Otsituimad TOP 5

DOMPERIDON ACTAVIS Tablet 10mg N30 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: DOMPERIDON ACTAVIS Tablet 10mg N30
Toimeained: Domperidone(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Actavis
ATC kood A03FA03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine on domperidoon, mis kuulub gastrokineetiliste ravimite hulka (ravimite grupp, mida kasutatakse mao motoorika nõrgenemise korral ning iivelduse ja oksendamise raviks). Domperidoon kiirendab toidu liikumist läbi mao, lisaks sellele vähendab iiveldust.

Domperidon Actavis’t kasutatakse:

Täiskasvanutel:

Iivelduse, oksendamise sümptomaatiliseks raviks.

Söömise järgse täiskõhutunde ja maosisaldise tagasivoolu vältimiseks.

Üle 12-aastastel noorukitel kehakaaluga 35 kg ja enam:

Iivelduse ja oksendamise sümptomaatiliseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Domperidon Actavis’t

kui te olete ülitundlik (allergiline) domperidoonmaleaadi või Domperidon Actavis’e mõne koostisosa suhtes.

kui teil on teatud tüüpi ajukasvaja (prolaktinoom).

kui teil on või kui te arvate, et teil on tõsised maoprobleemid, nt mao- või soolte verejooks (selle tunnete ära püsiva musta väljaheite järgi), mao või soolte blokeerumine, sulgus või mulgustumine (enamuses juhtudel kannatate te tugevate maokrampide käes).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Domperidon Actavis

Kui teil on maksa- või neerutalitluse häired, peate te enne Domperidon Actavis’e kasutamist arstiga nõu pidama. Enamasti on vaja annust kohandada või soovitab arst teil Domperidon Actavis’t mitte kasutada.

Kui te võtate arsti korraldusel Domperidon Actavis’t pikka aega‚ soovib teie arst teid regulaarselt kontrollida.

Domperidoon võib olla seotud südame rütmihäirete ja südame äkksurma suurenenud riskiga. Risk võib olla suurem patsientidel, kes on vanemad kui 60 aastat või kes võtavad ööpäevas rohkem kui 30 mg annuseid. Täiskasvanutel ja lastel tuleb kasutada domperidooni madalaimat efektiivset annust.

Kui te kasutate seenhaigustevastaseid ravimeid

Juhul, kui te võtate ravimeid, mida kasutatakse seenhaiguste ravis ja mis sisaldavad ketokonasooli, peate te arstiga nõu pidama. Teie arst kirjutab teile võib olla teise ravimi seenhaiguse raviks (vt ka lõik „Võtmine koos teiste ravimitega“).

Kui sümptomid 14 päeva jooksul Domperidon Actavis’e võtmisega ei leevene, peate konsulteerima arstiga.

Lapsed

Domperidon Actavis’t ei tohi kasutada alla 35 kg kehakaaluga või alla 12-aastastel lastel. Palun konsulteerige arstiga.

Te peate konsulteerima arstiga, kui kasvõi üks ülaltoodud hoiatustest käib praegu või on varem käinud teie kohta.

Võtmine koos teiste ravimitega

Ärge võtke Domperidon Actavis’t kui te kasutate suukaudselt manustatavat ketokonasooli (seenhaiguste vastane ravim) või suukaudselt manustatavat erütromütsiini (antibiootikum). Väga oluline on informeerida oma arsti kui te kasutate mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, peate te enne ravimi kasutamist arstiga nõu pidama.

Kui te imetate last, ei tohi te Domperidon Actavis’t kasutada. Domperidoon võib erituda rinnapiima. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Domperidon Actavis’e toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele andmeid ei ole. Arvatavasti on see vähe tõenäoline.

Oluline teave mõningate Domperidon Actavis’e koostisainete suhtes Tabletid sisaldavad laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi võtmist arstiga nõu.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Domperidon Actavis’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavalised annused täiskasvanutele ja noorukitele (üle 12-aastased kehakaaluga 35 kg ja enam): Üks 10 mg tablett kolm kuni neli korda päevas (15…30 minutit enne iga söögikorda ja enne magama minemist).

Kui sümptomid halvenevad, võib annust suurendada kahe 10 mg tabletini kolm kuni neli korda päevas.

Maksimaalne ööpäevane annus on 80 mg (kaks 10 mg tabletti korraga 4 korda päevas).

Soovitatud annust ei tohi ületada!

Lapsed kehakaaluga alla 35 kg või nooremad kui 12-aastased ei tohi neid tablette võtta! Palun lugege lõiku „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Domperidon Actavis: Lapsed“.

Kui teil on maksa- või neeruprobleeme, peate te kõigepealt enne ravimi Domperidon Actavis võtmist konsulteerima oma arstiga. Lugege lõiku „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Domperidon Actavis“.

Kui 14 päeva jooksul Domperidon Actavis’e raviga sümptomid ei leevene, peate ühendust võtma oma arstiga.

Kuidas ravimit võtta?

Suukaudselt võetav ravim. Soovitatav on ravimit võtta enne sööki. Neelake tablett tervelt alla koos piisava koguse vedelikuga.

Kui te võtate Domperidon Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Domperidon Actavis’t rohkem kui tohib, konsulteerige otsekohe arsti või lähima haiglaga. Üleannustamisel tuleb koheselt manustada aktiveeritud sütt (juhul, kui seda teha niipea kui võimalik pärast tablettide võtmist, vähendab see domperidooni imendumist organismi). Hoidke ravimi karp alles, et arst näeks, mida te sisse võtsite.

Üleannustamisel võivad tekkida järgmised sümptomid: unisus, segasus, rahutus, krambid, ebaregulaarsed silmaliigutused, ebatavaline kehahoiak ja/või teised ebatavalised liigutused.

Kui te unustate Domperidon Actavis’t võtta

Kui te unustasite Domperidon Actavis’e tabletid õigel ajal võtmata, võtke need niipea, kui see teile meelde tuleb. Kuid kui peagi on juba järgmise annuse võtmise aeg, jätke see ununenud annus võtmata ja jätkake tavalise skeemiga.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kahtluse korral küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Kui te lõpetate Domperidon Actavis’e kasutamise

Kui te võtate Domperidon Actavis’e tablette arsti ettekirjutuse järgi, ärge lõpetage ravi ilma temaga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Domperidon Actavis põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (esineb vähem kui ühel patsiendil 1000-st):

Seedetrakti häired võivad esineda harva.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: harva võib esineda naistel vedeliku eritumist rindadest ja meestel rinnanäärmete turset. Naistel ka menstruatsiooni ärajäämist.

Väga harv (esineb vähem kui ühel patsiendil 10 000-st):

Närvisüsteemi häired: krambid, uimasus, peavalu, võivad esineda ebatavalised lihaste liigutused või treemor (värin). Ebatavaliste liigutuste esinemise risk on suurem vastsündinutel, imikutel ja väikelastel.

Immuunsüsteemi häired: on esinenud allergilisi reaktsioone (nt naha lööve, sügelus, hingeldamine, kiunuv heli hingamisel ja/või näo turse); nimetatud sümptomite tekkimisel tuleb ravi koheselt katkestada ning teavitada sellest arsti.

Südame-veresoonkonna häired: väga harvadel juhtudel on teatatud südamerütmi häiretest; nimetatud juhul tuleb koheselt ravi katkestada ja teavitada sellest oma arsti.

Psühhiaatrilised häired: rahutus, närvilisus.

Kõhulahtisus.

Kõrvalekalded maksafunktsiooni näitudes.

Domperidoon võib olla seotud südame rütmihäirete ja südame äkksurma suurenenud riskiga. Risk võib olla suurem patsientidel, kes on vanemad kui 60 aastat või kes võtavad ööpäevas rohkem kui 30 mg annuseid. Täiskasvanutel ja lastel tuleb kasutada domperidooni madalaimat efektiivset annust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Domperidon Actavis’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile pärast „Kõlblik kuni” või blistrile pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Domperidon Actavis sisaldab - Toimeaine on domperidoon.

- Abiained on laktoos, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos (E460), povidoon K30 (E1201), magneesiumstearaat (E470B), kolloidne veevaba ränidioksiid (E551), naatriumlaurüülsulfaat.

Kuidas Domperidon Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged ja ümmargused märgistusega “DM10” ühel tableti poolel. Tabletid on pakendatud PVC/Al blistritesse. Igas blistris on 10 tabletti ja iga karp sisaldab 1, 2, 3, 5 või 10 blistrit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis Group hf.,

Reykjavikurvegi 76-78,

220 Hafnarfjörður,

Island

Tootja

Pharmacin BV.,

Molenvliet 103,

3335 LH Zwijndrecht,

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Jüri,

Rae vald, 75301 Harjumaa,

Tel: (+372) 6100 565Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Lastepolikliiniku Südameapteek

Ravi tn 27, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 459 054
haru@keldrima.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteegi haruapteek (Vahi Apteek)

Piparmündi tn 1, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
7483071
A027@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rannu Apteek

Noorma küla, Rannu vald, Tartu maakond
7454135
rannuapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating