Otsituimad TOP 5

TRACHITOL Lozenge 1mg+1,8mg+1mg N20 (0)

Hingamissüsteem >  Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid
Nimetus: TRACHITOL Lozenge 1mg+1,8mg+1mg N20
Toimeained: Lidocaine+Parahydroxybenzoat+Alum(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Engelhard Arzneimittel GmbH&Co. KG
ATC kood R02AD80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Trachitol on valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim, mida kasutatakse suuõõne ja neelupõletike korral.

Trachitol’i losengid (imemistabletid) sisaldavad lidokaiinvesinikkloriidi, mis kuulub lokaalanesteetikumide hulka. Ta toimib tuimestavalt ja vähendab valutundlikkust kurgus. Propüülparahüdroksübensoaat on antiseptiliste omadustega aine.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Trachitol’i

- kui Te olete allergiline(ülitundlik) lidokaiinvesinikkloriidi, propüülparahüdroksübensoaadi või Trachitol’i mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui Te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja rinnaga toitmine

Enne kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Puudub piisav informatsioon Trachitol’i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui Trachitol’i kasutatakse vastavalt juhistele, ei avalda ta mingit toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Trachitol’i koostisainete suhtes

Kui arst on Teile öelnud, et Te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Trachitol on valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim, mida kasutatakse suuõõne ja neelupõletike korral.

Trachitol’i losengid (imemistabletid) sisaldavad lidokaiinvesinikkloriidi, mis kuulub lokaalanesteetikumide hulka. Ta toimib tuimestavalt ja vähendab valutundlikkust kurgus. Propüülparahüdroksübensoaat on antiseptiliste omadustega aine.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRACHITOL’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Trachitol’i

- kui Te olete allergiline(ülitundlik) lidokaiinvesinikkloriidi, propüülparahüdroksübensoaadi või Trachitol’i mõne koostisosa suhtes.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui Te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja rinnaga toitmine

Enne kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Puudub piisav informatsioon Trachitol’i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui Trachitol’i kasutatakse vastavalt juhistele, ei avalda ta mingit toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Trachitol’i koostisainete suhtes

Kui arst on Teile öelnud, et Te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS TRACHITOL’I KASUTADA

Kasutage Trachitol’i alati vastavalt infolehes toodud juhistele. Kui Te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Laske losengil aeglaselt suus sulada. Soovitatavaks annuseks 1 loseng iga 2 tunni järel. Ärge võtke rohkem, kui 8 losengi päevas.

Lastele ei soovitata manustada üle 6 losengi päevas.

Kui Te kasutate Trachitol’i rohkem, kui on ette nähtud

Kui te kasutate ettenähtust rohkem losenge, võivad Teil tekkida järgmised sümptomid: haigutamine, rahutus, peapööritus, iiveldus, oksendamine või kuulmishäired.

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kuna antud juhul võib tekkida vajadus täiendavaks raviks. Palun võtke ka käesolev infoleht endaga kaasa.

Kui Te unustate Trachitol’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui loseng jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Trachitol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnedel harvadel juhtudel (vähem, kui ühel 1000-st, kuid rohkem, kui ühel 10 000-st patsiendist) võivad tekkida allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus). See tähendab, et ühel kuni kümnel patsiendil kümnest tuhandest võivad tekkida ülitundlikkuse reaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui Te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Trachitol’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Trachitol sisaldab

Toimeained on lidokaiinvesinikkloriid ja propüülparahüdroksübensoaat. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 1 mg lidokaiinvesinikkloriidi (monohüdraadina) ja 1,8 mg propüülparahüdroksübensoaati.

Abiained on magneesiumstearaat, alumiiniumkaaliumsulfaat, piparmündiõli ja sorbitool (E420).

Kuidas Trachitol välja näeb ja pakendi sisu:

Trachitol on valge, ümar, lame, kaldservadega loseng (imemistablett).

Pakendi suurus: 20 losengi. Iga Alumiinium/PVC blister sisaldab 10 losengi.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Eesti

Sirowa Tallinn AS

Salve 2c,

11612 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ravana Apteek

Võru tn 77, Tartu linn, Tartu maakond
7346538
benu.5182@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating