Otsituimad TOP 5

Medrol 16mg tablet N50 (0)

Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid ja insuliinid >  Kortikosteroidid süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Medrol 16mg tablet N50
Toimeained: Methylprednisolone(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood H02AB04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Näidustused

Neerupealise koore puudulikkus (asendusdoosis). Põletikuvastast ja immuunsupresseerivat ravi vajavate haiguste (nt reumaatilised jt autoimmuunsed haigused, astma, nefrootiline sündroom, anafülaksia, allergilised reaktsioonid, äge leukeemia) sümptomaatiline ravi. Organite siirdamine. Glükokortikosteroididel on oluline mõju põletiku- ja immuunprotsessidele, samuti mõjutavad nad süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetust. Lisaks toimivad glükokortikosteroidid südame- ja vereringesüsteemile, skeletilihastele ja kesknärvisüsteemile.

Metüülprednisoloonil on põletiku- ja allergiavastane ning immuunsust allasuruv e immuunsupresseeriv toime.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Medroli

kui te olete selle ravimi toimeaine metüülprednisolooni või mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on diagnoositud kogu organismi haarav e süsteemne seenhaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Medroli kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Medrol

kui teil on luude hõrenemine (e osteoporoos);

kui teil on diagnoositud kasvaja;

kui teil on segasusseisund (e psühhoos). Võivad tekkida psüühikahäired nagu unetus, meeleolu ja isiksusehäired, depressioon. Olemasolev emotsionaalne ebastabiilsus ja kalduvus segasusseisundite tekkeks võivad süveneda;

kui teil on protrombiini vaegus veres (e hüpoprotrombineemia);

kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi. Ravim võib varjata maosekreedist tingitud haavandi (so peptilise haavandi) sümptomeid ning ilma märkimisväärse valuta võivad tekkida mao- või kaksteistsõrmiksoole mulgustumine ja verejooks;

kui teil on haavandiline jämesoolepõletik (e koliit);

kui teil on diagnoositud soolesopistise põletik (e divertikuliit);

kui teil on tuberkuloos;

kui teil on suhkruhaigus;

kui teil on kõrgenenud vererõhk (e hüpertoonia);

kui teil on südamepaispuudulikkus;

kui teil on neerupuudulikkus;

kui teil on lihasnõrkus (e myasthenia gravis);

kui teil on glaukoom (suurenenud silma siserõhk)

Mida tuleb Medroli manustamisel tähele panna

Kortikosteroidide pikaajalise kasutamise tulemusel võib tekkida silmaläätse hägustumine, rohekae koos nägemisnärvi võimaliku kahjustusega ning suureneda silmapõletike tekke oht.

Suures annuses ravimit manustavatel patsientidel suureneb vastuvõtlikkus seenhaiguste suhtes.

Silma herpesviirusega haigetele tuleb ravimit manustada ettevaatlikult, kuna suureneb võimalus silma sarvkesta haavandumiseks.

Kilpnäärme vaegtalitluse ja maksakahjustusega patsientidel on kortikosteroidide toimed tugevnenud.

Kortikosteroide tuleb kasutada võimalikult väikeses annuses ning annuseid vähendada järkjärgult.

Ravimi pikaajalisel manustamisel kasvueas patsientidele võib tekkida kasvupeetus. Võimalusel peab ravi olema lühiajaline.

Muud ravimid ja Medrol

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mistahes muid ravimeid.

Metüülprednisolooni toime võib nõrgeneda samaaegsel rifampitsiini või epilepsiavastaste ravimite (näiteks barbituraatide või fenütoiini) kasutamisel;

Metüülprednisolooni toime võib tugevneda samaaegsel klaritomütsiini, troleandomütsiini, erütromütsiini või ketokonasooli kasutamisel;

Metüülprednisolooni toimet võib tugevdada ka samaaegne metotreksaadi manustamine;

Suures annuses tsüklosporiini ja metüülprednisolooni ravi jooksul on täheldatud krampide teket;

Metüülprednisolooni ja salitsülaatide samaaegne kasutamine vähendab salitsülaatide efektiivsust;

Lisaks võib metüülprednisolooni koosmanustamine neostigmiini ja püridostigmiiniga soodustada müasteenia kriiside teket;

Koosmanustamisel antikoagulantidega (suukaudsed) on täheldatud nende toime tugevnemist või nõrgenemist;

Etünüülöstradiool/noretindrooni - suukaudsed rasestumisvastased ravimid;

Takroliimus - kasutatakse organi siirdamisjärgse äratõukereaktsiooni ennetamiseks; - Indinaviir ja ritonaviir - kasutatakse HIVi raviks;

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Metüülprednisoloon eritub rinnapiima.

Medrol sisaldab laktoosi

Ravim sisaldab laktoosi ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Medroli alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ööpäevase annuse ning ravikuuri kestuse määrab arst.

Annustamine on individuaalne. Medroli algannusvõib varieeruda päevas sõltuvalt haiguse raskusastmest, konkreetsest juhust ning haige ravivastusest. Kliinilise vastuse ilmnemisel määratakse kindlaks sobilik säilitusannus, vähendades algannust vähehaaval sobilike ajavahemike järel, kuni jõutakse väikseima annuseni, mille juures säilib ravimi toime.

Pikaajalise ravi korral võib arst määrata annustamisskeemi, mille korral kahekordne ööpäevane annus manustatakse igal teisel hommikul.

Sellise annustamise eesmärk on vähendada pikaajalise ravi käigus tekkivaid kõrvaltoimeid.

Ravi ajal ärge sööge ega tarvitage greipfruuti või -mahla, sest need võivad mõjutada Medroli toimet.

Kui teil on tunne, et Medroli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Medroli rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine ei põhjusta kliinilisi ilminguid. Korduv ja sage ravimi manustamine pikema ajaperioodi vältel võib põhjustada Cushing’i sündroomi (peamised ilmingud nn “täiskuunäo“ teke, rasvumine, luude hõrenemine ja lihaste kõhetumine, naha õhenemine, vererõhu tõus, ainevahetuse muutused) jt kõrvaltoimete ilmnemist.

Kui te unustate Medroli võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage Medroli võtmine ja rääkige kohe oma arstiga.

Sagedased kõrvaltoimed

(võivad esineda 1...10 kasutajal 100-st)

põletike maskeerumine, nende aktiveerumine

Cushingi sündroomi kujunemine

naatriumipeetus

vedelikupeetus

meeleolu langus

eufooriline meeleolu

silmaläätse hägusus

vererõhu kõrgenemine

maosekreedist tingitud haavand koos võimaliku mulgustumise ja verejooksuga

habras ja õhuke nahk

akne

lihasnõrkus

kasvupeetushaavade paranemise halvenemine

Teadmata sagedus vastandlikud e oportunistlikud põletikud, ülitundlikkusreaktsioonid, äge kiire tekkega ülitundlikkusreaktsioon, reaktsioonide nõrgenemine nahatestidel, ajuripatsi eessagara vaegtalitlus e hüpopituitarism, hüpokaleemiline alkaloos e kaaliumi vähenemisest tingitud kõrgenenud leeliselisus veres, süsivesikute vähenenud taluvus, varjatud suhkruhaiguse avaldumine, suurenenud vajadus insuliini ja suukaudsete ravimite järgi suhkruhaigetel, psühhootiline häire (sh maania, meelepetted, hallutsinatsioonid ja skisofreenia), psühhootiline käitumine, afektiivne häire (sh afektlabiilsus, psühholoogiline sõltuvus, enesetapumõtted), vaimne häire; isiksuse muutused, meeleolu kõikumised, segasusseisund; käitumishäired, ärevus, unetus, ärritatavus, silmasisese rõhu suurenemine, punnsilmsus, peapööritus, südame paispuudulikkus vastava eelsoodumusega patsientidel, luksumine, steroidide kasutamisest tekkinud lihaste haigestumus ehk steroidmüopaatialuude hõrenemine, luumurrud, selgroolüli kehade murrud, aseptiline kudede kärbumine, liigesvalu, lihasvalu, maoverejooksud, kõhunäärme ja söögitoru põletik, soole mulgustumine, haavade paranemise halvenemine, täppverevalumid, verevalumid, lööve, liigne higistamine, sügelus, nõgestõbi, liigkarvasus, menstruatsioonide muutumine ebaregulaarseks, kurnatus, halb enesetunne, iiveldus, oksendamine, letargia, peavalu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Medrol sisaldab

Toimeaine on metüülprednisoloon. Iga tablett sisaldab 4 mg või 16 mg metüülprednisolooni.

Abiained on:

Medrol 4 mg: laktoosmonohüdraat (80 mg laktoosi), kuivatatud maisitärklis, sahharoos, kaltsiumstearaat.

Medrol 16 mg: laktoosmonohüdraat (159 mg laktoosi), kuivatatud maisitärklis, sahharoos, kaltsiumstearaat, parafiiniõli.

Kuidas Medrol välja näeb ja pakendi sisu

Medrol 4 mg: kahepoolne polüvinüülkloriidalumiiniumist blisterpakend, 100 tabletti pakendis ja merevaiguvärvi klaasist pudel, 30 tabletti pakendis.

Medrol 16 mg: merevaiguvärvi klaasist pudel, 50 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Enterprises SARL

Rond-Point du Kirchberg

51, Av J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Tootja

Pfizer Italia S.r.L.

Via del Commercio

63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti Filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel: +372 6405 328Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating