Otsituimad TOP 5

Herbion Luuderohi 7mg syrup 150ml (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: Herbion Luuderohi 7mg syrup 150ml
Toimeained: Expectorants
Tipas: Retseptita
Tootja: KRKA
ATC kood R05CA
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Herbion Luuderohi sisaldab luuderohu lehtede kuivekstrakti.

Herbion Luuderohi on taimne preparaat, mida kasutatakse produktiivse köha korral röga lahtistamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Herbion Luuderohtu

kui te olete allergiline (ülitundlik) luuderohu lehtede kuivekstrakti, teiste Araliaceae (luuderohu) perekonna taimede või Herbion Luuderohu mõne koostisosa suhtes.

Ärge andke seda ravimit alla 2-aastastele lastele, hingamisteede sümptomite süvenemise riski tõttu.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Herbion Luuderohi

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga, kui teil esineb hingamisraskus, palavik, purulentne (mäda sisaldav) röga.

Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid ei leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Samaaegne kasutamine köhavastaste ravimitega (teised köha pärssivad ained nagu kodeiin ja dekstrometorfaan) ei ole soovitatav ilma meditsiinilise näidustuseta.

Ravimit tuleb kasutada ettevaatlikkusega, kui teil on probleeme maoga (gastriit, maohaavandid).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kastutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ei ole teada, et Herbion Luuderohi mõjutaks teiste ravimite toimet.

Herbion Luuderohu võtmine koos toidu ja joogiga Herbion Luuderohtu võib võtta olenemata toidukordadest.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Herbion Luuderohtu kasutada, kuna andmed luuderohu lehtede kuivekstrakti kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele ei ole läbi viidud.

Ei ole leitud, et Herbion Luuderohi mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Herbion Luuderohu koostisosade suhtes

Herbion Luuderohi sisaldab sorbitooli (E420). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

See ravim sisaldab väikeses koguses etanooli (alkohol), vähem kui 100 mg annuses.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Herbion Luuderohtu alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused noorukid: tavaline annus on 5 kuni 7,5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat: tavaline annus on 5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Lapsed vanuses 2 kuni 5 aastat: tavaline annus on 2,5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Lastel vanuses alla 2 aasta on kasutamine vastunäidustatud.

Siirupit tuleks võtta hommikul ja varasel õhtupoolikul. Ravimit võib võtta sõltumata toidukordadest.

Herbion Luuderohu võtmise ajal on soovitatav juua palju vett või teisi kofeiinivabu sooje jooke.

Kui sümptomid püsivad ravimi võtmise ajal kauem kui üks nädal tuleb võtta ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Herbion Luuderohtu rohkem kui ette nähtud

Soovitatud annust ei tohi ületada. Ravimi lubatust tunduvalt suuremate annuste (rohkem kui kahekordne päevaannus) sissevõtmisel võib esineda iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja agitatsiooni. Ravi on sümptomaatiline.

Kui te unustate Herbion Luuderohtu võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Herbion Luuderohi põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud järgnevatesse gruppidesse vastavalt sagedusele:

Väga sage: Mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st
Sage: Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st
Aeg-ajalt: Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st
Harv: Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10000-st
Väga harv: Mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10000-st
Teadmata: Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Sage:

iiveldus, oksendamine, diarröa Aeg-ajalt:

allergilised reaktsioonid nt nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve, laienenud kapillaarid peamiselt põskedel ja ninal (kuperoosa) ja hingamisraskused.

Kui ilmnevad allergilised reaktisoonid, lõpetage ravimi võtmine ja rääkige oma arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Herbion Luuderohtu pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Siirupit võib kasutada 3 kuud pärast pudeli esmast avamist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Herbion Luuderohi sisaldab

Toimeaine on luuderohu lehtede kuivekstrakt. 1 ml siirupit sisaldab 7 mg luuderohu lehtede (Hedera helix L. folium) kuivekstrakti (5...7,5:1).

Abiained on sorbitooli lahus (mittekristalluv) (E420), glütserool (E422), naatriumbensoaat (E211), sidrunhape (E330), melissi lõhna- ja maitseaine: (propüleenglükool (E1520), etanool, sidrunheina eeterlik õli, sidruni eeterlik õli, tsitraal, koriandriõli), puhastatud vesi.

Kuidas Herbion Luuderohi välja näeb ja pakendi sisu

Kollakaspruun spetsiifilise lõhna ja maitsega siirup. Võib sisaldada vähest sadet. Siirup on 150 ml suuruses pudelis, karbis on kaasas mõõtelusikas.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Siili apteegi haruapteek (Valdeku apteek)

Valdeku tn 114, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550948
A012@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating