Otsituimad TOP 5

Sildenafil Sandoz 100mg tablet N4 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Uroloogias kasutatavad ained
Nimetus: Sildenafil Sandoz 100mg tablet N4
Toimeained: Sildenafil(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Sandoz
ATC kood G04BE03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Sildenafil Sandoz kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse fosfodiesteraasi tüüp 5 (PDE 5) inhibiitoriteks. See lõõgastab teie peenises veresooni, mis suurendab seksuaalse erutuse ajal verevoolu peenisesse. Sildenafil Sandoz aitab saavutada erektsiooni ainult seksuaalse stimulatsiooni olemasolul. Te ei tohi Sildenafil Sandoz’t kasutada, kui teil ei ole erektiilseid häireid. Te ei tohi ravimit kasutada, kui te olete naine.

Sildenafil Sandoz on ravim meestele, kellel on erektsioonihäire, mida nimetatakse impotentsuseks. See on olukord, kus mees ei suuda saavutada või säilitada piisavat peenise kõvastumist sugulise vahekorra läbiviimiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Sildenafil Sandoz’t

kui te kasutate ravimina nitraate, sest need ravimid koos võivad tekitada ohtliku vererõhu languse. Teavitage oma arsti, kui kasutate ravimeid, mida määratakse sageli stenokardia (valu rinnus) leevendamiseks. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga;

kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse lämmastikoksiidi doonoriteks, nagu amüülnitrit

(“popper”), sest nende kombinatsioon võib tekitada ohtliku vererõhu languse;

kui te olete allergiline (ülitundlik) sildenafiili või Sildenafil Sandoz’e mõne koostisosa suhtes;

kui teil on raskeid südame- või maksaprobleeme;

kui teil on hiljuti olnud ajuinsult või südameinfarkt või kui teil on madal vererõhk;

kui teil on teatud tüüpi harvaesinevaid pärilikke silmahaiguseid (nt retinitis pigmentosa);

kui teil on kunagi varem olnud nägemiskaotust, mis on tingitud mitte-arteriidilisest eesmisest isheemilisest optikuse neuropaatiast (NAION).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sildenafil Sandoz

Teavitage oma arsti

kui teil on sirprakuline aneemia (punaste vereliblede häire), leukeemia (verevähk), multiipelne müeloom (luuüdi vähk);

kui teil on peenise deformatsioon või Peyronie tõbi;

kui teil on südameprobleeme. Vastasel juhul peab teie arst hindama, kas teie süda talub seksuaaltegevuse aegset koormust;

kui teil on praegu maohaavand või vere hüübivushäired (nagu hemofiilia);

kui teil tekib äkiline nägemise halvenemine või nägemiskaotus, lõpetage Sildenafil Sandoz’e kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Sildenafil Sandoz’t ei tohi kasutada samaaegselt teiste erektsiooniravimitega.

Hoiatus laste ja noorukite korral

Sildenafil Sandoz’t ei tohi kasutada alla 18-aastastel.

Hoiatus neeru- või maksaprobleemide korral

Kui teil on neeru- või maksaprobleeme, pidage nõu oma arstiga. Arst võib otsustada väiksema annuse kasutamise osas.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Sildenafil Sandoz’el võib olla koostoimeid teiste ravimitega, eriti rindkere valude raviks kasutatavate ravimitega. Erakorralise meditsiinilise abi vajamise korral teavitage teid ravivat personali, et olete kasutanud Sildenafil Sandoz’t ja millal seda tegite. Ärge kasutage Sildenafil Sandoz’t koos teiste ravimitega, kui teie arst pole teile öelnud, et seda võib teha.

Te ei tohi Sildenafil Sandoz’t võtta, kui kasutate ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, sest nende kooskasutamine võib teie vererõhu langetada ohtlikult madalale. Teavitage alati oma arsti või apteekrit, kui kasutate ravimeid, mis on ette nähtud stenokardia (valu rinnus) leevendamiseks.

Te ei tohi Sildenafil Sandoz’t võtta, kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse lämmastikoksiidi doonoriteks (nt amüülnitrit ehk “popper”), sest nende kooskasutamine võib teie vererõhu langetada ohtlikult madalale.

Kui te kasutate proteaasi inhibiitoreid, nt HIV ravis, võib arst teile määrata Sildenafil Sandoz’e väikseima annuse (25 mg).

Mõnedel patsientidel, kes kasutavad kõrgenenud vererõhu või eesnäärme probleemide raviks alfablokaatoreid, võib tekkida pearinglus või peapööritus, mis võib olla tingitud madalast vererõhust istudes või kiirel püstitõusmisel. Teatud patsientidel on need sümptomid tekkinud Sildenafil Sandoz’e samaaegsel kasutamisel alfablokaatoriga. See tekib kõige tõenäolisemalt 4 tunni jooksul pärast Sildenafil Sandoz’e tarvitamist. Nende sümptomite tekkeriski vähendamiseks peaksite enne Sildenafil Sandoz’e kasutamist tarvitama alfablokaatorit regulaarses ööpäevases annuses. Teie arst võib teile määrata Sildenafil Sandoz’e väikseima annuse (25 mg).

Sildenafil Sandoz’e kasutamine koos toidu ja joogiga

Sildenafil Sandoz’t võib võtta koos toiduga või ilma. Rikkaliku toiduga võttes võib Sildenafil Sandoz’e toime algus edasi lükkuda.

Alkoholi tarbimine võib ajutiselt erektsiooni saavutamist kahjustada. Maksimaalse toime saamiseks ei soovitata enne Sildenafil Sandoz’e kasutamist suurtes annustes alkoholi tarbida.

Rasedus ja imetamine

Sildenafil Sandoz ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sildenafil Sandoz võib põhjustada pearinglust ja mõjutada nägemist. Te peate olema enne autojuhtimist või masinatega töötamist kindel, kuidas te reageerite Sildenafil Sandoz’e võtmisele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Sildenafil Sandoz’t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline algannus on 50 mg.

Sildenafil Sandoz’t ei tohi kasutada üle ühe korra ööpäevas.

Sildenafil Sandoz’t tuleks tarvitada ligikaudu üks tund enne seksuaalakti. Neelake tablett tervena ühe klaasi vee abil.

Sildenafil Sandoz 50 mg tabletid

Tabletti saab jagada võrdseteks neljandikeks. Väikseima toimiva annuse kasutamiseks peate tarvitama vähemalt kaks neljandikku tabletist (vastab 25 mg-le).

Tablettide poolitamine

Asetage tablett kõvale, tasasele aluspinnale poolitusjoonega ülespoole. Vajutage pöidlaga tableti keskosale, tablett murdub võrdseteks neljandikeks.

Sildenafil Sandoz 100 mg tabletid

Tabletti saab jagada võrdseteks neljandikeks.

Asetage tablett kõvale, tasasele aluspinnale sügavama poolitusjoonega ülespoole. Vajutage pöidlaga tableti keskosale, tablett murdub võrdseteks neljandikeks.

Kui teil on tunne, et Sildenafil Sandoz’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Sildenafil Sandoz aitab teil erektsiooni saavutada ainult kaasneva seksuaalse stimulatsiooni puhul. Sildenafil Sandoz’e toime tekke aeg on individuaalselt erinev, kuid toime tekib tavaliselt poole tunni kuni tunni jooksul. Te võite leida, et Sildenafil Sandoz’e toime tekib pikema aja pärast, kui tarvitate seda koos rikkaliku söögiga.

Kui Sildenafil Sandoz ei aita teil erektsiooni saavutada või erektsioon ei püsi piisavalt kaua seksuaalakti sooritamiseks, pidage nõu oma arstiga.

Kui te kasutate Sildenafil Sandoz’t rohkem kui ette nähtud

Tekkida võib kõrvaltoimete sagenemine ja nende raskusastme süvenemine. Üle 100 mg annused ei tõsta tõhusust.

Te ei tohi kasutada rohkem tablette, kui arst teile määras.

Võtke ühendust oma arstiga, kui olete võtnud ettenähtust rohkem tablette.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Sildenafil Sandoz põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Sildenafil Sandoz’e kasutamisega seotud kõrvaltoimed on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja kestavad lühikest aega.

Kui teil tekib vahekorra ajal või pärast seda rindkere valusid:

- tõuske istuma poolistuvasse asendisse ja proovige lõõgastuda, - ärge kasutage nitraate rindkere valu raviks, - võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Kõik ravimid, kaasa arvatud Sildenafil Sandoz, võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekib Sildenafil Sandoz’e kasutamise järgselt järgnevaid sümptome: äkiline vilistav hingamine, hingamisraskused või pearinglus, silmalaugude, näo, huulte või kõri turse.

Pärast Sildenafil Sandoz’e kasutamist on teatatud pikenenud ja mõnikord valulikust erektsioonist. Kui teil tekib erektsioon, mis kestab üle 4 tunni, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui teil tekib äkiline nägemise halvenemine või nägemise kadu, lõpetage Sildenafil Sandoz’e kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Väga sage kõrvaltoime (rohkem kui 1-l patsiendil 10-st) on peavalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (1...10 patsiendil 100-st): näo õhetus, seedehäired, nägemishäired (sealhulgas värvide nägemise muutused, valgustundlikkus, nägemise hägustumine või nägemisteravuse langus), ninakinnisus ja pearinglus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (1...10 patsiendil 1000-st): oksendamine, nahalööve, silmasisene verejooks, silmade ärritus, punased silmad, silmavalu, topeltnägemine, võõrkeha tunne silmas, ebaregulaarne või kiire pulss, lihasvalu, unisus, alanenud puutetundlikkus, peapööritus (vertiigo), helin kõrvus (tinnitus), iiveldus, suukuivus, rindkere valu ja väsimus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (1...10 patsiendil 10000-st): kõrge vererõhk, madal vererõhk, minestamine, insult, ninaverejooks, äkiline kuulmise nõrgenemine või kadu.

Täiendavalt on turuletulekujärgselt teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest: südamepekslemine, rindkere valu, äkksurm, südameinfarkt või ajutiselt vähenenud verevool ajju. Enamikel, kuid mitte kõikidel, ravimit kasutanud meestel oli varasemaid südameprobleeme. Ei ole võimalik kindlaks määrata, kas need kõrvaltoimed on seotud otseselt Sildenafil Sandoz’e toimega. Teatatud on ka krampide või krambihoogude tekkest ja tõsistest nahareaktsioonidest, mida iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu, mis vajavad viivitamatut arstiabi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Sildenafil Sandoz’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Sildenafil Sandoz sisaldab - Toimeaine on sildenafiil.

Üks tablett sisaldab 50 mg või 100 mg sildenafiili (tsitraatsoolana).

- Abiained on veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, mikrokristalliline tselluloos, kopovidoon, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat, naatriumsahhariin, indigokarmiin (E 132).

Kuidas Sildenafil Sandoz välja näeb ja pakendi sisu

Sildenafil Sandoz 50 mg

Helesinised ümmargused kergelt täpilised tabletid, ristikujulise poolitusjoonega ühel küljel ja tähistusega “50” teisel küljel.

Sildenafil Sandoz 100 mg

Helesinised ümmargused kergelt täpilised tabletid, ristikujulise poolitusjoonega mõlemal küljel ja tähistusega “100” ühel küljel.

Sildenafil Sandoz on 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 või 28 tabletti blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Sandoz d.d.

Verovskova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad Lek d.d.

Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana

Sloveenia

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, DE-39179 Barleben

Saksamaa

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen Gerlingen

Saksamaa

Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

Poola

S.C. Sandoz S.R.l

Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures

Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paide Vee Tänava Apteek

Vee tn 3, Paide linn, Järva maakond
3850470
paideapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Viiking haruapteek

Sadama tn 15, Pärnu linn, Pärnu maakond
4430369
viiking@ylejoeapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating