Otsituimad TOP 5

Troxevasin 20mg gel 40g N1 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Vasoprotektorid
Nimetus: Troxevasin 20mg gel 40g N1
Toimeained: Troxerutin(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Actavis
ATC kood C05CA04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Troxevasiini peamine toimeaine on trokserutiin.

Trokserutiin vähendab väikeste veresoonte ehk kapillaaride läbilaskvust ja haprust, kaitstes seega kapillaare. Ravim tõstab veeniseinte silelihaste toonust ning blokeerib põletikku tekitavate ainete (nt histamiini, bradükiniini ja atsetüülkoliini) veresooni laiendava toime. Trokserutiinil on ka põletikuvastane toime veene ümbritsevates kudedes, väljendunud veenide ja kapillaaride toonust tõstev ja vereliistakute kokkukleepumist takistav toime, soodustab veenilaiendite korral esinevate verevarustushäirete paranemist.

Ravimi farmakodünaamika on seotud antioksüdatiivse toimega, st ainevahetuse käigus mitmesuguste keskkonnategurite mõjul vabanevate ainete (vabad radikaalid) kahjustava toime ärahoidmisega rakumembraanidele.

Farmakokineetika. Geeli alus on valitud selline, mis tagab toimeaine piisava imendumise ja tungimise läbi naha, kindlustades seega toimeaine kõrge sisalduse põletikulistes kudedes.

Näidustus. Pindmiste veenide põletike paikne ravi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Troxevasin geeli

- kui te olete allergiline (ülitundlik) trokserutiini või geeli mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Troxevasin geel

Ravi edukus sõltub geeli regulaarsest kasutamisest piisavas koguses ja pikema aja jooksul. Troxevasin geeli tohib määrida ainult tervele nahale. Seda ei tohi määrida lahtistele haavadele, ekseemile, silmadele ega limaskestadele.

Kasutamine koos toiduga Piiranguid ei ole.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma apteekriga.

Puuduvad andmed ravimi kahjulikkuse kohta lootele ja vastusündinule.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma apteekriga.

Puuduvad andmed ravimi kahjulikkuse kohta lootele ja vastusündinule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei avalda mõju autojuhtimisele ega liikuvate mehhanismidega töötamisele.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Puuduvad andmed Troxevasin geeli ning teiste ravimite koostoimete kohta.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Troxevasin geeli alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud või nagu on kirjas siin infolehel. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma apteekriga.

Ravi vajavad kohad määritakse sisse hommikul ja õhtul, sissemääritud kohta masseeritakse seni, kuni preparaat on naha sisse imendunud. Preparaat ei jäta pesule jälgi (õliseid või lõhnavaid).

Kui teil on tunne, et geeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Troxevasin geeli rohkem kui ette nähtud Üleannustamisest ei ole teatatud.

Suurte koguste juhuslikul sissevõtmisel tuleb rakendada üldisi eliminatsioonimeetmeid (oksendamist esilekutsuvaid aineid) ning sümptomaatilist ravi.

Kui te unustasite Troxevasin geeli kasutada

Kui te unustasite Troxevasin geeli kasutada, jätkake kasutamist vastavalt varasemale kavale seejuures annust suurendamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Troxevasin geel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva võivad tekkida nahaärritus reaktsioonid (punetus, sügelus, nahalööbed, ekseem, dermatiit). Need kaovad kiiresti pärast ravi katkestamist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage geeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Troxevasin geel sisaldab:

Toimeaine on trokserutiin. 1 g geeli sisaldab 20 mg trokserutiini.

Abiained on karbomeer, dinaatrium-EDTA, bensalkooniumkloriid, trietanoolamiin, puhastatud vesi.

Kuidas Troxevasin geel välja näeb ja pakendi sisu Troxevasin geel on kollakas kuni kergelt pruunikas geel.

2% geel:

-alumiiniumtuubis: 40 g geeli

laminaattuubis: 20 g, 40 g või 100 g geeli.

Tuubid pakituna 1 kaupa.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis Nordic A/S,

Ørnegårdsvej 16,

2820 Gentofte,

Taani

Tootja

Balkanpharma-Troyan AD,

1, Krayrechna Str., 5600 Troyan, Bulgaaria.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/Kesk tee 23a,

Rae vald,75301 Harjumaa,

Tel: (+372) 6100 565

Infoleht viimati kooskõlastatud: veebruaris 2013Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Lakiotsa Apteek

Tammsaare tee 133, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550636
tammsapt@apotheka.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating