Otsituimad TOP 5

Tramadol KRKA 50mg capsule, hard N20 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: Tramadol KRKA 50mg capsule, hard N20
Toimeained: Tramadol(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: KRKA
ATC kood N02AX02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Tramadool on tugevatoimeline tsentraalselt toimiv valuvaigisti. Ravimi toime avaldub kiiresti ja kestab mõni tund. Taramadool on näidustatud mõõduka ja tugeva valu raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb mõni krooniline haigus, ainevahetushäire, teil esineb ülitundlikkus või kui te kasutate mõnda teist ravimit.

Ärge võtke Tramadol Krka′t

kui te olete allergiline (ülitundlik) tramadooli või Tramadol Krka mõne koostisosa suhtes.

kui te võtate MAO inhibiitoreid.

kui teil esineb äge mürgistus alkoholi, uinutite või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Tramadol Krka Teavitage oma arsti, kui:

te olete ülitundlik (allergiline) opioidirühma valuvaigistite suhtes,

teil esineb kalduvus sõltuvuse (alkoholismi, sõltuvuse tablettidest või narkootikumidest) tekkele,

teil esineb regulaarselt kesknärvisüsteemist tulenevaid krampe (epileptilisi krampe),

teil on neerutalitluse kahjustus (vajadusel pikendab arst vähemalt ravi algusperioodiks annustamisintervalli),

teil on maksaprobleemid (vajadusel määrab arst teile ravimit individuaalse skeemi kohaselt või pikendab annustamisintervalli),

teil on praegu või on olnud varem peavigastus, - teil on raske kopsuhaigus.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Selle preparaadi ohutust raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Preparaadi suurte annuste või pikaajalise kasutamise korral võivad avalduda kahjulikud toimed lootele ja vastsündinule. Rasedad naised võivad ravimit kasutada ainult äärmisel vajadusel meditsiinilise jälgimise tingimustes, kui ravist oodatav kasu emale kaalub üles ohud lootele.

Kui ravimit manustatakse rinnaga toitvale emale, tuleb arvesse võtta, et umbes 0,1% ravimist eritub inimese rinnapiima. Ühekordse annuse Tramadol Krka võtmise tõttu ei ole rinnaga toitmist vaja katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tramadool omab tugevat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele – seda eriti juhul, kui ravimiga samaaegselt tarvitatakse ka alkoholi. Ravi ajal ei tohi patsiendid töötada liikuvate mehhanismidega ega autot juhtida.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Seda on oluline meeles pidada, kuna tramadool võib mõjutada teiste ravimite toimet ja/või teised ravimid võivad mõjutada tramadooli toimet. Sellised ravimid on: kesknärvisüsteemi toimivad ravimid (anesteetikumid, depressiooni raviks kasutatavad ravimid, psühhootiliste häirete raviks kasutatavad ravimid, rahustid ja uinutid), karbamasepiin, MAO inhibiitorid (antidepressandid), serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (antidepressandid), tritsüklilised antidepressandid või neuroleptikumid (psühhoosivastased ravimid) Ettevaatus on vajalik ka kasutamisel koos varfariiniga (kasutatakse tromboosi profülaktikaks ja raviks).

Oluline teave mõningate Tramadol Krka koostisainete suhtes.

Suukaudsed tilgad sisaldavad sahharoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige oma arstiga enne selle ravimi võtmist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke ravimit Tramadol Krka alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Küsige oma arstilt, kui pika aja vältel peate te seda ravimit kasutama.

Erinevatel patsientidel võivad ravimi annused olla erinevad. See, kui suures annuses ravimit tuleb võtta ning kui sageli ja kui kaua seda teha tuleb sõltub iga konkreetse patsiendi individuaalsest tundlikkusest ning valude tugevusest ja iseloomust.

Soovitatav annustamisskeem.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed:

Kõvakapslid: 1 kapsel võetakse koos vähese vedelikuga. Ebapiisava toime korral võib annust 30...60 minuti möödumisel korrata.

Suukaudsed tilgad: 20 tilka (50 mg) lahust ja/või mõõtpumba 4-kordsel vajutamisel saadav lahus manustatakse koos vähese koguse vedeliku või suhkrutükiga. Ebapiisava toime korral võib annust 30...60 minuti möödumisel korrata. Tugevate valude korral võib algannusena manustada ka 100 mg (40 tilka või mõõtpumba 8-kordsel vajutamisel saadav kogus lahust).

Mõõtpumba esmakordsel kasutamisel tuleb esmalt täita pumba reservuaar, vajutades mitu korda pumbale.

Rektaalsuposiidid: üks 100 mg ravimküünal. Annust võib korrata 3...5 tunni möödumisel.

Lapsed vanuses 1...14 aastat:

Kasutatakse soovitatavalt ainult tilku. Ravimküünlad ja kapslid ei sobi alla 14-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

Suukaudsed tilgad: annus on 1...2 mg/kg kehakaalu kohta. Annuseid võib korrata iga 4...6 tunni järel.

Ükskõik millise täiskasvanutele mõeldud ravimvormi ööpäevane toimeaine annus ei tohi ületada 400 mg tramadooli.

Neerupuudulikkusega või maksafunktsiooni häiretega patsientidel on soovitatav kasutada väiksemaid annuseid ning manustada neid pikemate ajavahemike järel, vastavalt arsti antud juhistele.

Üle 75 aasta vanustel patsientidel ei soovitata suurendada ööpäevast annust üle 300 mg.

Enne annuste kohandamist konsulteerige kindlasti oma arstiga.

Tramadooli ei tohi kasutada kauem, kui valude leevendamiseks absoluutselt vajalik. Pikaajaline tramadoolravi peab toimuma arsti järelvalve all.

Kui te võtate Tramadol Krka′t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Tramadol Krka´t, pöörduge kohe arsti poole või kutsuge kiirabi. Te võite vajada arstiabi.

Kui te olete eksikombel võtnud kaks annust, ei tohiks sellisel üleannustamisel märkimisväärseid tagajärgi olla, kuid juhul, kui üleannus on märkimisväärselt suurem, kui teile määratud annus, võivad ilmneda mürgistusenähud: teadvushäired, krambid, vererõhu langus, südame löögisageduse kiirenemine, ahenenud või laienenud pupillid (silmaavad), hingamisraskused.

Kui te unustate Tramadol Krka′t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Te peate ravi jätkama järgmisest ettenähtud annusest.

Toimed, mis tekivad pärast ravimi Tramadol Krka kasutamise lõpetamist

Kui pikaajaline tramadoolravi järsku katkestada, tekivad mõnikord ärajätunähud. Seetõttu peab arst otsustama kuidas ja kuna pikaajaline tramadoolravi katkestada.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Tramadol Krka põhjustada kõrvaltoimeid.

Kõige sagedamini esineb kõrvaltoimeid seoses suurte annuste kasutamisega. Tekkida võivad alljärgnevad kõrvaltoimed:

higistamine

peapööritus

iiveldus

pearinglus

suukuivus

kõhukinnisus

väsimus

ärevus

segasus

tasakaalu häired

meeleolu kõikumine

unetus

Harvadest kõrvaltoimetest esineb:

südame löögisageduse kiirenemine

vererõhu langus istuvast asendist püstitõusmisel

minestus

krambid

lihasnõrkus

tundlikkuse häired

värisemine

mälu häired

ähmane nägemine

Aeg-ajalt võivad tekkida:

peavalu

oksendamine

kõhukinnisus ja seedetrakti häired (rõhumistunne maos, kõhupuhituse tunne).

lihastoonuse tõus

neelamisraskused

kehakaalu langus

Väga harva on esinenud:

motoorne nõrkus

isu muutused

urineerimise häired (uriinipeetus, sage urineerimine, valulik urineerimine)

südame löögisageduse aeglustumine

vererõhu tõus

näo õhetus

Äärmuslikel juhtudel tekivad:

kesknärvisüsteemi ärritusnähud (kõrgendatud meeleolu, emotsionaalne ebastabiilsus, ärrituvus), aktiivsuse muutused (aktiivsuse vähenemine või tõus), tajuhäired ja meelepetted.

Täheldatud on ka allergilisi reaktsioone (sügelust, nahalöövet). Samuti võivad allergilised reaktsioonid viia šoki tekkeni.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes eo ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kõvakapslid: Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Rektaalsuposiidid: Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Suukaudsed tilgad: Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppemist. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Tramadol Krka sisaldab

Kõvakapslid

Toimeaine: tramadoolvesinikkloriid

Üks kapsel sisaldab 50 mg tramadoolvesinikkloriidi

Abiained: mikrokristalliline tselluloos (E461), naatriumtärklisglükolaat, talk (E553b), magneesiumstearaat (E572). Kapsli kest: titaandioksiid (E171), indigokarmiin, želatiin.

Ravimküünlad ehk rektaalsuposiidid

Toimeaine: tramadoolvesinikkloriid

Üks rektaalsuposiit sisaldab 100 mg tramadoolvesinikkloriidi. Abiaine: tahke rasv.

Suukaudsed tilgad

Toimeaine: tramadoolvesinikkloriid

1 ml lahust (8 vajutust mõõtpumbale) sisaldab toimeainena 100 mg tramadoolvesinikkloriidi. Abiained: sahharoos, propüleenglükool (E1520), kaaliumsorbaat (E201), polüsorbaat, naatriumsahhariin, glütserool (E422), piparmündi eeterlik õli, aniisi eeterlik õli, puhastatud vesi.

Kuidas Tramadol KRKA välja näeb ja pakendi sisu

50 mg kapslid, 20 kapslit pakendis

100 mg ravimküünlad, 5 ravimküünalt pakendis

10 ml lahust (100 mg/ml)

96 ml lahust (100 mg/ml) koos mõõtpumbaga

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating