Otsituimad TOP 5

Ketipinor 25mg film-coated tablet N100 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: Ketipinor 25mg film-coated tablet N100
Toimeained: Quetiapine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Orion
ATC kood N05AH04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ketipinor sisaldab toimeainet kvetiapiini. See kuulub antipsühhootikumideks nimetatavate ravimite gruppi. Ketipinor’i võib kasutada erinevate vaimse tervise häirete raviks, nagu:

Bipolaarne depressioon: kui te tunnete ennast kurvana. Võite tunda depressiooni, süütunnet, energiapuudust, söögiisu kaotust või unehäireid.

Mania: kui te tunnete ülemäärast erutust, ülevust, agiteeritust, entusiasmi või olete hüperaktiivne või teie otsustusvõime on vähenenud, te võite olla agressiivne või segaduses.

Skisofreenia: kui te kuulete või tunnete asju, mida tegelikult ei ole, usute asju, mis ei vasta tõele või olete ebatavaliselt kahtlustav, murelik, segaduses, tunnete süütunnet, olete pinges või masendunud.

Isegi teie enesetunde paranedes võib arst jätkata ravi Ketipinor’iga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Ketipinor’i:

kui olete kvetiapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

teatud HIV ravimid,

asooli tüüpi ravimid (seenevastased ravimid),

erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonivastased ravimid), - nefasodoon (antidepressant).

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta, ärge kasutage Ketipinor’i. Kui te ei ole kindel, rääkige enne Ketipinor’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ketipinor’i võtmist pidage nõu oma arstiga kui:

teil või mõnel teie lähisugulasel on või on olnud probleeme südamega, nt südame rütmihäired, või kui te kasutate ravimeid, mis võivad mõjutada teie südamerütmi.

teil on madal vererõhk.

teil on olnud ajurabandus, eriti kui olete kõrges vanuses.

teil on maksaprobleeme.

teil on kunagi esinenud tõmblusi (krambid).

teil on diabeet või risk haigestuda diabeeti. Sellisel juhul võib arst Ketipinor’i võtmise ajal kontrollida teie veresuhkru näitajaid.

teil on olnud vähene valgete vererakkude arv (see võis, kuid ei pruukinud olla põhjustatud ravimitest).

te olete kõrges vanuses ja teil on diagnoositud dementsus (ajutalitluse halvenemine). Sellisel juhul, ei tohi Ketipinor’i kasutada, kuna sarnased ravimid nagu Ketipinor võivad eakatel dementsusega inimestel suurendada ajurabanduse tekkeohtu ning üksikjuhtudel surmaohtu.

teil või kellelgi teie pereliikmetest on diagnoositud trombe (verehüübed), kuna seda tüüpi ravimeid on seostatud trombide tekkimisega.

Teatage viivitamatult oma arstile, kui teil tekib:

samaaegselt palavik, tugev lihasjäikus, higistamine või teadvuse hägunemine (häire, mida nimetatakse „maliigne neuroleptiline sündroom“). Vaja võib minna kohest arstiabi.

kontrollile mittealluvad liigutused, peamiselt näos või keeles.

pearinglus või tugev unisus. See võib suurendada õnnetuste ohtu (kukkumist) eakatel patsientidel. - tõmblused (krambid).

pikaajaline ja valulik erektsioon (priapism).

Need tervisehäired võivad olla tingitud seda tüüpi ravimist.

Suitsiidimõtted (enesetapumõtted) ja depressiooni halvenemine

Kui teil on depressioon, võivad teil aeg-ajalt tekkida mõtted enesevigastamisest või enesetapust. Selliseid mõtteid võib rohkem olla ravi alguses, kuna sellise ravi puhul kulub alati tükk aega enne, kui see toimima hakkab, tavaliselt kaks nädalat, aga ka rohkem. Need mõtted võivad tugevneda ka juhul kui te järsku lõpetate oma ravimi võtmise. Need mõtted tekivad tõenäolisemalt siis, kui te olete noor täiskasvanu. Kliinilistest uuringutest pärit teave on näidanud, et alla 25-aastastel noortel depressiooniga täiskasvanutel on tõusnud risk suitsiidimõteteks ja/või enesetapule suunatud käitumiseks.

Ükskõik millal teil tekivad mõtted enese vigastamisest või tapmisest, rääkige kohe oma arstiga või minge kohe haiglasse. Te võite abi saada sellest, kui räägite oma sõbrale või pereliikmele teid tabanud depressioonist ning palute temal pakendi infoleht läbi lugeda. Te võite neil paluda endale öelda, kui nende meelest teie depressioon süveneb või kui nad on mures mingite muutuste pärast teie käitumises.

Ketipinor’i võtvatel patsientidel võib kehakaal tõusta. Te peaksite koos arstiga oma kehakaalu regulaarselt kontrollima.

Muud ravimid ja Ketipinor

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, sest see võib mõjutada ravimi toimet. Siia kuuluvad ka ilma retseptita ostetud ravimid ja taimsed ravimid.

Ärge võtke Ketipinor’i, kui te võtate juba mõnda järgmistest ravimitest:

teatud HIV ravimid,

asooli tüüpi ravimid (seenhaiguste ravimid),

erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonivastased ravimid), - nefasodoon (antidepressant).

Teavitage oma arsti, kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

epilepsiavastased ravimid (nt fenütoiin või karbamasepiin),

kõrge vererõhu ravimid,

barbituraadid (unetuse raviks),

tioridasiin (teine antipsühhootiline ravim),

ravimid, mis mõjutavad südame rütmi, nt ravimid, mis võivad põhjustada elektrolüütide tasakaaluhäireid (kaaliumi või magneesiumi madal tase), nagu diureetikumid („veetabletid“) või teatud antibiootikumid (infektsioonivastased ravimid).

Enne kui te lõpetate mõne oma ravimi võtmise, pidage nõu oma arstiga.

Kui edaspidi arsti juurde või haiglasse lähete, öelge, et kasutate Ketipinor’i.

Ketipinor’i võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga Ketipinor’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Ketipinor’i kasutamise ajal peate vältima alkoholi tarbimist, kuna koos alkoholiga kasutamine võib teid uniseks muuta.

Ärge võtke Ketipinor’i koos greibimahlaga, kuna see võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Raseduse ajal ei tohi te Ketipinor’i võtta ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Vastsündinutel, kelle emad on kasutanud Ketipinor’i raseduse viimasel trimestril (viimasel kolmel raseduskuul), võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või -nõrkus, unisus, agiteeritus, hingamisprobleemid ja söömisraskused. Kui teie lapsel tekib mõni neist sümptomitest, peate te võib olla pöörduma arsti poole.

Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Ketipinor’i võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ketipinor võib teid uniseks muuta. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme enne, kui teate, kuidas ravim teid mõjutab.

Ketipinor sisaldab laktoosi. 100 mg tabletid sisaldavad 20,7 mg, 200 mg tabletid sisaldavad 41,4 mg ja 300 mg tabletid sisaldavad 62,1 mg laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täpse algannuse otsustab teie arst. Ravimi ööpäevane säilitusannus sõltub teie haigusest ning vajadusest, olles tavaliselt 150 mg ja 800 mg vahel.

Tabletti tuleb võtta üks kord ööpäevas enne magamaminekut või kaks korda ööpäevas, sõltuvalt haiguse raskusastmest.

Neelake tabletid tervelt koos veega.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Ärge jooge greipfruudimahla, kui te võtate Ketipinor’i. See võib mõjutada ravimi toimet.

Ravimi manustamist ei tohi ise lõpetada ka siis, kui tunnete end hästi. Ravi lõpetamise üle otsustab teie arst.

Maksaprobleemid

Kui teil on probleeme maksaga, võib arst muuta teie annust.

Eakad patsiendid

Kui olete kõrges vanuses, võib arst muuta teie annust.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ketipinor’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Ketipinor’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete sisse võtnud rohkem tablette, kui arst soovitas, võite te muutuda uniseks, tunda pearinglust ja südame rütmihäireid. Võtke viivitamatult ühendust arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke Ketipinor’i tabletid endaga kaasa.

Kui te unustate Ketipinor'i võtta

Kui te olete ühe manustamiskorra unustanud, võtke ravim niipea, kui see teile meenub. Kui on peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, oodake see ära. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Ketipinor'i võtmise

Kui te lõpetate järsku Ketipinor’i võtmise, võivad teil tekkida unehäired (insomnia), iiveldus või peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus või ärrituvus. Arst võib soovitada teil ravi lõpetamisel annust vähendada järk-järgult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Väga sage (mõjutab enam kui 1 inimest 10-st):

pearinglus (võib põhjustada kukkumist), peavalu, suukuivus.

unisus (võib Ketipinor’i manustamist jätkates mööduda) (võib põhjustada kukkumist).

ärajätusümptomid (ilmnevad Ketipinor-ravi katkestamise järgselt), sh võimetus magada (insomnia), iiveldus, peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus ja ärrituvus. Soovitatav on järk-järguline ravi lõpetamine 1...2 nädala vältel.

kehakaalu tõus.

Sage (mõjutab vähem kui 1 inimest 10-st):

südame löögisageduse tõus.

südame tagumise tunne, hüppab või jätab lööke vahele.

ninakinnisus.

kõhukinnisus, maoärritus (seedehäire).

nõrkustunne, minestamine (võib põhjustada kukkumist).

käte või jalgade turse.

vererõhu langus püsti tõusmisel. See võib tekitada pearinglust või minestamist (võib põhjustada kukkumist).

veresuhkru sisalduse tõus.

hägune nägemine.

ebatavalised lihaste liigutused. Siia hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine, rahutus või mittevalulik lihasjäikus.

ebaharilikud unenäod ja õudusunenäod.

näljatunne.

ärritunud olek.

kõnehäired.

enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine.

hingeldus.

oksendamine (enamasti eakatel).

palavik.

Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st):

tõmblused või krambid.

allergilised reaktsioonid, sh kühmud, nahaturse ja suuümbruse turse.

ebamugavustunne jalgades (nn rahutute jalgade sündroom).

neelamisraskus.

tahtmatud liigutused, peamiselt näos või keelel.

seksuaalne düsfunktsioon.

olemasoleva diabeedi halvenemine.

muutused südame elektrilises aktiivsuses, st EKGs (QT-intervalli pikenemine).

Harv (mõjutab vähem kui 1 inimest 1000-st):

samaaegselt esinevad palavik, higistamine, lihasjäikus, äärmine unisus või minestamine (häire, mida nimetatakse „maliigne neuroleptiline sündroom“).

naha ja silmade kollasus (kollatõbi).

kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

rinnanäärmete turse ja ootamatu rinnapiima teke (galaktorröa).

menstruatsioonitsükli häired.

verehüübed (trombid) veenides, eriti jalaveenides (sümptomiteks on jalgade turse, valu ja punetus), mis võivad liikuda mööda veresooni kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskust.

Selliste sümptomite ilmnemisel pöörduge koheselt arsti poole.

unes kõndimine, rääkimine, söömine või teised tegevused.

kehatemperatuuri langemine (hüpotermia).

pankrease põletik.

Väga harv (mõjutab vähem kui 1 inimest 10000-st):

raskekujuline nahalööve, villid või punased laigud nahal.

raskekujuline allergiline reaktsioon (anafülaksia), mis võib põhjustada hingamisraskust või šokki.

kiirelt tekkiv nahaturse, tavaliselt silmade, huulte ja neelu piirkonnas (angioödeem).

uriini väljutava hormooni ebapiisav sekretsioon.

skeletilihaste kiire lagunemine ja kaasnev lihasvalu (rabdomüolüüs).

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

punaste ebakorrapäraste laigukestega nahalööve (erythema multiforme).

tõsine, äkki tekkiv allergiline reaktsioon sümptomitega nagu palavik ja villid nahal ja naha koorumine (toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Ketipinor kuulub ravimite rühma, mis võivad põhjustada südame rütmihäireid, mis võivad olla tõsised ning rasketel juhtudel lõppeda surmaga.

Mõned kõrvaltoimed on tuvastatavad ainult vereanalüüsi kaudu. Näiteks teatud rasvade (triglütseriidid ja üldkolesterool) või veresuhkru sisalduse muutused, kilpnäärme hormoonide sisalduse muutus veres, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, teatud vererakkude arvu vähenemine, punaste vererakkude hulga vähenemine veres, vere kreatiinfosfokinaasi (lihastes olev aine) sisalduse suurenemine, naatriumisisalduse vähenemine veres ning hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine veres. Harvadel juhtudel võib hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine veres põhjustada:

naistel ja meestel rinnanäärmete turset ja ootamatut rinnapiima teket.

naistel menstruatsiooni puudumist või ebaregulaarsust.

Vastavalt vajadusele võib arst määrata teile aeg-ajalt vereanalüüse.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel võib esineda sarnaseid kõrvaltoimeid täiskasvanutega. Järgnev kõrvaltoime on täheldatud ainult lastel ja noorukitel:

Väga sage (mõjutab enam kui 1 inimest 10-st):

vererõhu tõus.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud sagedamini lastel ja noorukitel:

Väga sage (mõjutab enam kui 1 inimest 10-st):

hormoon prolaktiini taseme tõus veres. Harvadel juhtudel võib hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine põhjustada:

poisslastel ja tütarlastel rinnanäärmete turset ja ootamatut eritist rinnast; - tütarlastel menstruaaltsükli kadumist või ebaregulaarsust.

söögiisu tõus.

ebanormaalsed lihaste liigutused. Siia hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine, rahutus või lihasjäikus ilma valuta.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ketipinor sisaldab

Toimeaine on kvetiapiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg, 100 mg, 200 mg või 300 mg kvetiapiini (fumaraadina).

Teised koostisosad 25 mg tableti sisus on: mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, povidoon (K30) ja magneesiumstearaat.

Teised koostisosad 100 mg, 200 mg ja 300 mg tableti sisus on: mikrokristalne tselluloos, kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon (K30) ja magneesiumstearaat.

Teised koostisosad 25 mg ja 100 mg tableti kattes on: Opadry II (sisaldab osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkoholi, makrogooli, talki, titaandioksiidi (E171) ja raudoksiidi (E172)).

Teised koostisosad 200 mg ja 300 mg tableti kattes on: Opadry II (sisaldab osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkoholi, makrogooli, talki ja titaandioksiidi (E171)).

Kuidas Ketipinor välja näeb ja pakendi sisu

Ketipinor 25 mg on pruun/tumeroosa, ümmargune, kumer, õhukese polümeerikattega tablett läbimõõduga 6 mm.

Ketipinor 100 mg on helekollane, ümmargune, kumer, õhukese polümeerikattega tablett läbimõõduga 8 mm.

Ketipinor 200 mg on valge, ümmargune, kumer, õhukese polümeerikattega tablett läbimõõduga 11 mm. Ketipinor 300 mg on valge, kapslikujuline, kumer, õhukese polümeerikattega tablett pikkusega 19 mm.

Tabletid on blistris ja HDPE-st purkides, mis on pakendatud pappkarpidesse.

Blistrid:

25mg: 6, 10, 30, 60 ja 100 tabletti.

100 mg, 200 mg ja 300 mg: 30, 60, 90 ja 100 tabletti.

Plastikust purgid:

25mg, 100 mg, 200 mg ja 300 mg: 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

Tel: +372 66 44 550Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating