Otsituimad TOP 5

Ibumetin 200mg film-coated tablet N100 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Ibumetin 200mg film-coated tablet N100
Toimeained: Ibuprofen(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood M01AE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ibumetin on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), mis toimib põletikuvastaselt, valuvaigistavalt ja palavikku alandavalt.

Ibumetin tablette kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu, düsmenorröa (valulik menstruatsioon) ja palaviku korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Ibumetin-i:

kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigu 6) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline teiste MSPVA-de või atsetüülsalitsüülhappe suhtes (nt on esinenud astmat);

kui teil on või on kunagi olnud mao- ja/või kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi, seedetrakti verejooks või seedetrakti mulgustus;

kui teil esineb soodumus veritsuste tekkeks (nt trombotsüütide vähene hulk veres);

kui teil on raske südame- , neeru- või maksapuudulikkus;

kui teil on maksatsirroos (maksarakkude hävimine ja maksa sidekoestumine); • kui teil on ravile halvasti alluv kõrgenenud vererõhk;

raseduse 3. kolmandikust.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Kui teil on:

häirunud südame-, maksa- või neerufunktsioon;

astma;

mõni teadaolev infektsioon;

verehüübivuse häired;

süsteemne erütematoosne luupus või mõni muu süsteemne sidekoehaigus;

põletikuline soolehaigus (haavandiline koliit või Crohn’i tõbi).

Kui te kasutate samaaegselt mõnda teist ravimit – vt lõik „Muud ravimid ja Ibumetin“.

Ibumetin-i ei tohi ilma arsti ettekirjutuseta kasutada valu korral kauem kui 6 päeva jooksul, teadmata põhjusega palaviku korral kauem kui 3 päeva jooksul ega ületada soovituslikku annust.

Samuti tuleb arstiga konsulteerida juhul, kui sümptomid halvenevad enam kui 4 päevase kasutamise järgselt.

Ibuprofeen võib kahjustada viljakust, mistõttu seda ei soovitata kasutada rasestuda soovivatel naistel. Rasestumisraskustega ning viljatuseuuringutel olevatel naistel tuleks kaaluda ravi katkestamist ibuprofeeniga.

Eakatel esineb kõrvaltoimeid, eriti seedetrakti kõrvaltoimeid, sagedamini.

Informeerige oma arsti mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (näiteks seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Ravimid nagu Ibumetin võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused. Katkestage otsekohe Ibumetin-i manustamine ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Enne Ibumetin-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Ibumetin

Ibuprofeeni kasutamisel koos kortikosteroidide (hormoonid raskete põletikuliste haiguste raviks), trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (aspiriin), teiste MSPVA-dega või serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (antidepressandid) suureneb risk seedetrakti haavandi ja verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen tugevdab mõnede verehüübimist pärssivate ravimite toimet ja seetõttu esineb suurem risk verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen võib vähendada AKE-inhibiitorite (vererõhku alandavad ravimid) ja mõnede diureetikumide (vett väljutavad ravimid) toimet.

Ibuprofeen võib soodustada liitiumipreparaatide (kasutatakse depressiooni raviks), metotreksaadi (kasutatakse reumaatiliste haiguste ja kasvajate raviks), tsüklosporiini (immuunsüsteemi aktiivsust pärssiv ravim) ja takroliimuse (neerusiirdamise järgselt kasutatav ravim) toksilisuse teket. Probenetsiid (podagraravim) võib pikendada ibuprofeeni eritumist organismist.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutatae või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ibuprofeeni ei ole soovitatav manustada raseduse 1. ja 2. kolmandikul ning on vastunäidustatud alates raseduse 3. kolmandikust.

Ibuprofeen eritub rinnapiima. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada.

Ibumetin sisaldab laktoosmonohüdraati

Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nõrk kuni mõõdukas valu ja palavik. Täiskasvanule 2 tabletti (400 mg), seejärel vajaduse korral 1 tablett (200 mg) või 2 tabletti (400 mg) mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus nõrga kuni mõõduka valu ja palaviku korral ei tohiks ületada 1200 mg.

Lapsele 20...40 mg/kg ööpäevas, jaotatuna 3...4 annuseks. Lastele kehakaaluga üle 20 kg manustatakse 200 mg 3 korda ööpäevas; kehakaaluga üle 30 kg 200…400 mg 3 korda ööpäevas ja üle 40 kg kaaluvatele lastele 400 mg 3 korda ööpäevas.

Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: soovitatav annus on 2 tabletti (400 mg). Annustamist võib korrata iga 4 tunni järel vastavalt vajadusele.

Tabletid neelatakse tervelt, vajadusel võib tablette ka närida või peenestada, peale juua vett. Võttes tablette söögi ajal väheneb maoärrituse tekke võimalus.

Kui teil on tunne, et Ibumetin tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ibumetin-i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise tunnusteks annuse ületamisel on iiveldus, oksendamine, peapööritus, liigutuste koordinatsioonihäired. Raskel juhul võib esineda teadvuse kadu ja krampe ning maksa- ja neerutalitluse häireid. Võib väheneda vere hüübimisvõime.

Üleannustamisnähtude korral võtke ravimi pakend kaasa ja pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 10-st): kõhulahtisus, ülakõhu vaevused.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 100-st): nahalööve, kerge ja mööduv peavalu, pearinglus, tinnitus (kõrvade kumisemine), vedelikupeetus, tursed, iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, kõhukrambid või –valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 1000-st): muutused maksatalitlust iseloomustavates vereanalüüsides, südame paispuudulikkus, unetus, närvilisus, kõrgenenud vererõhk, astmahood, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand veritususe ja/või mulgustumisega, seedetrakti verejooks, jämesoolepõletik ja põletikuline soolehaigus.

Harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l kasutajal 1000-st): erinevad nahakahjustused (lööbed, punetus, villid, naha ketendus, koorumine), naha tundlikkus päikesevalgusele, muutused verepildis, vere hüübivushäired, unisus, depressioon, segasus, ajukelmepõletik ja ekstrapüramidaalsed häired (ebatavalised näo ka keha liigutused, rahutus ja värinad), rasked maksa- ja neerukahjustused, segasus, suutmatus süveneda ja kognitiivsed häired (tunnetushäired), silma kahjustused - erinevad nägemishäired ja vikerkesta-ripskehapõletik, juuste väljalangemine, küünte kahjustus, veresoonte põletik.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ibumetin sisaldab

- Toimeaine on ibuprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg ibuprofeeni. - Teised abiained on kartulitärklis, kroskarmelloosnaatrium, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, hüpromelloos15 (E 464), mikrokristalne tselluloos (E 460), propüleenglükool, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Ibumetin välja näeb ja pakendi sisu

Ibumetin 200 mg tablett on valge, ümmargune, kumerate pindadega, õhukese polümeerikattega tablett. 30 või 100 tabletti plastikpurgis või 10 tabletti blisterpakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating