nimetatakse kardiogeenseks šokiks)

kui vere väljavool südame vasakust kambrist on takistatud, st teil on raske aordi ahenemine;

kui teil on olnud südameatakk (müokardiinfarkt) koos südamepuudulikkusega

kui te olete üle kolme kuu rase. (Samuti on parem vältida DIRONORM´i kasutamist raseduse varases staadiumis, vt lõik „Rasedus“.)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne DIRONORM´i võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on südameprobleeme

kui teil on probleeme veresoontega (vaskulaarne kollageenhaigus)

kui teil on probleeme neerudega

kui teil on maksaprobleemid

kui teile tehakse operatsioon (sealhulgas hambaravioperatsioon) või anesteesia

kui te saate dialüüsi

kui te hakkate saama ravi, mida nimetatakse LDL-afereesiks kolesterooli eemaldamiseks verest

kui olete üle 65 aasta vana

kui teil on suhkurtõbi

kui olete väikese soolasisaldusega dieedil ja kasutate kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid või toidulisandeid

kui teil esineb kõhulahtisus või oksendamine

kui saate desensibiliseerivat ravi allergia vähendamiseks mesilase või herilase nõelamise vastu

kui teil on veres kõrge kaaliumisisaldus (hüperkaleemia)

kui te olete mustanahaline, sest AKE inhibiitorid võivad olla vähem efektiivsed, kuid teil võib ka kergemini tekkida angioödeem (näo, huulte, keele ja/või kurgu turse) - kui te võtate mingeid allpool loetletud ravimeid.

Peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase või võite jääda rasedaks. DIRONORM’i ei ole soovitatav raseduse varases staadiumis kasutada ja seda ei tohi võtta, kui te olete üle kolme kuu rase, sest selles staadiumis võib ravim teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik „Rasedus“).

Rääkige oma arstile, kui teil on pärast ravi alustamist DIRONORM´iga tekkinud pikemat aega püsinud kuiv köha.

Lapsed ja noorukid

DIRONORM´i ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel.

Muud ravimid ja DIRONORM

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mistahes muid ravimeid.

Kaaliumi säästvaid diureetikume (nagu spironolaktoon, amiloriid, triamtereen, mida kasutatakse vedelikupeetuse vähendamiseks) ja kaaliumi sisaldavaid toidulisandeid või soolaasendajaid tohib võtta koos DIRONORM´iga ainult tähelepaneliku meditsiinilise järelevalve all.

Eriline ettevaatus on vajalik DIRONORM´i võtmisel koos järgmiste ravimitega:

diureetikumideks nimetatavad nn „veetabletid“ (kasutatakse vedelikupeetuse vähendamiseks)

muud ravimid kõrge vererõhu langetamiseks (antihüpertensiivsed ravimid)

südamehaiguste raviks kasutatavad ravimid

mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), nagu atsetüülsalitsüülhape (kasutatakse artriidi, lihasvalude, peavalu, põletiku, palaviku raviks)

liitium, tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid (kasutatakse vaimsete häirete raviks)

insuliin ja suukaudsed antidiabeetilised ravimid

autonoomse närvisüsteemi stimulandid (sümpatomimeetikumid), nagu efedriin, fenüülefriin, ksülometasoliin ja salbutamool (kasutatakse ninakinnisuse, köha, külmetuse ja astma raviks)

immunosupressandid (kasutatakse transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks, nt kortikosteroidid, tsütostaatilised ravimid ja antimetaboliidid)

allopurinool (kasutatakse podagra raviks)

prokaiinamiid (kasutatakse südame rütmihäirete korral)

hepariin (verehüüvete raviks)

narkootilised ravimid , morfiin ja nendega seotud ravimid (kasutatakse tugeva valu raviks)

vähivastased ravimid

anesteetikumid (kasutatakse operatsioonide või mõnede hambaraviprotseduuride korral).

Rääkige oma arstile või hambaarstile enne, kui teile antakse lokaalset või üldtuimastit, et võtate

DIRONORM´i, arvestades lühiajalise vererõhu languse riski

antikonvulsandid (nagu karbamasepiin, fenobarbitaal ja fenütoiin), mida kasutatakse epilepsia raviks

ravimid, mida kasutatakse bakteriaalse (rifampitsiin), HIV (ritonaviir) või seeninfektsiooni (ketokonasool) raviks

kullasoolad, eriti intravenoosselt manustatavad (kasutatakse reumatoidartriidi sümptomite raviks)

dantroleen (skeletilihaste relaksant, mida kasutatakse pahaloomulise hüpertermia raviks) - taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum).

DIRONORM koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarvitamist.

Greipfruudimahl võib koos amlodipiiniga toimides tugevdada selle toimet, kuid see toime tugevnemine ei ole tavaliselt oluline.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase või võite jääda rasedaks. Tavaliselt soovitab teie arst teil lõpetada DIRONORM´i kasutamise kohe, kui rasestute või saate teada, et olete rase, ja soovitab teil võtta muud ravimit DIRONORM´i asemel. DIRONORM´i kasutamist ei soovitata raseduse varases staadiumis ja seda ei tohi võtta, kui te olete üle kolme kuu rase, sest kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud võib see teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Öelge oma arstile, kui imetate last või plaanite seda teha. DIRONORM ei ole soovitatav imetavatele emadele ja teie arst võib teile valida muu ravimi, kui soovite last imetada, eriti vastsündinueas või kui laps sündis enneaegsena.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Enne sõiduki juhtimist, tööriistade või masinate kasutamist või tegevuste sooritamist, mis nõuavad keskendumist, veenduge, et teate, kuidas DIRONORM teid mõjutab. DIRONORM võib mõjutada teie võimet juhtida autot ja kasutada ohutult masinaid (eriti ravi alguses). Ärge juhtige autot või kasutage masinaid, kui märkate, et DIRONORM mõjutab negatiivselt teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 tablett DIRONORM´i ööpäevas. DIRONORM´i võib võtta koos toiduga või ilma. Te peate oma tableti võtma iga päev samal ajal.

Kui teil on tunne, et DIRONORM´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

DIRONORM´i ei tohi kasutada lastel vanuses alla 18 aasta ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Eakad Tavaliselt pole annuse kohandamine üle 65-aastastel patsientidel vajalik.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksahaigus võib mõjutada amlodipiini sisaldust veres. Sel juhul soovitab arst teile sagedasemaid meditsiinilisi kontrolle.

Neerukahjustusega patsiendid

Ravi ajal DIRONORM´iga sisaldab teie regulaarne meditsiiniline läbivaatus neerufunktsiooni, seerumi kaaliumi- ja naatriumisisalduse sagedast jälgimist. Neerufunktsiooni halvenemisel tuleb ravi DIRONORM´iga lõpetada ja asendada see raviga sobivalt kohandatud eraldi toimeainetega.

Kui te võtate DIRONORM´i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge kohe oma arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. DIRONORM´i üleannustamine põhjustab tõenäoliselt väga madalat vererõhku, mida tuleb tähelepanelikult jälgida ja kui tekivad iseloomulikud sümptomid, nagu pearinglus ja peavalu, tuleb panna teid selili lamama. Teie arst otsustab edasiste ravimeetmete üle.

Kui te unustate DIRONORM´i võtta

Kui te unustate tabletti võtta, jätke see annus hoopis vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata, et vältida üleannustamise riski. Võtke oma järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad ilmneda teatud sagedusega, mis on määratletud järgmiselt:

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel10-st

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel100-st

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel1000-st

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Amlodipiini ja lisinopriili kombinatsiooniga läbi viidud kliinilises uuringus täheldati järgmisi sageli esinevaid kõrvaltoimeid: peavalu, köha ja pearinglus.

DIRONORM’i kasutamise ajal võivad ilmneda allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid. Te peate lõpetama DIRONORM’i võtmise ja pöörduma viivitamatult arsti poole, kui teil tekib angioödeemi mõni allpool nimetatud sümptomitest:

- hingamisraskused koos näo, huulte, keele ja/või kõri tursega või ilma turseta; - näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis põhjustab neelamisraskust; - tõsine nahasügelus (koos kublalise lööbega).

Lisaks kõrvaltoimed, millest on teatatud kas amlodipiini või lisinopriiliga üksi (DIRONORM´i kaks toimeainet) ja mis võivad esineda selle ravimi puhul:

Amlodipiin

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Peavalu, tursed (näiteks pahkluu piirkonna turse), väsimustunne, unisus, iiveldus, pearinglus, kõhuvalu, palpitatsioonid (kiirenenud või ebakorrapärane südamerütm), nahaõhetus.

Palun rääkige oma arstile, kui need toimed tekitavad mistahes probleeme või kui need kestavad kauem kui üks nädal.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Nahalööve, nahasügelus, juustekaotus, punased laigud nahal, nahavärvi muutused, seedehäired, oksendamine, lihaskrambid, muutunud sooletegevus (kõhulahtisus ja kõhukinnisus), lihas- või liigesvalud, seljavalu, rinnavalu, meeleolu muutused (sealhulgas ärevus), depressioon, unetus, värisemine, nägemishäired, tinnitus (heli kõrvas), hüpotensioon (madal vererõhk), hingamisraskused, maitsemuutused, paresteesia (tuimus või torkimistunne), nohu, sage urineerimisvajadus öösel, urineerimishäired, suukuivus, valutundlikkuse kaotus, suurenenud higistamine, minestamine, valu, halb enesetunne, nõrkus, rindade suurenemine meestel, impotentsus, kehakaalu suurenemine, kehakaalu langus.

Harva esinevad kõrvaltoimed

Segasus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Allergilised reaktsioonid, muutused maksafunktsiooni analüüsides, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (ikterus), veres valgete vereliblede ja vereliistakute arvu vähenemine, veresuhkru tõus, südameatakk (müokardiinfarkt), ebaregulaarne südametöö (arütmia), köha, rasked nahareaktsioonid (nõgeslööve, ketendav või kooruv nahk, rasked allergilised reaktsioonid, millega kaasneb palavik, punased laigud, liigesvalud ja/või silmade häired (Stevensi-Johnsoni sündroom), huulte, silmalaugude ja genitaalide turse (Quincke ödeem)), igemete turse või valulikkus, kõhunäärme põletik (pankreatiit), mao limaskesta põletik (gastriit), lööve, valgustundlikkus, hüpertoonia (kõrge vererõhk), perifeerne neuropaatia (närvihäire, mis põhjustab nõrkust ja torkimistunnet), veresoonte põletik.

Lisinopriil

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Peavalu, pearinglus, eriti kiirel seisma tõusmisel, kõhulahtisus, köha, oksendamine, neeruprobleemid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Meeleolumuutused, sõrmede või varvaste värvimuutused (kahvatusinine, millele järgneb punetus) ja/või tuimus või torkimistunne (Raynaud’ fenomen), maitsemuutused, kurnatus, unisus või uinumisraskused, ebatavalised unenäod, peapööritus (vertigo), ebanormaalsed nahaaistingud (torkimine või sügelus või põletustunne), kiire või ebaregulaarne südametöö (palpitatsioonid), südameatakk (müokardiinfarkt), insult, nohu, iiveldus, kõhuvalu või seedehäired, impotentsus, väsimus, teatud laboritestide tulemuste muutused (mis näitavad, kuidas teie neerud ja maks töötavad), nahalööve, sügelus, kiire südametöö (tahhükardia).

Harva esinevad kõrvaltoimed

Angioödeem (ülitundlikkusreaktsioon koos huulte, näo ja kaela ning aeg-ajalt ka käte ja jalgade ootamatu tursega; angioödeem esineb sagedamini mustanahalistel patsientidel kui teistel). Segasus, antidiureetilise hormooni (kontrollib teie eritatava uriini kogust) mitteadekvaatne sekretsioon, ägedad neeruprobleemid, neerupuudulikkus, suukuivus, juuste kaotus, psoriaas, lööve, rindade suurenemine meestel. Verepildi halvenemine: hemoglobiini taseme ja hematokriti väärtuse langus. Bilirubiinisisalduse (sapipigment) suurenemine, madal naatriumitase veres.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Veresuhkru langus (hüpoglükeemia), siinuste valu, hingeldus, kopsupõletik (pneumoonia), kollane nahk ja/või silmad (ikterus), maksa või kõhunäärme põletik, maksapuudulikkus, rasked nahahäired (mille sümptomite hulka kuuluvad punetus, villide teke ja naha koorumine), higistamine. Uriinikoguse vähenemine. Soolte turse.

Verepildi halvenemine: punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia). Verepildi halvenemine: vereliistakute arvu vähenemine veres (trombotsütopeenia), valgete vereliblede arvu vähenemine (neutropeenia, leukopeenia, agranulotsütoos). Need probleemid võivad põhjustada pikenenud veritsust, väsimust, nõrkust, lümfisõlmede haigust, autoimmuunhäiret (kui teie immuunsüsteem toodab antikehi teie oma kudede vastu). Teil võivad kergemini tekkida infektsioonid.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Minestamine, depressioon.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida DIRONORM sisaldab

Toimeained on lisinopriil ja amlodipiin. Iga tablett sisaldab 20 mg lisinopriili (dihüdraadina) ja 5 mg amlodipiini (besilaadina).

Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat.

Kuidas DIRONORM välja näeb ja pakendi sisu

Valge või kahvatuvalge, ümmargune, kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on märgistus “CF2”, teine külg on ilma märgistuseta, läbimõõt 11 mm.

Pakendid sisaldavad 30 või 90 tabletti valgetes, PVC/PE/PVDC-alumiinium blistrites pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21,

H-1103 Budapest

Ungari

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Ungari: Lisonorm
Bulgaaria: Dironorm
Tšehhi Vabariik: Amesos
Eesti: DIRONORM
Läti: Dironorm
Leedu: DIRONORM
Poola: Dironorm
Rumeenia: Lisonorm
Slovakkia: Dironorm

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Kitsas 8, Tartu 51003Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Keskallee Apteek

Keskallee tn 12, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3354220
A041@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek, Tartu, Anne tn

Anne tn 57, Tartu linn, Tartu maakond
7384315
A007@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating