Otsituimad TOP 5

GUTTALAX Oral drops, solution 7,5mg 30ml N1 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhukinnisuse vastased ained
Nimetus: GUTTALAX Oral drops, solution 7,5mg 30ml N1
Toimeained: Sodium picosulfate(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood A06AB08
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne GUTTALAX’i võtmist

Kuidas GUTTALAX’i võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas GUTTALAX’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

Mis ravim on GUTTALAX ja milleks seda kasutatakse

GUTTALAX’i toimeaine naatriumpikosulfaat on triarüülmetaani gruppi kuuluv paikselt toimiv lahtisti, mis käärsooles bakteriaalse lõhustumise järgselt stimuleerib jämesoole limaskesta, põhjustades käärsoole peristaltika intensiivistumist.

GUTTALAX’i kasutatakse dieediga mittekorrigeeritava kõhukinnisuse raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Kuidas GUTTALAX’i võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas GUTTALAX’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

GUTTALAX’i toimeaine naatriumpikosulfaat on triarüülmetaani gruppi kuuluv paikselt toimiv lahtisti, mis käärsooles bakteriaalse lõhustumise järgselt stimuleerib jämesoole limaskesta, põhjustades käärsoole peristaltika intensiivistumist.

GUTTALAX’i kasutatakse dieediga mittekorrigeeritava kõhukinnisuse raviks.

Mida on vaja teada enne GUTTALAX’i võtmist

Ärge võtke GUTTALAX’i:

kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

kui teil on soolesulgus või soole kitsenemine

kui teil on ägedad kirurgilised kõhuõõnehaigused, sh pimesoole põletik ning äge põletikuline soolehaigus

kui teil on organismi raske veevaegus

kui teil esineb tugev kõhuvalu, millega kaasneb iiveldus ja oksendamine, võivad need sümptomid osutada raskemale seisundile

kui teil esineb pärilik fruktoositalumatus (vt lõiku “Oluline teave mõnede GUTTALAX’i koostisainete kohta”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui te vajate lahtisteid pidevalt iga päev või pikemate perioodide jooksul, siis peate pöörduma arsti poole kõhukinnisuse põhjuse uurimiseks, kuna ravimi pikaajaline liigne kasutamine võib põhjustada vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu häiret ning kaaliumi madalat kontsentratsiooni veres (hüpokaleemiat).

Lapsed ja noorukid

Alla 10-aastastele lastele tohib GUTTALAX’i anda ainult arsti ettekirjutusel.

CCDS 0094-07, 18.03.2011

Muud ravimid ja GUTTALAX

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

GUTTALAX’i suurte annuste manustamisel koos vett väljaviivate ravimite- või neerupealise koore preparaatidega (adreno-kortikosteroididega) suureneb elektrolüütide tasakaalu häirete tekkimise oht. Elektrolüütide tasakaalu häired võivad tõsta tundlikkust südameglükosiidide suhtes.

Samaaegne kasutamine antibiootikumidega (kasutatakse teatud bakteriaalsete infektsioonide raviks) võib vähendada GUTTALAX’i lahtistavat toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

GUTTALAX’i, nagu ka kõiki teisi ravimeid, tuleks raseduse ajal kasutada ainult arsti soovitusel.

Imetamine GUTTALAX’i võib imetamisperioodil ohutult kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Siiski seoses kõhukinnisusega (nt kõhuspasmi tagajärjena) võite te kogeda pearinglust ja/või minestamist. Seega kui te tunnete kõhuspasmi, peate vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi nagu autojuhtimine või masinatega töötamine.

GUTTALAX sisaldab sorbitooli

1 ml tilgad sisaldavad 0,45 g sorbitooli, millest tulenevalt sisaldab maksimaalne täiskasvanuile ja üle 10-aastastele lastele soovitatav ööpäevane annus 0,6 g sorbitooli. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Kuidas GUTTALAX’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on:

Tilgad 7,5 mg/1 ml (= 15 tilka)

Täiskasvanud ja üle 10-aasta vanused lapsed: 10...20 tilka (5...10 mg)

4...10-aastased lapsed: 5...10 tilka (2,5...5 mg)

2...4-aasta vanustele lastele on soovituslik annus 250 μg/kg kohta.

GUTTALAX’i tuleb manustada õhtul, et soolestiku tühjenemine toimuks hommikul. Ravimi toime ilmneb tavaliselt 6…12 jooksul pärast manustamist.

Kui teil on tunne, et GUTTALAX’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate GUTTALAX’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud rohkem GUTTALAX’i kui ettenähtud, pidage nõu oma arsti või apteekriga

Sümptomid

Suurte annuste korral võivad tekkida vesivedel roe (diarröa), kõhukrambid ja kliiniliselt märkimisväärne vedeliku, kaaliumi ja teiste elektrolüütide kadu.

On täheldatud käärsoole limaskesta hapnikupuuduse (isheemia) juhtumeid, mis on olnud seotud kõhukinnisuse ravi soovituslikest annustest tunduvalt suuremate GUTTALAX’i annuste manustamisega.

GUTTALAX’i, nagu ka kõikide teiste lahtistite, korduv üleannustamine võib põhjustada kroonilist kõhulahtisust, kõhuvalu, kaaliumivaegust, sekundaarset aldosterooni (neerupealise koore hormoon) liigeritust ja neerukive. Lahtistite kuritarvitamisega on kirjeldatud ka neerutorukeste kahjustust, ainevahetuslikku kudede aluselisust (metaboolset alkaloosi) ja kaaliumivaegusest tingitud lihasnõrkust.

Ravi üleannustamise korral:

GUTTALAX’i liigse koguse allaneelamise järgselt saab ravimi imendumist vähendada või vältida oksendamise esilekutsumisega või maoloputuse teel. Vajadusel vedeliku asendamine ja elektrolüütide tasakaaluhäirete korrigeerimine, mis on eriti oluline laste ja eakamate patsientide puhul. Abi võib olla ka silelihaseid lõõgastavate ravimite manustamisest.

Kui te unustate GUTTALAX’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Alljärgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mis võivad olla tingitud GUTTALAX’i manustamisest:

Väga sage ( esineb rohkem kui 1-l patsiendil 10-st ravitust): kõhulahtisus.

Sage (esineb 1…10-l patsiendil igast 100-st ravitust): spasmid kõhus, kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus.

Aeg-ajalt (esineb 1…10-l patsiendil igast 1 000-st ravitust): oksendamine, iiveldus, pearinglus.

Teadmata ( sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): ülitundlikkus, sh angioneurootiline turse (naha või limaskestade kiire tursumine, mis võib põhjustada hingamistakistust), nahareaktsioonid, minestamine.

Pearinglus ja minestamine, mis tekivad pärast naatriumpikosulfaadi võtmist, on ilmselt seotud kõhukinnisusega (pingutamine roojamisel, kõhuvalu).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida GUTTALAX sisaldab

Toimeaine on naatriumpikosulfaat. 1 ml (= 15 tilka) sisaldab 7,5 mg naatriumpikosulfaati

Abiained on: naatriumbensoaat, sorbitooli lahus, naatriumtsitraat dihüdraat, sidrunhappe monohüdraat, destilleeritud vesi.

Kuidas GUTTALAX välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudsed tilgad, opaalklaasist- või HDPE –pudelites, 15 ml ja 30 ml

Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straβe 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

Tootja

Istituto de Angeli S.r.l

Localito Prulli 103/C – 50066 Regello (FI)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating