Otsituimad TOP 5

No-spa 40mg tablet N100 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: No-spa 40mg tablet N100
Toimeained: Drotaverine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood A03AD02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ravim on näidustatud seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide (tajutavad hootise kõhuvaluna) korral.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ravim on näidustatud seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide (tajutavad hootise kõhuvaluna) korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke No-Spa’d

‐ kui olete drotaveriini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) või sojaletsitiini suhtes allergiline;

‐ kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus; ‐ kui te toidate rinnaga last.

No-Spa on alla 1-aastastele lastele vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kuna kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja No-Spa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Samaaegselt teiste, pikaaegselt manustatavate ravimite kasutamise korral on soovitav enne No-Spa võtmist oma raviarstilt nõu küsida.

Levodopa samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus, kuna levodopa parkinsonismivastane toime võib väheneda ning lihasjäikus ja värinad süveneda.

Rasedus ja imetamine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Imetamise ajal pole ravimi kasutamine soovitav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annustes ei oma No-Spa tavaliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb autojuhtimisvõimet hinnata individuaalselt. Peapöörituse korral tuleb hoiduda sõidukijuhtimisest või liikuvate mehhanismidega töötamisest.

No-Spa sisaldab laktoosi

No-Spa sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke No-Spa’d

kui olete drotaveriini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) või sojaletsitiini suhtes allergiline;

kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus; - kui te toidate rinnaga last.

No-Spa on alla 1-aastastele lastele vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kuna kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja No-Spa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Samaaegselt teiste, pikaaegselt manustatavate ravimite kasutamise korral on soovitav enne No-Spa võtmist oma raviarstilt nõu küsida.

Levodopa samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus, kuna levodopa parkinsonismivastane toime võib väheneda ning lihasjäikus ja värinad süveneda.

Rasedus ja imetamine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Imetamise ajal pole ravimi kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annustes ei oma No-Spa tavaliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb autojuhtimisvõimet hinnata individuaalselt. Peapöörituse korral tuleb hoiduda sõidukijuhtimisest või liikuvate mehhanismidega töötamisest.

No-Spa sisaldab laktoosi

No-Spa sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus

Täiskasvanud: suu kaudu 3…6 tabletti ööpäevas jagatuna 2…3 manustamiskorrale.

Ärge ületage soovitatavat annust. Kui sümptomid ei leevendu, pöörduge oma arsti poole.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate No-Spa’d rohkem kui ette nähtud

Kirjanduses avaldatud andmete ja kõrvaltoime teatiste põhjal võivad drotaveriini üleannustamisel tekkida nõrkus, halb enesetunne, pearinglus, oksendamine, peavalu, vererõhu langus ja unisus. Teatatud on ka südame rütmi ja ülejuhtehäiretest, sh täielikust His’i kimbu blokaadist ja südameseiskusest, mis võib lõppeda surmaga.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate No-Spa’d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võib ravimi kasutamise ajal tekkida peavalu, pearinglus, iiveldus, tahhükardia (südamepekslemine), unetus, kõhukinnisus, vererõhu langus, allergilised reaktsioonid (lokaalne nahaturse, nõgestõbi, lööve, naha sügelus).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kuidas No-Spa’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage No-Spa’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida No-Spa sisaldab

- Toimeaine on drotaveriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 40 mg drotaveriinvesinikkloriidi. - Abiained on magneesiumstearaat, talk, polüvidoon, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas No-Spa välja näeb ja pakendi sisu

No-Spa on ümar, kollane tablett, mille ühele poolele on pressitud kirje „spa“.

Pakendid: 20 tabletti Alu/Alu või PVC/Alu blisterpakendis, 24 tabletti PVC/Alu blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.

Levai u.5

H-2112 Veresegyhaz

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole: sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel. 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2013

Pakendi infoleht: teave kasutajale

(retseptiravim*)

No-Spa 40 mg tabletid

Drotaveriinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus

Täiskasvanud: suu kaudu 3…6 tabletti ööpäevas jagatuna 2…3 manustamiskorrale.

Ärge ületage soovitatavat annust. Kui sümptomid ei leevendu, pöörduge oma arsti poole.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate No-Spa’d rohkem kui ette nähtud

Kirjanduses avaldatud andmete ja kõrvaltoime teatiste põhjal võivad drotaveriini üleannustamisel tekkida nõrkus, halb enesetunne, pearinglus, oksendamine, peavalu, vererõhu langus ja unisus. Teatatud on ka südame rütmi ja ülejuhtehäiretest, sh täielikust His’i kimbu blokaadist ja südameseiskusest, mis võib lõppeda surmaga.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate No-Spa’d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka No-Spa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võib ravimi kasutamise ajal tekkida peavalu, pearinglus, iiveldus, tahhükardia

(südamepekslemine), unetus, kõhukinnisus, vererõhu langus, allergilised reaktsioonid (lokaalne nahaturse, nõgestõbi, lööve, naha sügelus).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Pakendi sisu ja muu teave

Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

Ravim on näidustatud seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide (tajutavad hootise kõhuvaluna) korral.

Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist

Ärge võtke No-Spa’d

kui olete drotaveriini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) või sojaletsitiini suhtes allergiline;

kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus; - kui te toidate rinnaga last.

No-Spa on alla 1-aastastele lastele vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõudKuna kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja No-Spa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Samaaegselt teiste, pikaaegselt manustatavate ravimite kasutamise korral on soovitav enne No-Spa võtmist oma raviarstilt nõu küsida.

Levodopa samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus, kuna levodopa parkinsonismivastane toime võib väheneda ning lihasjäikus ja värinad süveneda.

Rasedus ja imetamine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Imetamise ajal pole ravimi kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annustes ei oma No-Spa tavaliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb autojuhtimisvõimet hinnata individuaalselt. Peapöörituse korral tuleb hoiduda sõidukijuhtimisest või liikuvate mehhanismidega töötamisest.

No-Spa sisaldab laktoosi

No-Spa sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas No-Spa’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arsti poolt ei ole soovitatud teisiti, on tavaline annus:

Täiskasvanud: suu kaudu 3…6 tabletti ööpäevas jagatuna 2…3 manustamiskorrale.

Kui te võtate No-Spa’d rohkem kui ette nähtud

Kirjanduses avaldatud andmete ja kõrvaltoime teatiste põhjal võivad drotaveriini üleannustamisel tekkida nõrkus, halb enesetunne, pearinglus, oksendamine, peavalu, vererõhu langus ja unisus. Teatatud on ka südame rütmi ja ülejuhtehäiretest, sh täielikust His’i kimbu blokaadist ja südameseiskusest, mis võib lõppeda surmaga.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate No-Spa’d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võib ravimi kasutamise ajal tekkida peavalu, pearinglus, iiveldus, tahhükardia (südamepekslemine), unetus, kõhukinnisus, vererõhu langus, allergilised reaktsioonid (lokaalne nahaturse, nõgestõbi, lööve, naha sügelus).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage No-Spa’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage No-Spa’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida No-Spa sisaldab

‐ Toimeaine on drotaveriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 40 mg drotaveriinvesinikkloriidi. ‐ Abiained on magneesiumstearaat, talk, polüvidoon, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas No-Spa välja näeb ja pakendi sisu

No-Spa on ümar, kollane tablett, mille ühele küljele on pressitud kirje „spa“. Pakendid: 20 tabletti blisterpakendis.

Teisese müügiloa hoidja:

First Pharma OÜ

Endla 69 / Keemia 4

10615 Tallinn

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.

H-1045, Budapest, To u.1-5,

Ungari

Ümberpakendaja

Magnum Logistics OÜ

Vae 16

76401 Laagri

Saue vald

Harjumaa


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida No-Spa sisaldab

Toimeaine on drotaveriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 40 mg drotaveriinvesinikkloriidi.

Abiained on magneesiumstearaat, talk, polüvidoon, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas No-Spa välja näeb ja pakendi sisu

No-Spa on ümar, kollane tablett, mille ühele poolele on pressitud kirje „spa“. Pakendid: 100 tabletti polüpropüleenpurgis.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.

Levai u.5

H-2112 Veresegyhaz

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole: sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating