Otsituimad TOP 5

Hedelix 8mg syrup 100ml (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: Hedelix 8mg syrup 100ml
Toimeained: Luuderohu ekstrakt(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Krewel Meuselbach
ATC kood R05CA84
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 10% 
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

HEDELIX on taimne preparaat, mida kasutatakse röga lahtistamiseks.

HEDELIX siirupit kasutatakse röga lahtistamiseks hingamisteede põletiku korral ning sümptomite leevendamiseks krooniliste bronhiaalsete haiguste korral.

Kaebuste püsimisel või hingelduse, palaviku ning mädase või verise rögaerituse tekkimisel konsulteerige koheselt arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke HEDELIX siirupit kui:

teil esineb arginiinsuktsinaat-süntetaasi puudus organismis (ainevahetushäire kusiaine ainevahetustsüklis),

te olete allergiline (ülitundlik) luuderohu või HEDELIX siirupi mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimed puuduvad. Informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

HEDELIX siirupi kasutamine koos toidu ja joogiga.

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohiks ilma arsti nõuandeta kasutada, kuna kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ettevaatusabinõusid ei nõuta.

Oluline informatsioon HEDELIX siirupi abiainete kohta

1 mõõtelusikatäis (=5ml) sisaldab 1,75 g sorbitooli (vastavalt 0,44 g fruktoosi), mis vastab 0,15 leivaühikule (BE).

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Sorbitool võib olla nõrga lahtistava toimega.

KUIDAS TULEB HEDELIX SIIRUPIT VÕTTA?

Võtke HEDELIX siirupit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Sissevõtmiseks.

Tavaline annus on:

Kui arst ei ole teisiti määranud, võtavad täiskasvanud ja üle 10 aastased lapsed 3 korda päevas ühe mõõtelusikatäie (5 ml) siirupit.

4…10-aastased lapsed võtavad ½ mõõtelusikatäit ehk 2,5 ml siirupit 4 korda päevas.

1…4-aastased lapsed võtavad ½ mõõtelusikatäit ehk 2,5 ml siirupit 3 korda päevas. Kuni 1-aastased lapsed võtavad ½ mõõtelusikatäit ehk 2,5 ml siirupit ööpäevas.

HEDELIX siirupit võtta sisse lahjendamata koos piisava koguse vedelikuga.

Konsulteerige arstiga, kui teile tundub, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui kaua tohib HEDELIX siirupit võtta?

Ravi kestus sõltub haiguse kulust ja raskusest. Ilma arsti korralduseta tohib seda ravimit kasutada 7 päeva. Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Kui te võtate HEDELIX siirupit rohkem kui ette nähtud

Ühe või kahe üksikannuse (täiskasvanutel 1…2 mõõtelusikatäit) üleannustamisel mürgistusnähte tavaliselt ei teki. Suurte annuste kasutamisel võib tekkida iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Sellistel juhtudel pöörduge arsti poole.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

HEDELIX on taimne preparaat, mida kasutatakse röga lahtistamiseks.

HEDELIX siirupit kasutatakse röga lahtistamiseks hingamisteede põletiku korral ning sümptomite leevendamiseks krooniliste bronhiaalsete haiguste korral.

Kaebuste püsimisel või hingelduse, palaviku ning mädase või verise rögaerituse tekkimisel konsulteerige koheselt arstiga.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE HEDELIX SIIRUPI KASUTAMIST

Ärge võtke HEDELIX siirupit kui:

teil esineb arginiinsuktsinaat-süntetaasi puudus organismis (ainevahetushäire kusiaine ainevahetustsüklis),

te olete allergiline (ülitundlik) luuderohu või HEDELIX siirupi mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimed puuduvad. Informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

HEDELIX siirupi kasutamine koos toidu ja joogiga.

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Seda ravimit ei tohiks ilma arsti nõuandeta kasutada, kuna kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ettevaatusabinõusid ei nõuta.

Oluline informatsioon HEDELIX siirupi abiainete kohta

1 mõõtelusikatäis (=5ml) sisaldab 1,75 g sorbitooli (vastavalt 0,44 g fruktoosi), mis vastab 0,15 leivaühikule (BE).

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Sorbitool võib olla nõrga lahtistava toimega.

KUIDAS TULEB HEDELIX SIIRUPIT VÕTTA?

Võtke HEDELIX siirupit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Sissevõtmiseks.

Tavaline annus on:

Kui arst ei ole teisiti määranud, võtavad täiskasvanud ja üle 10 aastased lapsed 3 korda päevas ühe mõõtelusikatäie (5 ml) siirupit.

4…10-aastased lapsed võtavad ½ mõõtelusikatäit ehk 2,5 ml siirupit 4 korda päevas.

1…4-aastased lapsed võtavad ½ mõõtelusikatäit ehk 2,5 ml siirupit 3 korda päevas. Kuni 1-aastased lapsed võtavad ½ mõõtelusikatäit ehk 2,5 ml siirupit ööpäevas.

HEDELIX siirupit võtta sisse lahjendamata koos piisava koguse vedelikuga.

Konsulteerige arstiga, kui teile tundub, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui kaua tohib HEDELIX siirupit võtta?

Ravi kestus sõltub haiguse kulust ja raskusest. Ilma arsti korralduseta tohib seda ravimit kasutada 7 päeva. Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Kui te võtate HEDELIX siirupit rohkem kui ette nähtud

Ühe või kahe üksikannuse (täiskasvanutel 1…2 mõõtelusikatäit) üleannustamisel mürgistusnähte tavaliselt ei teki. Suurte annuste kasutamisel võib tekkida iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Sellistel juhtudel pöörduge arsti poole.

Kui te unustate HEDELIX siirupit võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata, vaid jätkake ravimi võtmist soovitatud annustes.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka HEDELIX siirup põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva (harvem kui 1 patsiendil/10 000 patsiendist) võivad tekkida allergilised reaktsioonid (hingeldus, paistetus, erüteem, kihelus)

Tundlikel isikutel võivad aeg-ajalt (sagedamini kui 1 patsiendil/1000 patsiendist kuni harvem kui 1 patsiendil/100 patsiendist) tekkida seedetrakti kaebused (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Ravimi kõlblikkusaeg on 3 aastat. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmakordset avamist 6 kuud. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage HEDELIX siirupit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida HEDELIX siirup sisaldab

Toimeaine on luuderohulehtede ekstrakt

1 ml siirupit sisaldab 8 mg luuderohulehtede (Hedreae helix) paksekstrakti (2,2….2,9:1).

Ekstraktiivained: 50 mahuprotsenti etanooli, propüleenglükool (98:2).

Abiained: makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat, tähtaniisiõli, hüdroksüetüültselluloos, sorbitooli lahus 70% (mittekristalliseeruv), propüleenglükool, glütserool, destilleeritud vesi.

Kuidas HEDELIX siirup välja näeb ja pakendi sisu HEDELIX on selge, kollakaspruun lahus.

Pakendis on 100 ml siirupit ja 5 ml mõõtelusikas.

Taimsete ekstraktiivainete sisalduse tõttu võib HEDELIX siirup vahetevahel muutuda seismisel häguseks. Samuti võib tilkade maitse muutuda. Need muutused ei mõjuta siirupi ravitoimet. Ravim on alkoholivaba ja seetõttu sobiv kasutamiseks patsientidel, kes peavad alkoholist hoiduma.

Müügiloa hoidja ja tootja

Krewel Meuselbach GmbH,

53783 Eitorf,

Saksamaa

Müügiloa hoidja esindaja Baltimaades

Krewel Meuselbach office Riga

Kleistu 24,

1067 Riga

Läti

Tel: +371 7067912,

Fax: +371 7067914Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating