Otsituimad TOP 5

Fluconazole Medochemie 150mg capsule, hard N2 (0)

Infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks >  Seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Fluconazole Medochemie 150mg capsule, hard N2
Toimeained: Fluconazole(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Medochemie
ATC kood J02AC01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fluconazole Medochemie kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse seentevastasteks ravimiteks.

Fluconazole Medochemie’d kasutatakse seennakkuste raviks ja profülaktikaks. Kõige sagedamini on tegemist sooriga, mida põhjustab seen, mis kuulub Candida - perekonda. Soor võib tekkida suuõõnes (näiteks ka hambaproteesidest põhjustatud suuhaavandid), neelus või tupes. Flukonasooli kasutatakse ka nahainfektsioonide (pügaraig, jala seennakkus) ning vere, kuseteede või teiste elundite seennakkuste raviks. Meestel kasutatakse eesnaha seennakkuse ehk balaniidi raviks.

Teile võidakse Fluconazole Medochemie määrata ka selleks, et hoida ära teie haigestumist mõnda seeninfektsiooni (seda juhul, kui teie immuunsüsteem ei funktsioneeri korraikult).

Fluconazole Medochemie’d võib määrata ka krüptokokk-seente poolt tekitatud infektsioonide kordumise ärahoidmiseks (AIDSi-haigetel).

Seentevastaste ravimite määramisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid ravijuhiseid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Fluconazole Medochemie’d

kui te olete allergiline (ülitundlik) flukonasooli või Fluconazole Medochemie mõne koostisosa suhtes.

kui te võtate samal ajal terfenadiini ja/või tsisapriidi.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fluconazole Medochemie

kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon (hingamisraskus, naha punetus, sügelus) flukonasooli või mõne teise seentevastase ravimi suhtes;

kui te olete rase või kahtlustate rasedust;

kui te toidate last rinnaga;

kui teil on probleeme neerudega - kui teil on probleeme maksaga.

kui teil on probleeme südamega (nt QT-intervalli pikenemine EKG-s).

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teavitage arsti või apteekrit järgmiste ravimite kasutamisest:

varfariin (vere hüübimist vähendav ravim);

suukaudsed sulfonüüluuread (suhkruhaiguse ravimid);

fenütoiin (epilepsia- või krambivastane ravim);

rifampitsiin ja rifabutiin (antibiootikum);

teofülliin (astma ravim);

tsüklosporiin ja takroliimus (äratõukereaktsiooni vältimiseks organsiirdamise läbiteinud patsientidele);

terfenadiin ja astemisool (allergia ravim);

tsisapriid (seedetrakti häirete raviks);

lühitoimelisi bensodiasepiine (nt midasolaam, mida kasutatakse uinuti ja rahustina);

zidovudiin (kasutatakse HIV-infektsiooniga patsientidel);

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi kasutamise kogemus raseduse ajal on vähene. Fluconazole Medochemie kasutamisest raseduse ajal tuleks hoiduda va juhud, kus on tegemist ägeda või potentsiaalselt eluohtliku seeninfektsiooniga ning flukonasooli kasutamine on hädavajalik ja oodatav kasu emale kaalub üles võimaliku ohu lootele. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Flukonasool eritub rinnapiima, kus selle kontsentratsioon on sarnane plasmakontsentratsiooniga. Fluconazole Medochemie’d ei tohi imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Flukonasool ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Fluconazole Medochemie koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Arst otsustab, millal ja kuidas teid Fluconazole Medochemie’ga ravida. Võtke ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Fluconazole Medochemie’i kapslid tuleb sisse võtta suu kaudu. Neelake kapsel alla närimata koos piisava hulga veega. Soovitav on kapslid sisse võtta iga päev ühel ja samal kellaajal.

Järgnevalt on toodud erinevate infektsioonide puhul kasutatavad tavalised annused. Täiskasvanud

Tupe- (vaginaal) kandidoos: 150 mg ühekordse annusena.

Eesnaha seennakkuse (Candida-balaniit) raviks: 150 mg ühekordse annusena suu kaudu.

Suuõõne limaskesta infektsioon: 50 mg üks kord päevas 7...14 päeva jooksul. Ravi ei tohi tavaliselt kesta üle 14 päeva, välja arvatud raske immuunpuudulikkusega patsientidel.

Atroofiline suuõõne kandidoos: 50 mg üks kord päevas 14 päeva jooksul.

Söögitoru seennakkus, mitteinvasiivne (mittesissetungiv) bronhopulmonaalne infektsioon, mukokutaanne (limaskestade) kandidoos ja kandiduuria (Candida esinemine uriinis): 50 mg üks kord päevas 14...30 päeva jooksul.

Ebaharilikult raskete limaskestakandidooside korral võib ööpäevast annust suurendada 100 mg-ni.

Tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor ja Candida-infektsioonid nahal: 50 mg üks kord päevas 2...4 nädala jooksul. Tinea pedis võib vajada ravi kuni 6 nädala jooksul. Ravi ei tohi tavaliselt kesta üle 6 nädala.

Kandideemia (Candida esinemine veres), dissemineerunud (laialilevinud) kandidoos ja invasiivsed (organismi tungivad) kandidoosid: algannus on 400 mg esimesel päeval, seejärel 200 mg üks kord päevas. Kliinilise ravivastuse põhjal võib annust suurendada 400 mg-ni üks kord päevas. Ravi kestus sõltub kliinilisest ravivastusest.

Krüptokokiline meningiit ja teised krüptokokilised infektsioonid: algannus on 400 mg esimesel päeval, seejärel 200...400 mg üks kord päevas. Ravi kestus sõltub mükoloogilisest ja kliinilisest ravivastusest.

Krüptokokilise meningiidi ravi kestab tavaliselt 6...8 nädalat.

Retsidiivi profülaktika pärast esmast ravi AIDS’iga patsientidel: 100...200 mg üks kord päevas manustatuna määramatu pikkusega ravikuurina.

Seeninfektsioonide profülaktika immuunsupressiooniga patsientidel, kelle risk on tingitud tsütotoksilise kemoteraapia või kiiritusravi järgsest neutropeeniast: 50...400 mg Fluconazole

Medochemie’d üks kord päevas sõltuvalt seeninfektsioonide tekkeriskist patsiendil. Kõrgema riskiga (nt luuüdi siirdamise ajal) patsientidele on soovitav annus 400 mg üks kord päevas. Ravi tuleks alustada mitu päeva enne oodatava neutropeenia avaldumist ning ravi tuleb jätkata seitse päeva pärast neutrofiilide arvu tõusu >1x109/l.

Lapsed

Antud ravimvormi tõttu ei ole soovitatav preparaadi kasutamine väga väikestel lastel. Ravi kestus sõltub kliinilisest ja mükoloogilisest ravivastusest. Flukonasooli manustatakse ühekordse ööpäevase annusena.

Üle 4-nädala vanused lapsed:

Limaskestade kandidoos: 3 mg/kg üks kord päevas. Esimesel päeval võib manustada küllastusannuse 6 mg/kg, et saavutada kiiremini tasakaalukontsentratsioon.

Süsteemne kandidoos ja krüptokokilised infektsioonid: 6...12 mg/kg üks kord päevas sõltuvalt infektsiooni raskusest.

Seeninfektsiooni profülaktika immuunsupressiooniga patsientidel, kellel on seeninfektsiooni risk tingitud tsütotoksilisele kemoteraapiale või radioteraapiale järgnevast neutropeeniast: 3...12 mg/kg sõltuvalt neutropeenia raskusest ja kestusest.

Lastel ei tohi ületada maksimaalset annust 400 mg ööpäevas.

Alla 4-nädala vanused lapsed:

Sellele vanusegrupile ei sobi kapslite manustamine.

Eakad patsiendid:

Normaalse neerufunktsiooni puhul ei ole annuse korrigeerimine vajalik.

Neerupuudulikkus:

Ühekordse üksikannusega ravi puhul ei ole annuse kohandamine vajalik.

Korduvate annustega ravi puhul tuleb 1. päeval manustada tavaline soovitatav annus vastavalt näidustusele. Kui kreatiniini kliirens on ≤50 ml/min, võib seejärel manustada poole tavalisest annusest üks kord päevas.

Hemodialüüsi saavad patsiendid:

Üks annus pärast igat hemodialüüsi.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Fluconazole Medochemie toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Fluconazole Medochemie’d rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju kapsleid, kontakteeruge otsekohe oma arsti või apteekriga või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke alati ravimi pakend endaga kaasa, et oleks teada, millist ravimit olete võtnud.

Kui te unustate Fluconazole Medochemie võtta

Kui te unustate kapsli manustamata, jätke see annus võtmata. Järgmine annus võtke õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Fluconazole Medochemie võtmise

Jätkake ravimi võtmist seni, kuni arst ravi lõpetab. Ärge lõpetage ravi, kui te ennast paremini tunnete. Esmalt pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fluconazole Medochemie põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Fluconazole Medochemie on üldiselt hästi talutav.

Sagedasemad kliiniliste uuringute käigus täheldatud flukonasooliga seotud kõrvaltoimed on alljärgnevad:

Närvisüsteemi häired: peavalu.

Seedetrakti häired: kõhuvalu, kõhulahtisus, soolegaasid, iiveldus.

Maksa- ja sapiteede häired: maksatoksilisus, sh üksikud surmaga lõppevad juhud, maksaensüümide aktiivsuse tõus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: nahalööve.

Mõnedel patsientidel, eriti neil, kes põevad eelnevalt raskeid haigusi nagu AIDS või vähktõbi, on täheldatud Fluconazole Medochemie ja selle sarnaste preparaatidega ravi ajal neeru-, maksafunktsiooni ja vereloomehäireid.

Turustamisjärgselt on registreeritud järgmisi kõrvaltoimeid:

Vere ja lümfisüsteemi häired: leukopeenia, sh neutropeenia ja agranulotsütoos, trombotsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired: anafülaksia (sh angioödeem, näoturse, kihelus, nõgestõbi).

Ainevahetus- ja toitumishäired: hüperkolesteroleemia, hüpertriglütserideemia, kaaliumivaegus.

Närvisüsteemi häired: pearinglus, krambid, maitseaistingute muutused.

Südame häired: QT-intervalli pikenemine EKG-s, torsade de pointes (teatud tüüpi rütmihäred)

Seedetrakti häired: seedehäired, oksendamine.

Maksa ja sapiteede häired: maksapuudulikkus, maksapõletik, maksarakkude kärbus, nahakollasus

Naha- ja nahaaluskoe kahjustused: juuste väljalangemine, rasked allergilised nahareaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Fluconazole Medochemie’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda..


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fluconazole Medochemie sisaldab

Toimeaine on flukonasool.

Abiained on

Kapsli sisu: laktoosmonohüdraat, eelzelatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.

Kapsli kest: erütrosiin, želatiin, titaandioksiid, indigokarmiin (E132).

Kuidas Fluconazole Medochemie välja näeb ja pakendi sisu

Fluconazole Medochemie 50mg: sinise ja valgega kõvad želatiinkapslid.

Fluconazole Medochemie 150mg: sinised kõvad želatiinkapslid.

Pakendi suurused:

Fluconazole Medochemie, 50 mg: 7 kapslit pakendis.

Fluconazole Medochemie, 150 mg: 1, 2, 4 või 10 kapslit pakendis

Müügiloa hoidja ja tootjaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Nõmme Linnaapteek

Pärnu mnt 326, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6770845
benu.5145@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aime Apteek

Kari tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6535548
benu.5134@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating