Otsituimad TOP 5

Duplecor 20mg+5mg film-coated tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Lipiidisisaldust muutvad ained
Nimetus: Duplecor 20mg+5mg film-coated tablet N30
Toimeained: Atorvastatin+Amlodipine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Gedeon Richter
ATC kood C10BX03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

DUPLECOR on kombineeritud ravim, mis sisaldab kahte toimeainet, atorvastatiini ja amlodipiini.

DUPLECOR on näidustatud hüpertensiooni (kroonilise stabiilse südame isheemiatõvega või ilma) raviks täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud amlodipiini ja atorvastatiini samade annustega ja kellel kaasub lisaks üks järgnevatest:

kõrgenenud kolesteroolitase (nimetatakse primaarseks hüperkolesteroleemiaks) või samaaegselt kõrgenenud kolesterooli- ja triglütseriidide tase (nimetatakse kombineeritud või segatüüpi hüperlipideemiaks);

pärilikult kõrge kolesteroolitase (nimetatakse homosügootseks hüperkolesteroleemiaks);

kardiovaskulaarsete sündmuste ennetamise vajadus täiendava ravina teiste riskitegurite korrigeerimiseks täiskasvanud patsientidel, kellel on hinnanguliselt suur risk esimese kardiovaskulaarse sündmuse tekkeks.

DUPLECOR ei ole mõeldud ravi alustamiseks. Kui te hakkate DUPLECOR´i võtma, peate lõpetama selle koostisosade (amlodipiini või atorvastatiini sisaldavad ravimid) võtmise.

Ravi ajal peate jätkama standardset vere kolesteroolisisaldust vähendavat dieeti.

Kui teie arst arvab, et mõlemad toimeained eraldi on teile sobilikud või kui te olete neid toimeaineid sisaldavaid ravimeid juba varem kasutanud, võib ta teile DUPLECOR´i määrata.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke DUPLECOR´i:

kui olete amlodipiini või atorvastatiini suhtes allergiline või kui olete „kaltsiumikanali blokaatoriteks“ nimetatavate ainete rühma või atorvastatiinilaadsete ravimite (mida kasutatakse vere lipiidide sisalduse vähendamiseks) või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on tõsiselt madal vererõhk (hüpotensioon);

kui teil on südame aordiklapi kitsenemine (aordi stenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mille puhul teie süda ei ole võimeline tagama piisavat verevarustust teie kehas);

kui teil esineb pärast müokardiinfarkti südamepuudulikkus;

kui teil on või on kunagi olnud mõni maksa mõjutav haigus;

kui teil on esinenud maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides seletamatuid normist kõrvalekaldumisi;

kui te olete viljastumisvõimelises eas naine, aga ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid;

kui te olete rase või püüate rasestuda; - kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne DUPLECOR´i võtmist pidage nõu oma arstiga või apteekriga:

kui teil on südamepuudulikkus;

kui teil oli hiljuti südameinfarkt;

kui teil esineb tõsine vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);

kui teil on olnud eelnevalt insult ajusisese verejooksuga või kui teil on varasematest insultidest jäänud ajju väikesed vedelikukogumikud;

kui teil on probleeme neerudega;

kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism);

kui teil on esinenud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid või kui teil või teie perekonnas on esinenud lihashaigusi;

kui teil on eelnevalt esinenud probleeme lihastega ravi ajal teiste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimitega (näiteks teiste statiinide või fibraatidega);

kui te tarvitate regulaarselt suures koguses alkoholi; - kui teil on esinenud mõni maksahaigus; - kui te olete üle 70-aastane.

Pidage nõu enne DUPLECOR´i võtmist oma arsti või apteekriga:

kui teil on raske hingamispuudulikkus.

Kui mõni nendest väidetest kehtib teie kohta, peab teie arst enne DUPLECOR-ravi alustamist ja võimalik, et ka ravi ajal tegema vereanalüüsi, et ennustada teie lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeriski. Teatud ravimite samaaegne võtmine suurendab teadaolevalt lihastega seotud kõrvaltoimete (nt rabdomüolüüsi) tekkeriski (vt lõik 2 „Muud ravimid ja DUPLECOR“).

Kui teil on suhkurtõbi või suhkurtõve tekkimise oht, jälgib teie arst teid selle ravimi kasutamise ajal tähelepanelikult. Kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk, on teil suur tõenäosus suhkurtõve tekkimiseks.

Lapsed ja noorukid

DUPLECOR´i ei soovitata lastel ja noorukitel kasutada ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Muud ravimid ja DUPLECOR

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad muuta DUPLECOR´i toimet või siis võib DUPLECOR muuta nende toimet. Selline koostoime tüüp võib vähendada ühe või mõlema ravimi efektiivsust. Teise võimalusena võib see suurendada kõrvaltoimete, sealhulgas olulist lihaste kahjustumise sündroomi, rabdomüolüüsi (kirjeldatud lõigus 4), tekkeriski või raskusastet:

Teatud antibiootikumid või seenevastased ravimid, nt erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, flukonasool, posakonasool, rifampitsiin, fusidiinhape.

Teised vere lipiididesisaldust reguleerivad ravimid, nt gemfibrosiil, teised fibraadid, kolestipool. - Mõned kaltsiumikanali blokaatorid, mida kasutatakse stenokardia või kõrge vererõhu raviks, nt amlodipiin, diltiaseem; südamerütmi reguleerivad ravimid, nt digoksiin, verapamiil, amiodaroon.

Immuunsüsteemi mõjutavad ravimid, nt tsüklosporiin.

HIV ravis kasutatavad ravimid, nt ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir jt.

Teised ravimid, millel võib teadaolevalt olla koostoimeid DUPLECOR´iga, on esetimiib (langetab kolesterooli), varfariin (vähendab vere hüübivust), suukaudsed rasestumisvastased preparaadid, stiripentool (krambivastane ravim epilepsia raviks), tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja peptiliste haavandite korral), fenasoon (valuvaigisti) ja antatsiidid (alumiiniumi või magneesiumi sisaldavad seedehäirete ravimid).

Dantroleen (infusioonravi tõsiste kehatemperatuuri häirete korral).

Ilma retseptita ostetud ravimid: naistepuna (hypericum perforatum).

Simvastatiin (et vähendada teatud rasvade sisaldust veres).

DUPLECOR võib teie vererõhku veelgi langetada, kui te juba võtate muid ravimeid kõrge vererõhu raviks.

DUPLECOR koos toidu, joogi ja alkoholiga Te võite DUPLECOR´i võtta koos toiduga või ilma.

Greipfruudimahl

DUPLCOR´i võtvad inimesed ei tohi greipfruudimahla ja greipfruuti tarbida. Seda seepärast, et greipfruut ja greipfruudi mahl võivad viia toimeaine amlodipiini tasemete suurenemiseni veres, mis võib põhjustada DUPLECOR´i vererõhku alandava toime ootamatut tugevnemist.

Alkohol

Selle ravimi võtmise ajal vältige liiga suurtes kogustes alkoholi tarvitamist. Täpset teavet vt lõik 2 “ Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke DUPLECOR´i, kui te olete rase või kui te püüate rasestuda.

Ärge võtke DUPLECOR´i, kui te olete viljastumisvõimeline, välja arvatud juhul, kui te kasutate usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Ärge võtke DUPLECOR´i, kui te toidate last rinnaga.

DUPLECOR´i ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tavaliselt ei mõjuta see ravim autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Siiski, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui need tabletid tekitavad teil iiveldust, uimasust, väsimust, peavalu, ähmast nägemist või mõjutavad teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet mis tahes muul viisil.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravi alustamist määrab teie arst teile madala kolesteroolisisaldusega dieedi, mida te peate järgima ka ravi ajal DUPLECOR´iga.

Täiskasvanud

DUPLECOR´i annus võib olla arsti otsuse põhjal üks DUPLECOR 10 mg/5 mg, DUPLECOR

10 mg/10 mg, DUPLECOR 20 mg/5 mg või üks DUPLECOR 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett päevas.

Maksimaalne ööpäevane annus: üks DUPLECOR 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett.

Neelake tablett tervelt alla koos joogiveega. Te võite tableti võtta ükskõik millal ööpäeva jooksul koos toiduga või ilma. Püüdke võtta tablett iga päev samal ajal.

Järgige arsti antud toitumissoovitusi, eriti väikse rasvasisaldusega dieedi osas; tehke regulaarselt trenni ja ärge suitsetage.

Ravi kestuse DUPLECOR´iga määrab teie arst.

Kui teil on tunne, et DUPLECOR´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine eakatel patsientidel

Eakatel patsientidel ei ole vaja annust muuta.

Kasutamine lastel ja noorukitel Lastel ja noorukitel ei soovitata DUPLECOR´i kasutada.

Neerukahjustusega patsiendid Annuse muutmine ei ole nendel patsientidel vajalik.

Maksakahjustusega patsiendid

Nendel patsientidel tuleb DUPLECOR´i kasutada ettevaatlikult ja regulaarsed kontrollid peaksid sisaldama ka sagedast maksafunktisooni jälgimist.

Kui te võtate DUPLECOR´i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem DUPLECOR´i, pöörduge nõuande saamiseks oma arsti poole või lähimasse haiglasse. Võtke kaasa kõik allesjäänud tabletid, blister ja karp, et haiglas saaks ruttu kindlaks teha, missugust ravimit te olete võtnud.

Kui te unustate DUPLECOR´i võtta

Kui te unustate annuse võtta, võtke järgmine ettenähtud annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate DUPLECOR´i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui arst ei ole käskinud teil seda teha.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te kogete ükskõik millist järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage tablettide tarvitamine ja rääkige sellest viivitamatult oma arstile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo-, keele- ja kõriturset, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust.

Tõsine haigestumine naha ketenduse ja paistetusega, villidega nahal, suus, silmades, suguelunditel ning palavikuga. Nahalööve peamiselt peopesades või jalataldadel paiknevate punakasroosade laikudega, mis võivad villideks muutuda.

Lihasnõrkus, tundlikkus või valu, eriti kui need esinevad koos halva enesetunde või palavikuga, võivad olla põhjustatud ebanormaalsest lihaste lagunemisest, mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemideni.

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

Südameinfarkt, ebanormaalne südamerütm.

Kui teil esineb probleeme ootamatu või ebatavalise veritsuse või verevalumitega, võib see viidata maksahäirele. Te peate oma arstiga ühendust võtma nii kiiresti kui võimalik.

Teised võimalikud kõrvaltoimed DUPLECOR´iga:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

unisus, peavalu, pearinglus (eriti ravi alguses), väsimus, nõrkus;

põletik ninakäikudes, kurguvalu, ninaverejooks;

nahaõhetus;

südamepekslemine (oma südamelöökide tundmine);

kõhuvalu, iiveldus, kõhukinnisus, kõhugaasid, seedehäired, kõhulahtisus;

lihasvalu, lihaskrambid, turse/paistetus pahkluude piirkonnas, liigese- ja seljavalu, valu jäsemetes;

allergilised reaktsioonid;

turse;

veresuhkru taseme tõus (kui teil on suhkrutõbi, jätkake oma veresuhkru taseme hoolikat jälgimist);

vere kreatiinkinaasi taseme tõus;

vereanalüüside tulemused, mis näitavad teie maksatalitluse võimalikku häirumist.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

ninalimaskesta põletik (riniit/aevastamine, nohu);

anoreksia (söögiisu kadumine), kehakaalu tõus, kehakaalu langus, veresuhkru taseme langus

(kui teil on suhkurtõbi, jätkake oma veresuhkru taseme hoolikat jälgimist);

meeleolu muutus, rahutus, depressioon, värisemine;

sõrmede ja varvaste tuimus või surisemine, valu- või puutetundlikkuse vähenemine, maitsetundlikkuse muutus, mälukaotus;

nägemishäired (sealhulgas topeltnägemine), nägemise hägustumine;

helin kõrvus ja/või peas;

valu rinnus;

hingeldus, minestus, madal vererõhk (hüpotensioon);

suukuivus, oksendamine, röhitsemine, pankreatiit (kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu- ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne);

hepatiit (maksapõletik);

juuste väljalangemine, punased laigud nahal, naha värvuse muutus, lööve, nahalööve ja sügelus, nõgestõbi, eksanteem, suurenenud higistamine;

kaelavalu, lihasväsimus;

urineerimishäired, suurenenud öine urineerimisvajadus, sagenenud urineerimine;

võimetus saavutada erektsiooni (impotentsus), günekomastia (ebamugavus rinnanäärmetes või nende suurenemine meestel);

kõrgenenud kehatemperatuur, halb enesetunne, valu, perifeerne turse/paistetus;

õudusunenäod, unetus; - uriinianalüüsid, mis on positiivsed valgete vereliblede suhtes.

Harv (võib esineda 1 inimesel 1000-st):

vereliistakute arvu vähenemine, mille tulemuseks võib olla ootamatu verejooks või verevalumi teke;

kolestaas (naha ja silmavalgete kollaseks muutumine);

segasus;

perifeerne neuropaatia (närvide häire, mis võib põhjustada nõrkust, surisemist või tuimust);

kõõluse vigastus; - angioödeem.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

vere valgeliblede arvu vähenemine veres;

lihaste jäikus või lihaspinge, häired, mille puhul esinevad rigiidsus, treemor ja/või liigutamishäired;

arütmiad, südameatakk, väikeste veresoonte põletikud;

suurenenud igemete kasv;

köha;

allergiline reaktsioon – sümptomiteks võivad olla vilistav hingamine ja valu või pinge rinnus, silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kõri turse, hingamisraskus, kollaps;

valgustundlikkus;

kuulmiskadu;

kõhupuhitus (maopõletik); - maksapuudulikkus.

Võimalikud kõrvaltoimed, millest on teatatud mõnede statiinide (sama tüüpi ravimid) kasutamisel:

seksuaalsed häired;

depressioon;

hingamisprobleemid, sealhulgas püsiv köha ja/või hingeldus või palavik;

suhkurtõbi. See on tõenäolisem, kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida DUPLECOR sisaldab

Toimeained on atorvastatiin ja amlodipiin.

DUPLECOR 10 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 10 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

DUPLECOR 10 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 10 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

DUPLECOR 20 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 20 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

DUPLECOR 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 20 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kaltsiumkarbonaat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatineeritud maisitärklis, naatriumkroskarmelloos, kaltsiumoksiid, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), hüdroksüpropüültselluloos, polüsorbaat 80, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk.

Kuidas DUPLECOR välja näeb ja pakendi sisu

DUPLECOR 10 mg/5 mg: valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Ühel küljel on märgistus “CE3”, teine külg on märgistuseta.

DUPLECOR 10 mg/10 mg: valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Ühel küljel on märgistus “CE5”, teine külg on märgistuseta.

DUPLECOR 20 mg/5 mg: valged, piklikud, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Ühel küljel on märgistus “CE4”, teine külg on märgistuseta.

DUPLECOR 20 mg/10 mg: valged, piklikud, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Ühel küljel on märgistus “CE6”, teine külg on märgistuseta.

30 ja 90 õhukese polümeerikattega tabletti on valges läbipaistmatus PA/Aluminium/PVC//Aluminium blistris ja karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Ungari

Tootja

Gedeon Richter Romania S.A.

99-105, Cuza Vodă Street,

540306 Târgu-Mureş

Rumeenia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria: Amlator
Tšehhi Vabariik: Amlator
Eesti: DUPLECOR
Ungari: Amlator
Läti: Duplecor
Leedu: DUPLECOR
Poola: Amlator
Rumeenia: Duplecor

Slovaki Vabariik: Amlator

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Kitsas 8, Tartu 51003



Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lähte Apteek

Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
7494126
annemaiapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ravana Apteek

Võru tn 77, Tartu linn, Tartu maakond
7346538
benu.5182@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating