Otsituimad TOP 5

Regaine 50mg cutaneous solution 60ml N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Teised dermatoloogilised preparaadid
Nimetus: Regaine 50mg cutaneous solution 60ml N1
Toimeained: Minoxidil(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood D11AX01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ravimit Regaine 50 mg/ml nahalahust kasutatakse päriliku juuksekao (androgeense alopeetsia) raviks meestel. Paikselt kasutatav minoksidiil stimuleerib juuksekasvu päriliku juuksekao (androgeense alopeetsia) korral. Minoksidiili toimemehhanism on lõpuni kindlaks tegemata.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ravimit Regaine:

kui olete minoksidiili või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on kõrgenenud vererõhk;

kui teil on peanaha haiguslikke seisundeid (sh psoriaas ja päikesepõletus); - kui te olete naissoost.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Regaine 50 mg/ml kasutamist peab veenduma, et peanahk on normaalne ja terve.

Ravimi Regaine 50 mg/ml kasutamine tuleb lõpetada ja konsulteerida arstiga, kui teie vererõhk langeb või tekib valu rinnus, südamepekslemine, minestus või pearinglus, äkiline seletamatu kehakaalutõus, käte või jalgade turse või püsiv peanaha punetus.

Regaine 50 mg/ml on ainult välispidiseks kasutamiseks. Kasutada ainult peanahal. Peale ravimi manustamist peske hoolikalt käed. Vältida pihustatud ravimi sissehingamist.

Muud ravimid ja Regaine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Kuigi seda pole kliiniliselt kinnitatud, esineb teoreetiline võimalus, et imendunud minoksidiil võib suurendada ortostaatilise hüpotensiooni teket, kui kasutada samal ajal perifeerseid vasodilataatoreid.

Regaine 50 mg/ml nahalahus sisaldab:

propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust;

alkoholi, mis võib põhjustada põletustunnet ja ärritust silmades. Kui Regaine satub kogemata silma, vigastatud nahale või limaskestadele, loputage vastavat piirkonda voolava jaheda veega.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Ravimit Regaine 50 mg/ml nahalahust kasutatakse päriliku juuksekao (androgeense alopeetsia) raviks meestel. Paikselt kasutatav minoksidiil stimuleerib juuksekasvu päriliku juuksekao (androgeense alopeetsia) korral. Minoksidiili toimemehhanism on lõpuni kindlaks tegemata.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE REGAINE KASUTAMIST

Ärge kasutage ravimit Regaine:

kui olete minoksidiili või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on kõrgenenud vererõhk;

kui teil on peanaha haiguslikke seisundeid (sh psoriaas ja päikesepõletus); - kui te olete naissoost.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Regaine 50 mg/ml kasutamist peab veenduma, et peanahk on normaalne ja terve.

Ravimi Regaine 50 mg/ml kasutamine tuleb lõpetada ja konsulteerida arstiga, kui teie vererõhk langeb või tekib valu rinnus, südamepekslemine, minestus või pearinglus, äkiline seletamatu kehakaalutõus, käte või jalgade turse või püsiv peanaha punetus.

Regaine 50 mg/ml on ainult välispidiseks kasutamiseks. Kasutada ainult peanahal. Peale ravimi manustamist peske hoolikalt käed. Vältida pihustatud ravimi sissehingamist.

Muud ravimid ja Regaine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Kuigi seda pole kliiniliselt kinnitatud, esineb teoreetiline võimalus, et imendunud minoksidiil võib suurendada ortostaatilise hüpotensiooni teket, kui kasutada samal ajal perifeerseid vasodilataatoreid.

Regaine 50 mg/ml nahalahus sisaldab:

propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust;

alkoholi, mis võib põhjustada põletustunnet ja ärritust silmades. Kui Regaine satub kogemata silma, vigastatud nahale või limaskestadele, loputage vastavat piirkonda voolava jaheda veega.

KUIDAS REGAINE NAHALAHUST KASUTADA

Juuksed ja peanahk peavad olema kuivad enne ravimi kandmist peanahale.

Täiskasvanud (18...65-aastased)

Kandke 1 ml Regaine 50 mg/ml nahalahust kaks korda päevas otse väljalangenud juuste piirkonda. Ärge ületage päevast koguannust 2 ml. Peale ravimi kandmist peanahale peske hoolikalt käed.

Juuste kasv võib taastuda alles rohkem kui 4 kuu möödumisel, kui manustate ravimit pidevalt 2 korda päevas.

Kasutamine lastel ja eakatel

Seda ravimit ei kasutata lastel ega eakatel, kuna ohutus- ja efektiivsusuuringuid pole läbi viidud selle vanusegrupiga (alla 18-aastased lapsed ja üle-65-aastased).

Aplikaatorite kasutamisjuhend Aplikaatori valik sõltub ravitava peanaha piirkonna suurusest.

Eemaldage pudelilt must kork, keerake väiksem sisemine valge kork lahti ja visake ära.

Pihusti (sobib ravimi kandmiseks peanaha suurtele pindadele, vt joonis 1):

Asetage pihusti pudeli külge ja keerake tugevalt kinni.

Eemaldage läbipaistev kork.

Suunake pihusti peanahal juuksekaost haaratud ala keskele, vajutage pihustit üks kord ning määrige lahus sõrmeotstega ühtlaselt kogu alale. Korrake sama tegevust veel 5 korda.

Saavutamaks 1 ml suurust annust tuleb pihustit vajutada kokku 6 korda. Vältige pihustatud ravimi sissehingamist. 4. Pärast manustamist sulgege pudel välise kattekorgiga.

Pikendatud otsikuga pihusti (sobib ravimi kandmiseks peanaha väikestele pindadele või otse juuste alla, vt joonis 2):

Pikendatud otsikuga pihusti kasutamiseks peate esmalt paigaldama pudelile tavalise pihusti vastavalt eelpool kirjeldatule.

Tõmmake pihusti otsast ära läbipaistev kork ja väike pihusti pea.

Asetage pikendatud otsik pihusti vardale ning suruge tugevalt kinni. Eemaldage pikendatud otsiku otsast väike kork.

Suunake pihusti peanahal juuksekaost haaratud ala keskele, vajutage pihustit üks kord ning määrige lahus sõrmeotstega ühtlaselt kogu alale. Korrake sama tegevust veel 5 korda.

Saavutamaks 1 ml suurust annust tuleb pihustit vajutada kokku 6 korda. Vältige pihustatud ravimi sissehingamist.

Pärast manustamist sulgege pihusti pikendatud otsik vastava korgiga.

Kummiotsik (sobib ravimi kandmiseks peanaha väikestele pindadele, vt joonis 3):

Paigutage kummiotsik pudelile ja keerake tugevalt kinni.

Vajutage püstises asendis pudelit üks kord, et täita pudeli ülemist kambrit musta jooneni. Kamber sisaldab seejärel ühe annuse (1 ml) lahust.

Hoidke pudelit tagurpidipööratud asendis ning hõõruge otsikuga peanahka, et katta kogu juuksekaost haaratud ala ravimiga, kuni kambri tühjenemiseni. 4. Pärast manustamist sulgege pudel välise kattekorgiga.

1 2 3

Kui teil on tunne, et ravimi Regaine toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib Regaine 50 mg/ml ravi ajal vererõhu langus, valu rinnus, südamepekslemine, minestus või pearinglus, äkiline seletamatu kehakaalutõus, käte või jalgade turse ning püsiv paikne punetus lõpetage Regaine kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Teised kõrvaltoimed:

Väga sage (≥1/10): peavalu.

Sage (≥1/100 kuni <1/10): hingeldus, kihelus, liigkarvasus, lööve, akne, nahapõletik, naha põletikuline seisund, lihaste ja luustikuga seotud valu, jalgade ja käte turse, depressioon, valu.

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100): manustamiskoha kihelus, manustamiskoha ärritus, kuiv nahk, naha ketendus, lööve, ajutine juuksekadu, liigkarvasus, juuste tekstuuri muutus, juuksevärvi muutus. Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000): manustamiskoha punetus, kontaktdermatiit (allergeeni kontaktist nahaga tekkinud allergiline nahapõletik. Väga harv (<1/10 000): madal vererõhk.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Regaine sisaldab alkoholi, seetõttu ei tohi kasutada lahtise tule lähedal.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Regaine sisaldab:

- Toimeaine on minoksidiil. 1 ml lahust sisaldab 50 mg minoksidiili. - Teised koostisained on alkohol, propüleenglükool, puhastatud vesi.

Kuidas Regaine välja näeb ja pakendi sisu

Nahalahus. Selge, värvitu või kergelt kollakas lahus.

Pakendis on 1 pudel ja 3 aplikaatorit: pihusti, pikendatud otsikuga pihusti ja kummiotsik.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont

27100 Val de Reuil

Prantsusmaa

Meditsiiniseadme tootja

Aerosol-Service AG

Industriestrasse 11

4313 Möhlin

Šveits

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Cilag GmbH International

Lõõtsa 2A,

11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating