Otsituimad TOP 5

Ketoconazol Ratiopharm 20mg/ml shampoo 120ml (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Seenevastased ained dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Ketoconazol Ratiopharm 20mg/ml shampoo 120ml
Toimeained: Ketoconazole(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Ratiopharm
ATC kood D01AC08
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ketoconazol-ratiopharm sisaldab toimeainena ketokonasooli, mis on ette nähtud pärm- või muude seente poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Šampooni võib kasutada peanaha raviks.

Näidustused kasutamiseks.

Ketoconazol-ratiopharm šampooni kasutatakse pärm- ja muude seente poolt põhjustatud erinevate nahahaiguste raviks. Selliseid haigusi võib ära tunda järgmiste sümptomite esinemisel:

peanaha ketendamine (peakõõm)

peanaha rasuvooluline põletik (peanaha seborroiline dermatiit).

Ketoconazol-ratiopharm šampooniga saab ravida ja vältida nimetatud haigusi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Ketoconazol-ratiopharm’i kui te olete allergiline (ülitundlik) ketokonasooli või šampooni mõne koostisosa suhtes (eeskätt asorubiin E122). Ülitundlikkusnähtude hulka kuuluvad naha sügelus ja punetus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ketoconazol-ratiopharm´i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vältida šampooni silma sattumist. Šampooni silma sattudes tuleb silmi veega loputada.

Peakõõma ja seborroilist dermatiiti seostatakse tihti juuste väljalangemisega ja seda on täheldatud ka seoses Ketoconazol-ratiopharm šampooni kasutamisega.

Muud ravimid ja Ketoconazol-ratiopharm

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Patsientidel, kes on saanud samale piirkonnale pikaajalist ravi paikselt manustatavate kortikosteroididega, on soovitatav Ketoconazol-ratiopharm šampooni kasutamise ajal steroidravi järkjärgult 2...3 nädala jooksul lõpetada, et ära hoida tagasilöögiefekti teket (nahasümptomite ägenemine). Vajadusel küsige nõu arstilt või apteekrilt.

Rasedus ja imetamine

Ketoconazol-ratiopharm’i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal. Kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal ei ole riske teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ketoconazol-ratiopharm ei oma toimet autojuhtimise või täpsust nõudvate masinate käsitsemise võimele.

Ketoconazol-ratiopharm sisaldab asorubiini

See ravim sisaldab värvainet asorubiin (E122), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Peske nakatunud peanahka ja juukseid Ketoconazol-ratiopharm šampooniga. Tavaliselt on ühekordseks pesuks piisav kogus peotäis šampooni. Laske enne loputamist šampoonil toimida 3...5 minutit.

Ketoconazol-ratiopharm´i kasutussagedus sõltub haiguse iseloomust ja kas šampooni kasutatakse raviks või haiguse kordumise vältimiseks.

Peanaha ketendamise (peakõõm) ja peanaha rasuvoolulise põletiku (seborroiline dermatiit) puhul pesta Ketoconazol-ratiopharm šampooniga 2 korda nädalas 2...4 nädala jooksul.

Selleks, et vältida põletike kordumist võib Ketoconazol-ratiopharm´i kasutada üks kord nädalas või üle nädala.

Lapsed

Lastel on kasutamise kogemus piiratud.

Kui te kasutate Ketoconazol-ratiopharm’i rohkem kui ette nähtud

Ketoconazol-ratiopharm šampooni ei tohi alla neelata. Juhul kui see juhtub, võtke palun ühendust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatatud on järgmistest aeg-ajalt esinevatest kõrvaltoimetest (esineb vähem kui 1-l patsiendil 100-st):

maitsetundlikkuse muutused (düsgeusia)

karvanääpsupõletik (follikuliit)

silma ärritus, suurenenud pisaravool

akne, kontaktdermatiit, naha kuivus

juuste väljalangemine, juuste tekstuuri muutused

põletustunne nahal, nahalööbed

naha kahjustused ja naha irdumine (eksfoliatsioon)

naha punetus, ärritus, ülitundlikkus, sügelemine, mädavillid ja/või manustamiskoha reaktsioonid.

Järgmistest kõrvaltoimetest, mille esinemissagedus on teadmata, on teatatud pärast müügiloa andmist sellele ravimile:

nõgestõbi

juuste värvi muutused.

Lõpetage šampooni kasutamine, kui see põhjustab kõrvaltoimeid.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage Ketoconazol-ratiopharm’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ketoconazol-ratiopharm sisaldab

Toimeaine on ketokonasool. Üks ml šampooni sisaldab 20 mg ketokonasooli.

Teised abiained on naatriumlaurüülsulfaat, dinaatriummonolaurüüleetersulfosuktsinaat, makrogool-120-metüülglükoosdioleaat, imiiduurea, kookospähkli rasvhappe dietanoolamiid, veevaba sidrunhape, hüdrolüüsitud kollageen, asorubiin (värvaine E122), lõhnaaine (Chantisque essents) ja puhastatud vesi.

Kuidas Ketoconazol-ratiopharm välja näeb ja pakendi sisu Viskoosne roosa vedelik.

60, 100 ja 120 ml šampooni plastikpudelites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH

Graf-Arco Strasse 3,

89079 Ulm,

Saksamaa

Tootja:

Laboratories Feltor S.A.,

Barcelona,

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm Lõõtsa 8,

11 415, TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating