Otsituimad TOP 5

Pentasa suppository 1g N28 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhulahtisuse-, soolepõletiku- ja sooleinfektsioonivastased ained
Nimetus: Pentasa suppository 1g N28
Toimeained: Mesalazine(R)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Ferring
ATC kood A07EC02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Pentasa 1 g suposiidid on spetsiifilise põletikuvastase toimega ravim, mis toimib sooleseina. Pentasa 1 g suposiidid toimivad spetsiifiliselt pärasooles olevasse põletikulisse sidekoesse.

Näidustus: Haavandilise pärasoolepõletiku (proktiidi) ravi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Pentasa 1 g suposiite

kui te olete ülitundlik (allergiline) mesalasiini või Pentasa mõne koostisosa suhtes. - kui teil on raske maksa või neerukahjustus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pentasa 1 g suposiidid

kui te olete allergiline sulfasalasiini suhtes (enamik patsiente, kellel esineb ülitundlikkus või talumatus sulfasalasiini suhtes, saavad Pentasa suposiite kasutada). Siiski soovitatakse olla ettevaatlik ravides sulfasalasiinile ülitundlikke patsiente (oht salitsülaatide allergia tekkele). Ravi tuleb katkestada viivitamatult, kui tekivad ägeda talumatuse reaktsioonid nagu maokrambid, kõhuvalu, palavik, tugev peavalu ja lööve. - kui teil on neeru- või maksafunktsiooni kahjustus, allergia või kopsuhaigus (astma). Kui ravi ajal tekib neerufunktsiooni häire, tuleb kahtlustada mesalasiini neerutoksilist toimet. Ravi ajal (eriti ravi algul) tuleb regulaarselt kontrollida neerufunktsiooni (kreatiniinisisaldus seerumis). Selleks tehakse vere- ja uriinianalüüse.

harva võivad tekkida südamepoolsed ülitundlikkusreaktsioonid (südamelihase ja südant ümbritseva pauna põletik) ning rasked vereloomehäired, mille korral tuleb mesalasiinravi lõpetada. Nende kõrvaltoimete tekkides tuleb koheselt konsulteerida arstiga ja ravi lõpetada.

kui te kasutate teisi ravimeid, mis võivad mõjutada neerufunktsiooni, nt asatiopriin.

kui te kasutate samal ajal asatiopriini või 6-merkaptopuriini võib suureneda risk vere häirete (vererakkude muutus) tekkeks. Nende kõrvaltoimete kahtlusel või ilmnemisel tuleb mesalasiinravi lõpetada.

Muud ravimid ja Pentasa 1 g suposiidid

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Pentasa ja asatiopriini või 6-merkaptopuriini või tioguaniini koostoimel on mitmetes uuringutes ilmnenud kõrgenenud müelosupressiivne toime. Soovitav on vere valgeliblede regulaarne analüüs ning tiopuriinide annuse vastav kohandamine.

Piiratud andmete alusel vähendab mesalasiin varfariini antikoagulatiivset toimet.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Kliinilisi kogemusi on vähe. Ravimit võib raseduse ja imetamise ajal kasutada juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ei oma toimet.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Pentasa 1 g suposiite alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on täiskasvanutele: 1 suposiit pärasoolde 1...2 korda ööpäevas või vastavalt arsti ettekirjutusele. Sool tuleks soovitatavalt enne suposiidi kasutamist tühjendada.

Kasutamise hõlbustamiseks ja hügieenikaalutlusel on pakendis sõrmekaitsed. Igal manustamiskorral kasutage ühte kaitset sellel sõrmel, millega sisestate suposiidi pärasoolde. Sõrmekaitsed on ühekordseks kasutamiseks.

Suposiitide efektiivse kasutamise kohta lastel on on ainult piiratud koguses andmeid.

Kui teil on tunne, et Pentasa toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Pentasa 1 g suposiite rohkem kui ette nähtud

Pentasa üleannustamise kohta on vähe andmeid. Mürgistuse korral puudub spetsiifiline antidoot ning ravi on sümptomaatiline ja toetav.

Võimaliku üleannustamise korral tuleb patsient paigutada haiglasse, ravi on sümptomaatiline, vajalik on põhjalik neerufunktsiooni jälgimine.

Kui te unustate Pentasa 1 g suposiite kasutada

Kui te olete unustanud ühe suposiidi manustada või olete selle mingil muul põhjusel vahele jätnud, jätkake ravi vastavalt ettekirjutusele.

Kui te olete jätnud mitu suposiiti manustamata, tuleb ravi jätkata aga niipea kui võimalik ning arstiga konsulteerida.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Pentasa põhjustada kõrvaltoimeid.

Kliinilistes uuringutes olid kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks kõhulahtisus, iiveldus, kõhuvalu, peavalu, oksendamine ja nahalööbed. Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid ja ravimist tingitud palavik. Rektaalsel kasutamisel võivad tekkida sügelus, ebamugavustunne ja roojapakitsus.

Kliinilistel uuringutel ja turuletulekujärgsetel andmetel põhinev kõrvaltoimete esinemissagedus:

Sage (1…10%) Närvisüsteemi häired: Seedetrakti häired: peavalu kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: lööve, sh nõgestõbi, erütematoosne lööve
Harv (0,01…0,1%) Südamehäired: Seedetrakti häired: Südamelihase* ja südant ümbritseva pauna põletik* amülaasi aktiivsuse suurenemine, äge kõhunäärmepõletik*, kõhupuhitus
Närvisüsteemi häired: pearinglus
Väga harv (alla 0,01%) Naha ja nahaaluskoe kahjustused: Maksa ja sapiteede häired:Neerude ja kuseteede häired:Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: Vere ja lümfisüsteemi häired:Närvisüsteemi häired:Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: juuste väljalangeminemaksaensüümide, kolestaatiliste näitajate jabilirubiini aktiivsuse suurenemine, hepatotoksilisus (maksapõletik*, kolestaatiline hepatiit, tsirroos, maksapuudulikkus)neerufunktsiooni kahjustus (sh äge ja krooniline interstitsiaalne neerupõletik*, nefrootiline sündroom, neerupuudulikkus), uriini peetus allergilised sidekoestumist tekitavad kopsureaktsioonid (sh hingamisraskused, köha, bronhospasm, allergiline alveoliit, pulmonaalne eosinofiilia, kopsu infiltratsioon, pneumoniit) lihas - ja liigesvalu, luupusele sarnased reaktsioonideosinofiilia (allergilise reaktsiooni osana), muutused vereanalüüsis (aneemia, aplastiline aneemia, leukopeenia (sh granulotsütopeenia ja neutropeenia), trombotsütopeenia, agranulotsütoos, pantsütopeenia) perifeerne neuropaatiaseemnerakkude vähesus spermas (pöörduv)
Immuunsüsteem i häired: kogu jämesoole põletik;
Teadmata Immuunsüsteem i häired: ülitundlikkusreaktsioon
Üldised häired ja ravimpalavik

manustamiskoha reaktsioonid:

* Mesalasiinist põhjustatud südamelihase- ja südant ümbritseva pauna põletiku, kõhunäärmepõletiku, neerupõletiku ja maksapõletiku tekkemehhanism ei ole teada, kuid see võib olla allergilise päritoluga.

On oluline teada, et mitmed eelnimetatud häiretest võivad olla iseloomulikud ka põletikulisele soolehaigusele.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pentasa 1 g suposiit sisaldab

Toimeaine on mesalasiin. 1 suposiit sisaldab toimeainena 1 g mesalasiini (5aminosalitsüülhape = 5-ASA).

Abiained: povidoon, makrogool 6000, magneesiumstearaat, talk.

Pakendis: 28 ravimküünalt ja 28 sõrmekaitset.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Ferring Lääkkeet Oy

Piispansilta 11 A

02230 Espoo

Soome Vabariik

Tootja:

Ferring A/S

Indertoften 10, DK-2720 Vanløse

Taani

Ferring GmbH

Wittland 11, D-24109 Kiel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Nõmme Linnaapteek

Pärnu mnt 326, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6770845
benu.5145@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating