Otsituimad TOP 5

Travocort cream 10mg+1mg 15g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Seenevastased ained dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Travocort cream 10mg+1mg 15g N1
Toimeained: Isoconazole+Diflucortolone(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Intendis GmbH
ATC kood D01AC80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Travocort on seentevastane ravim (antimükootikum) ja põletikuvastane ravim (kortikosteroid), mis on saadaval kreemina nahal kasutamiseks.

Üks Travocort’i toimeainetest, isokonasoolnitraat, on efektiivne nahaseente, pärmseente, pärmilaadsete seente (kaasa arvatud mitmevärvilise kliiketendustõve ehk pityriasis versicolor’i tekitaja) ja hallitusseente, samuti ka pindmist nahapõletikku ehk erütrasmat põhjustava mikroorganismi suhtes. Teine toimeaine, diflukortoloonvaleraat, pärsib põletikureaktsiooni põletikuliste ja allergiliste nahaseisundite puhul ning leevendab vaevusi nagu sügelemine, põletustunne ja valu.

Travocort’i kasutatakse tugevate põletikuliste või ekseemilaadsete nahanähtudega kulgevate pindmiste seeninfektsioonide raviks nt kätel, varbavahedes, kubeme- ja suguelundite piirkonnas.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Travocort’i

kui olete isokonasoolnitraadi, diflukortoloonvaleraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te põete tuberkuloosi või süüfilist ravitavas piirkonnas, kui teil on viirushaigus (nt tuulerõuged, vöötohatis), roosvistrik, suuümbruse nahapõletik või vaktsineerimisjärgsed nahareaktsioonid ravitavas nahapiirkonnas.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Travocort:

kui arst diagnoosib, et teie nahahaigusega kaasnevad bakteriaalsed infektsioonid, on vajalik täiendav spetsiifiline ravi;

kui te määrite Travocort’i näole, tuleb vältida selle sattumist silma;

kui teil on eelnevalt olnud glaukoom, teavitage sellest kindlasti oma arsti.

Nagu süsteemsete kortikosteroidide puhul võib glaukoom tekkida ka paiksete kortikosteroidide kasutamisel (nt pärast suurt annust või kandmist suurele nahapiirkonnale pika aja vältel, oklusiivsete sidumistehnikate korral, määrimisel silmaümbruse nahale).

Muud ravimid ja Travocort

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või arvate, et olete rase, mainige seda ka oma arstile, kes Travocort’i määramisel seda arvesse võtab. Reeglina ei tohi kortikosteroide sisaldavaid paikseks kasutamiseks mõeldud preparaate raseduse esimesel kolmel kuul kasutada. Eriti tuleb vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat või pikaajalist ravi.

Kui te toidate imikut või väikest last rinnaga, ei tohi Travocort’i rindadel kasutada. Kui te toidate last rinnaga, teavitage sellest oma arsti, sest teie arst peab seda fakti enne Travocort-ravi määramist arvesse võtma. Eriti tuleb vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat või pikaajalist ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole teada ühtegi toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, tuleb Travocort’i kanda kahjustatud nahapiirkonnale kaks korda päevas.

Travocort-ravi tuleb lõpetada arstiga kooskõlastatult pärast põletikuliste või ekseemilaadsete nahanähtude taandumist, aga siiski hiljemalt kahe nädala möödudes. Pärast seda võib arst määrata järelravi glükokortikosteroidi-vaba preparaadiga Travogen. See kehtib eriti kasutamisel kubeme- ja suguelundite piirkonnas.

Varbavahedes või sõrmede vahel asuva haiguskolde korral on soovitatav panna varvaste või sõrmede vahele Travocort’iga määritud marlitükk.

Infektsiooni taastumise vältimiseks peate iga päev vahetama isiklikku pesu (pesulappi, rätikut, aluspesu – eelistatavalt puuvillasest materjalist) ja neid pesema väga kuumas või isegi keevas vees.

Edukaks Travocort-raviks on oluline regulaarne hügieen. Jalaseene (tinea pedis’e) korral tuleb varbavahed pärast pesemist hoolikalt kuivatada ning iga päev peab vahetama põlvikuid või sokke.

Kui teil on tunne, et Travocort’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Travocort’i rohkem kui ette nähtud

Ühekordne üleannustamine (kui kreemi määritakse ulatuslikule nahapiirkonnale) või juhuslik allaneelamine ei kujuta mingit ohtu tervisele.

Kui te unustate Travocort’i kasutada

Ärge kasutage suuremat Travocort kreemi kogust, et korvata vahelejäänud annust.

Kui te lõpetate Travocort’i kasutamise

Kui kasutada Travocort kreemi vastavalt ette antud juhistele peaksid haigussümptomid ravi käigus paranema. Kui haigusnähud püsivad või taastuvad pärast ravi lõpetamist, võtke ühendust oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikjuhtudel võivad Travocort-ravi ajal haigestunud nahapiirkonnas esineda sellised sümptomid nagu sügelemine, põletustunne, nahapunetus (erüteem) või villid (vesikulatsioon).

Paiksete kortikosteroidide ulatuslik manustamine suurtele kehapiirkondadele või pikema aja jooksul, eriti oklusiivselt, suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski.

Kui Travocort’i kantakse suurtele nahapiirkondadele (10% ja rohkem kehapinnast) või rakendatakse ravi pikemat aega (üle 4 nädala), võivad esineda järgmised reaktsioonid: naha õhenemine (nahaatroofia), kapillaarilaienemus, nahajutid, vistrikulise lööbega nahamuutused ja imendumisest tingituna glükokortikosteroidide süsteemsed toimed.

Harvadel juhtudel võivad, nagu teistegi nahakaudsete kortikoidide puhul, esineda järgnevad kõrvaltoimed: karvanääpsupõletik (follikuliit), tugevnenud karvakasv kehal (hüpertrihhoos), suuümbruse nahapõletik, nahavärvuse muutused, allergilised nahareaktsioonid toime- või abiainete suhtes.

Ei saa välistada kõrvaltoimeid vastsündinuil, kelle emad said raseduse või imetamise ajal ulatuslikku või kauakestvat ravi. Näiteks võib imikul olla langenud adrenokortikaalne funktsioon (neerupealise koore talitluse langus, mis võib põhjustada nt kasvupeetust), kui ravimit manustati raseduse viimastel nädalatel.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi kasutada 3 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Travocort sisaldab

Toimeained on isokonasoolnitraat ja diflukortoloonvaleraat. 1 g Travocort’i sisaldab 10 mg isokonasoolnitraati ja 1 mg diflukortoloonvaleraati.

Abiained on valge pehme parafiin, vedel parafiin, tsetostearüülalkohol, polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat, dinaatriumedetaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Travocort välja näeb ja pakendi sisu

Travocort kreem on keeratava korgi ning täiendava sulguriga alumiiniumtuubis.

Pakendis on 15 g või 30 g kreemi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Intendis GmbH

D-10589 Berlin

Saksamaa

Tootja

Intendis Manufacturing SpA

20090 Segrate

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Tel: 655 8565Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating