Otsituimad TOP 5

Letrozole SanoSwiss 2,5mg film-coated tablet N30 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Endokrinoloogiline ravi
Nimetus: Letrozole SanoSwiss 2,5mg film-coated tablet N30
Toimeained: Letrozole(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: SanoSwiss
ATC kood L02BG04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Letrozole Sanoswiss 2,5 mg kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. See on hormonaalne (või „endokriinne“) rinnanäärmevähi ravim. Rinnanäärmevähi kasv on tihti stimuleeritud östrogeenide poolt, mis on naissuguhormoonid. Letrosool vähendab östrogeeni hulka, blokeerides ensüümi (aromataas), mis võtab osa östrogeenide tootmisest. Selle tagajärjel aeglustub või lõppeb vähirakkude kasv või levik teistesse kehaosadesse.

Letrosooli kasutatakse selleks, et ära hoida rinnanäärmevähi uuesti tekkimist. Seda võib kasutada esmaseks raviks pärast rinnanäärme opereerimist või pärast viie-aastast ravi tamoksifeeniga. Letrosooli kasutatakse ka selleks, et ära hoida rinnanäärmevähi levimist teistesse kehaosadesse kaugelearenenud haigusega patsientidel.

Letrosooli kasutatakse

östrogeen-retseptor-positiivse rinnanäärmevähi korral ja

ainult naistel pärast menopausi, st pärast menstruatsioonide lõppemist.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Letrozole Sanoswiss 2,5 mg

kui te olete allergiline (ülitundlik) letrosooli või Letrozole Sanoswiss 2,5 mg mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6“ Mida Letrozole Sanoswiss 2,5 mg sisaldab“).

kui teil veel menstruatsioonid käivad, st kui teil ei ole veel menopausi.

kui te olete rase.

kui te toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Letrozole Sanoswiss 2,5 mg

kui teil on häire või haigus, mis mõjutab teie maksa või neerusid.

kui teil on esinenud osteoporoosi või luumurde. Letrosool võib põhjustada teie luude hõrenemist või kulumist (osteoporoos) östrogeenide sisalduse langetamise tõttu teie kehas.

Seetõttu võib teie arst otsustada määrata teie luutihedust enne ravi, selle ajal või pärast seda.

Teie arst võib teile selleks, et ära hoida või ravida luu kadu, anda ravimit.

Kui midagi nendest seisunditest kehtib teie kohta, võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arstiga.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)

Lapsed ja noorukid ei tohi letrosooli kasutada.

Eakad (65-aastased ja vanemad)

65-aastased ja vanemad inimesed võivad letrosooli võtta samas annuses kui teised täiskasvanud.

Võtmine koos teiste ravimitega

Letrosool võib mõjutada teisi ravimeid. Teised ravimid võivad samas mõjutada seda, kui hästi letrosool toimib.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Letrozole Sanoswiss 2,5 mg võtmine koos toidu ja joogiga

Toit ja jook ei mõjuta letrosooli.

Rasedus ja imetamine

Letrosooli ei tohi võtta raseduse ja imetamise ajal, kuna see võib kahjustada teie last. Kui te arvate, et võite olla rasestunud, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Letrosooli kasutatakse rinnanäärmevähi raviks ainult postmenopausis naistel. Siiski, kui te olete hiljuti läbinud menopausi või kui te olete menopausi-eelses eas, peab teie arst teiega arutama rasedustesti tegemise vajalikkust enne letrosooli võtmist ja sobivat rasestumisvastast meetodit, kuna teil võib olla veel võimalus rasestuda.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil on pearinglus, väsimus, uimasus või üldine halb enesetunne, ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu või töötage masinatega kuni te tunnete ennast taas normaalselt.

Oluline teave mõningate Letrozole Sanoswiss 2,5 mg koostisainete suhtes

Letrozole Sanoswiss 2,5 mg sisaldab piimasuhkrut laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Letrozole Synthon 2,5 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tablett tuleb neelata alla koos terve klaasi vee või muu vedelikuga.

Tavaline annus on üks tablett üks kord ööpäevas.

Eakatel patsientidel või kergete neeruhaigustega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kui te võtate Letrozole Sanoswiss 2,5 mg rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju letrosooli, või kui keegi teine on kogemata teie tablette võtnud, pöörduge otsekohe nõuande saamiseks oma arsti või apteekri poole või haiglasse.

Kui te unustate Letrozole Sanoswiss 2,5 mg võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätke vahelejäänud annus võtmata ja võtke järgmine tablett tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Letrozole Sanoswiss 2,5 mg võtmise

Ärge lõpetage letrosooli võtmist isegi kui te tunnete, et olete terve, välja arvatud juhul, kui teie arst seda ütleb. Teie arst annab teile nõu, kui kaua te peaksite tablettide võtmist jätkama. Te peate neid võib-olla võtma mitu kuud või isegi mitu aastat.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka letrosool põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamik kõrvaltoimetest on kerged kuni mõõdukad ja mööduvad üldiselt mõne ravipäeva või –nädala pärast. Mõned nendest kõrvaltoimetest, näiteks kuumahood, juuste väljalangemine või tupeverejooks võivad olla põhjustatud östrogeenide puudusest teie organismis.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Need kõrvaltoimed esinevad harva või aeg-ajalt (st esinevad vähemalt 1-l 10000-st, kuid vähem kui 1-l 100-st ravitud patsiendist):

kui teil on käe või jala või muu kehaosa nõrkustunne, halvatus või tundlikkuse kadu, koordinatsioonihäired, iiveldus või kõnelemis- või hingamisraskused (aju häire, nt insuldi tundemärk).

kui teil on järsk rõhuv valu rinnus (südame häire tundemärk).

kui teil tekib hingamisraskus, valu rinnus, minestamine, kiire südame löögisagedus, naha värvumine sinakaks või järsk valu käes või jalas (verehüüvete võimalikku tekke tundemärk).

kui teil tekib veeni kohale turse või punetus, mis on äärmiselt hell ja võimalik, et puudutades valulik.

kui teil tekib infektsioonide tõttu tõsine palavik, külmavärinad või haavandid suus (valgevereliblede puudus).

kui teil tekib raske püsiv hägune nägemine.

Kui teil tekib midagi eespool loetletust, rääkige sellest koheselt oma arstile.

Teised kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

Väga sage (esinevad vähemalt 1-l 10-st ravitud patsiendist):

suurenenud higistamine

valu luudes ja liigestes (artralgia)

kuumahood, väsimus, sh nõrkus või jõu kadumine

Sage (esinevad vähemalt 1-l 100-st, kuid vähem kui 1-l 10-st ravitud patsiendist):

söögiisu suurenemine või vähenemine, kõrge kolesteroolitase

kurb meeleolu (depressioon)

peavalu, pearinglus

iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, kõhulahtisus

juuste väljalangemine ja nahalööve

lihasvalu, luuvalu, luude hõrenemine või kulumine (osteoporoos), mis võib mõnedel juhtudel viia luumurdudeni (vt ka lõik 2)

kehakaalu tõus

üldine haiguse tunne (halb enesetunne), käsivarte, käte, jalgade ja pahkluude paistetus (perifeerne turse)

Aeg-ajalt (esinevad vähemalt 1-l 1000-st, kuid vähem kui 1-l 100-st ravitud patsiendist):

kuseteede infektsioon

kasvaja valu

valgevereliblede arvu vähenemine

kehaosade paistetus (üldine turse)

ärevus, närvilisus, ärrituvus

uimasus, unetus, mäluprobleemid, tundlikkuse häire (eriti puute-), maitsetundlikkuse muutused, aju infarkt (tserebrovaskulaarne atakk)

silmaläätse läbipaistmatus (katarakt), silma ärritus, hägune nägemine

südamepekslemine, kiire südame löögisagedus

veeniseina põletik, vererõhu tõus, südameprobleemid (isheemilised südameatakid)

hingeldus, köha

kõhuvalu, suu limaskesta põletik, suukuivus

suurenenud maksaensüümide aktiivsus

sügelus, nahakuivus, nõgestõbi

liigeste jäikus

sagenenud urineerimine

tupeverejooks, tupeeritis või –kuivus, valu rinnus

palavik, limaskestade kuivus, janu

kehakaalu langus

Harv (esinevad vähemalt 1-l 10000-st, kuid vähem kui 1-l 1000-st ravitud patsiendist):

verehüüve kopsuarteris (kopsuemboolia), verehüüve arteris (arteriaalne tromboos), insult (tserebrovaskulaarne infarkt).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Letrozole Sanoswiss 2,5 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Esimesed kaks numbrit näitavad kuud ja viimased neli numbrit aastat. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Letrozole Sanoswiss 2,5 mg sisaldab

Toimeaine on letrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg letrosooli.

Abiained tableti sisus on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos (E460), preželatiniseeritud maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat (E572), kolloidne ränidioksiid (E551).

Tableti kattes on makrogool, talk (E553b), hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Letrozole Sanoswiss 2,5 mg välja näeb ja pakendi sisu

Letrozole Sanoswiss 2,5 mg on kollane ümmargune õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on märgitud „L9OO“ ja teisele küljele „2,5“.

Letrosool on saadaval blistrites suurusega 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 või 100 tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

UAB „SanoSwiss“ Aukštaičių g. 26 A Kaunas, LT-44157 Leedu Vabariik info@sanoswiss.com

Tootjad

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen Holland

Synthon Hispania S.L.

C/Castelló, 1

Polígono Las Salinas 08830

Sant Boi de Llobregat

Barcelona

Hispaania

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder strasse 51-61

59320 Ennigerloh

Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria Letrozol Synthon 2,5 mg Filmtabletten
Belgia Letrozarom 2,5 mg, Letrarom 2,5 mg, Letrizarom 2,5 mg
Bulgaaria Letrozol Synthon 2,5 mg
Tšehhi Letromedac 2,5 mg
Saksamaa Letromedac 2,5 mg
Taani Letromedac 2,5 mg
Eesti Letrozole Sanoswiss 2,5 mg
Kreeka Viobrest
Hispaania Letrozol Cinfa 2,5 mg EFG
Soome Letrolan
Prantsusmaa Letrozole Synthon 2.5 mg, comprimé pelliculé
Ungari Letrozol Synthon 2,5 mg
Iirimaa Letrozole Synthon 2.5 mg, film-coated tablets
Island Letromal 2.5 mg
Leedu Letrozole Sanoswiss 2,5 mg, plёvele dengtos tabletёs
Luksemburg Letromal 2,5 mg
Läti Letrozole Sanoswiss 2,5 mg apvalkotās tabletes
Holland Letrozol 2,5 mg, filmomhulde tabletten
Norra Letromedac 2,5 mg
Poola Letromedac
Portugal Letromedac 2,5 mg
Rumeenia Letrozol Synthon 2,5 mg
Rootsi Letrozol Synthon 2,5 mg
Sloveenia Letrozol Synthon 2,5 mg filmsko obložene tablete
Slovakkia Letromedac 2,5 mg


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Lakiotsa Apteek

Tammsaare tee 133, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550636
tammsapt@apotheka.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating