Otsituimad TOP 5

Neuromultivit 100mg+200mg+0,2mg film-coated tablet N20 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Vitamiinid
Nimetus: Neuromultivit 100mg+200mg+0,2mg film-coated tablet N20
Toimeained: Thiamine+Pyridoxine+Cyanocobalamin(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: G.L.Pharma
ATC kood A11DB84
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Vitamiin B1(tiamiinvesinikkloriid) toetab süsivesikute ainevahetust ja närvisüsteemi funktsioone.

Vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid) osaleb aminohapete ainevahetuses närvikoes ja mõjutab mitmete teadaolevate mediaatorite, nt dopamiini, adrenaliini ja noradrenaliini biosüteesi.

Vitamiin B12 (tsüanokobalamiin) osaleb rasvhapete ainevahetuses närvikoes ja hädavajalik rakkude kasvuks ning paljunemiseks.

Neuromultivit’i kasutatakse vitamiinide B1, B6 ja B12 vaeguse raviks ja vältimiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Neuromultivit’i

- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või Neuromultivit’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neuromultivit

- kui te võtate rohkem kui 3 tabletti päevas rohkem kui 4 nädala jooksul, kuna võivad tekkida närvisüsteemi kõrvaltoimed. Pidage nõu oma arstiga edasise ravi suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegsel manustamisel võib vitamiin B6 vähendada L-dopa (Parkinsoni tõve või hüpertensiooni raviks kasutatavad ravimid) efektiivsust.

Neuromultivit’i võtmine koos toidu ja joogiga

Toit suurendab vitamiin B1 imendumist seedetraktist. Seetõttu tuleb tabletid võtta koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki. Toidu ja joogi muid toimeid Neuromultivit’le ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Ravimeid, mis sisaldavad B vitamiine, ei tohi raseduse või imetamise ajal võtta. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Neuromultivit ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Vitamiin B1(tiamiinvesinikkloriid) toetab süsivesikute ainevahetust ja närvisüsteemi funktsioone.

Vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid) osaleb aminohapete ainevahetuses närvikoes ja mõjutab mitmete teadaolevate mediaatorite, nt dopamiini, adrenaliini ja noradrenaliini biosüteesi.

Vitamiin B12 (tsüanokobalamiin) osaleb rasvhapete ainevahetuses närvikoes ja hädavajalik rakkude kasvuks ning paljunemiseks.

Neuromultivit’i kasutatakse vitamiinide B1, B6 ja B12 vaeguse raviks ja vältimiseks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NEUROMULTIVIT’I KASUTAMIST

Ärge võtke Neuromultivit’i

- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või Neuromultivit’i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neuromultivit

- kui te võtate rohkem kui 3 tabletti päevas rohkem kui 4 nädala jooksul, kuna võivad tekkida närvisüsteemi kõrvaltoimed. Pidage nõu oma arstiga edasise ravi suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegsel manustamisel võib vitamiin B6 vähendada L-dopa (Parkinsoni tõve või hüpertensiooni raviks kasutatavad ravimid) efektiivsust.

Neuromultivit’i võtmine koos toidu ja joogiga

Toit suurendab vitamiin B1 imendumist seedetraktist. Seetõttu tuleb tabletid võtta koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki. Toidu ja joogi muid toimeid Neuromultivit’le ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Ravimeid, mis sisaldavad B vitamiine, ei tohi raseduse või imetamise ajal võtta. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Neuromultivit ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

KUIDAS NEUROMULTIVIT’I KASUTADA

Võtke Neuromultivit’i alati täpselt nii nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki.

Tavaline ööpäevane annus täiskasvanutele ja üle 15 aasta vanustele noorukitele on 1 tablett 1 kord ööpäevas.

Suurte annuste kasutamine pikemalt kui 4 nädala vältel pole soovitatav, kuna võivad avalduda neuroloogilised sümptomid.

Kui te võtate Neuromultivit’i rohkem kui ette nähtud

Neuromultivit’iga üleannustamise korral võtke ühendust arstiga.

Kui te unustate Neuromultivit’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Neuromultivit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:

Harv (1…10 inimesel 10000-st)

Närvisüsteem: peavalu, peapööritus

Seedetrakt: iiveldus

Väga harv (vähem kui 1 inimesel 10000-st)

Immuunsüsteem: ülitundlikkusreaktsioonid, peamiselt nahal (lööve, ekseem).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitada temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Neuromultivit’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Neuromultivit sisaldab

Toimeained on: tiamiinvesinikkloriid (Vitamiin B1), püridoksiinvesinikkloriid (Vitamiin B6), tsüanokobalamiin (Vitamiin B12).

Abiained on: mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, povidoon, makrogool

6000, titaandioksiid, talk, hüpromelloos, polüakrülaadi dispersioon 30% (sisaldab nonoksünool 100).

Kuidas Neuromultivit välja näeb ja pakendi sisu

Valged või hallikasvalged, ümarad, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. PVC/PE/PVdC-alumiinium pakendis 20 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1

A-8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c Tallinn 11312 tel: +3726600945 fax: +3726600946Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Selma Apteek

Lastekodu tn 11a, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6035212
benu.5136@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating