Otsituimad TOP 5

LOCERYL Medicated nail lacquer 50mg 2,5ml N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Seenevastased ained dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: LOCERYL Medicated nail lacquer 50mg 2,5ml N1
Toimeained: Amorolfine(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: GALDERMA INTERNATIONAL
ATC kood D01AE16
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Loceryl küünelakki kasutatakse küünte seenhaiguste raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Loceryl’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) amorolfiini või Loceryl’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Loceryl

Loceryl küünelakki ei kasutata lastel, kuna ravikogemused lastel on ebapiisavad. - Vältida ravimi sattumist silma, kõrva ja limaskestadele.

Kasutamine koos teiste ravimitega ja muud koostoimed

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste paiksete ravimite samaaegse kasutamise kohta pole koostoimeid teada.

Raviperioodil tuleb hoiduda kosmeetilise küünelaki ja tehisküünte kasutamisest.

Loceryl’i kasutamine koos toidu ja joogiga Pole asjakohane.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kuna ravimi kasutamise kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal andmed puuduvad, tuleks ravimi tarvitamisest sellel perioodil hoiduda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Pole asjakohane.

Oluline teave mõningate Loceryl’i koostisainete suhtes Pole asjakohane.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Loceryl’i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Tavaliselt kantakse küünelakk kahjustatud sõrme- või varbaküüntele 1 või 2 korda nädalas. Seda tehakse alljärgneval viisil.

1. Enne küünelaki esmakordset pealekandmist tuleb kahjustatud küüned võimalikult õhukeseks viilida. Selleks kasutatakse juuresolevat ühekordset küüneviili. 2. Kahjustatud küüs pühitakse alkoholis niisutatud vatitupsuga puhtaks.

Ka enne küünelaki korduvat pealekandmist viilitakse küüned võimalikult õhukeseks ning eemaldatakse alkoholis niisutatud vatitupsuga vana laki jäägid.

Küünelakk kantakse spaatli abil kahjustatud küüntele. Pärast spaatli laki sisse kastmist ei tohi seda vastu pudelisuud pühkida. Et vältida ravimi aurustumist, tuleks ravimipudel pärast protseduuri lõppu õhukindlalt sulgeda. Seejärel lastakse lakil 3…5 minutit kuivada. Pärast kasutamist pühitakse spaatel sama niisutatud vatitupsuga puhtaks.

Kokkupuutel vedeldaja, lakibensiini jt orgaaniliste lahustitega tuleb kanda kaitsekindaid. 5. Ravi peaks katkestamatult jätkuma senikaua, kuni küüs on taastunud ja kahjustatud alad paranenud. Ravi kestus sõltub kahjustuse paiknemisest ja ulatusest ning küünte kasvukiirusest. Reeglina kestab ravi sõrmeküünte seeninfektsiooni korral 6 ja varbaküünte kahjustuse korral 9…12 kuud.

Ettevaatust! Nakatunud küüntega kokkupuutunud küüneviili ei tohi kasutada tervete küünte viilimiseks.

Kui teil on tunne, et Loceryl’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Loceryl’i kasutada

Ärge kasutage ravimit rohkem kui eelnev kasutuskord jäi vahele.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Loceryl põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid esineb harva. Võib esineda küünte häireid(nagu küünte värvuse muutumine, murdunud küüned, rabedad küüned. Samas võivad need nähud olla tingitud ka küüne seenhaigusest endast.

Harva (vähem kui ühel patsiendil 1000-st) on esinenud küünte häireid: küünte värvuse muutumine, küünte murdumine.

Väga harva (vähem kui 1 patsiendil 10’000-st, sealhulgas üksikjuhtudel) on esinenud põletustunnet nahal ja kontaktdermatiiti.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Pärast ravimi kasutamist tuleb küünelaki pudel tihedalt sulgeda.

Ärge kasutage Loceryl’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Loceryl sisaldab:

Toimeaine on amorolfiin. . 1ml küünelakki sisaldab 55,7 mg amorolfiinvesinikkloriidi (vastab 50 mg amorolfiinile).

Abiained on Ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A), triatsetiin, butüülatsetaat, etüülatsetaat, veevaba etanool.

Kuidas Loceryl välja näeb ja pakendi sisu:

2,5 ml või 5 ml ravimküünelakki merevaik-kollases klaaspudelis (tüüp I). Kõik originaalpakendid sisaldavad 30 isopropüülalkoholis niisutatud vatitupsu fooliumpakendis, 10 spaatlit ja 30 ühekordset küüneviili.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

GALDERMA INTERNATIONAL

Tour Europlaza

La Défense 4

20, avenue André Prothin

F-92927 La Défense Cédex

Prantsusmaa

Tootja:

Laboratoires Galderma

Z.I. – Montdesir,

74540 Alby-sur-Cheran,

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH

Pirita tee 20T

10127 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating