Otsituimad TOP 5

Xymelin Menthol 1mg/ml nasal spray, solution 10ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: Xymelin Menthol 1mg/ml nasal spray, solution 10ml N1
Toimeained: Xylometazoline(N)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood R01AA07
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Xymelin Menthol on ninasprei, mis sisaldab toimeainena ksülometasoliinvesinikkloriidi. Ksülometasoliinvesinikkloriid on paikselt nina limaskestale manustatav αadrenomimeetikum.

Xymelin Menthol-i kasutatakse nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Xymelin Menthol-i:

kui olete ksülometasoliinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on silma rohekae ehk glaukoom;

ajuripatsi eemalduse järgselt või pärast nina- või suukaudset operatsiooni, mille käigus on avatud aju kõvakelme.

Informeerige oma arsti, kui teil esineb mõni eelpoolnimetatud vastunäidustustest.

Muud ravimid ja Xymelin Menthol

Teatud depressiooniravimite (tri- ja tetratsüklilised antidepressandid, monoamiini oksüdaasi inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel ei saa välistada ksülometasoliini süsteemset toimet ja sümpatomimeetilised toimed (südametegevuse kiirenemine, vererõhu tõus jt) võivad tugevneda. Eelnev kehtib eelkõige ravimi üleannustamise korral.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud võu kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- kui teil esineb kilpnäärme liigtalitlus, suhkurtõbi, veresoonte sulgumise häired (kaasa arvatud kõrgenenud vererõhk, arterioskleroos või aneurüsm) ja tõsised südameveresoonkonna häired (näiteks südame isheemiatõbi, rütmihäired või kiirenenud südamerütm).

Enne Xymelin Menthol-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Piiratud hulgalt rasedatelt saadud andmed ei viita ksülometasoliini kõrvaltoimetele rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Konsulteerige siiski enne ravimi kasutamist raseduse ajal oma arstiga.

Ei ole teada, kas ksülometasoliin eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, siis konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Xymelin Menthol ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Xymelin Menthol on ninasprei, mis sisaldab toimeainena ksülometasoliinvesinikkloriidi. Ksülometasoliinvesinikkloriid on paikselt nina limaskestale manustatav αadrenomimeetikum.

Xymelin Menthol-i kasutatakse nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks.

Mida on vaja teada enne Xymelin Menthol-i kasutamist

Ärge kasutage Xymelin Menthol-i:

kui olete ksülometasoliinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on silma rohekae ehk glaukoom;

ajuripatsi eemalduse järgselt või pärast nina- või suukaudset operatsiooni, mille käigus on avatud aju kõvakelme.

Informeerige oma arsti, kui teil esineb mõni eelpoolnimetatud vastunäidustustest.

Muud ravimid ja Xymelin Menthol

Teatud depressiooniravimite (tri- ja tetratsüklilised antidepressandid, monoamiini oksüdaasi inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel ei saa välistada ksülometasoliini süsteemset toimet ja sümpatomimeetilised toimed (südametegevuse kiirenemine, vererõhu tõus jt) võivad tugevneda. Eelnev kehtib eelkõige ravimi üleannustamise korral.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud võu kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- kui teil esineb kilpnäärme liigtalitlus, suhkurtõbi, veresoonte sulgumise häired (kaasa arvatud kõrgenenud vererõhk, arterioskleroos või aneurüsm) ja tõsised südameveresoonkonna häired (näiteks südame isheemiatõbi, rütmihäired või kiirenenud südamerütm).

Enne Xymelin Menthol-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Piiratud hulgalt rasedatelt saadud andmed ei viita ksülometasoliini kõrvaltoimetele rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Konsulteerige siiski enne ravimi kasutamist raseduse ajal oma arstiga.

Ei ole teada, kas ksülometasoliin eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, siis konsulteerige enne ravimi kasutamist oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Xymelin Menthol ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Xymelin Menthol-i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed

Tavaliselt 1 annus (vajutus) mõlemasse ninasõõrmesse 2 või 3 korda ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 3 korda ööpäevas. Mitte kasutada kauem kui 7 päeva.

Alla 6-aastased lapsed

Xymelin Menthol ei sobi 2...6-aastatele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

2…6-aastastel lastel tuleb kasutada 0,5 mg/ml tugevusega ksülometasoliini ninaspreid või ninatilku.

Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.

Kasutamisjuhend

Kui te kasutate ravimit esimest korda või ei ole ravimit pikka aega kasutanud või kui pudel on lebanud pikali, pihustage spreid esmalt mitu korda õhku, kuni peene pihustijoa ilmumiseni.

Eemaldage pihustiotsiku kate.

Ninasprei pudelit hoidke käes nii, nagu on näidatud pakendil oleval joonisel. 3. Kallutage pea kergelt ette. Sulgege sõrmega üks ninasõõre ja hoidke pihustiotsik teises ninasõõrmes.

Annustage ravim kiire vajutusega, samal ajal nina kaudu tugevasti sisse hingates.

Loputage pihustiotsikut leige veega peale iga kasutamist. Ärge eemaldage otsikut pudeli küljest.

Kui teil on tunne, et Xymelin Menthol-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Xymelin Menthol-i rohkem kui ette nähtud

Kasutades ravimit soovitatust suuremates annustes tekib üleannustamisrisk.

Liigne paikne kasutamine võib põhjustada järgmised üleannustamise või intoksikatsiooni sümptomid, eriti lastel – tugev unisus higistamisega, hüpotensioon või šokk, bradükardia, hingamissüsteemi pärssumine ja kooma.

Üleannustamisnähtude korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile ravimi pakendit. Üleannustamise ravi on peamiselt sümptomaatiline ja toetav.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui ühel kasutajal 100-st):

Kõrvetav tunne ninas ja kurgus, kuiv, ärritatud ninalimaskest, võib esineda aevastamist.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui ühel kasutajal 1000-st):

Südame pekslemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 1000-st):

Peavalu, iiveldus, oksendamine, ebamugavustunne seedetraktis.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

Süsteemsed allergilised reaktsioonid ja ajutised nägemishäired.

Pikaajaline või sagedane ksülometasoliini kasutamine võib põhjustada sõltumust ja nina limaskesta turset ning suurenenud voolust ninast.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xymelin Menthol sisaldab

Toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid. 1 ml sisaldab 1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi. 1 pihustusannus sisaldab umbes 140 µg ksülometasoliinvesinikkloriidi.

Teised abiained on dinaatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumkloriid, sorbitool, polüoksüülhüdrogeenitud riitsinusõli, levomentool, eukalüptiõli ja puhastatud vesi.

Kuidas Xymelin Menthol välja näeb ja pakendi sisu

Xymelin Menthol ninasprei on selge värvitu lahus 10 ml plastikpudelis, mis on varustatud spreipumba ehk pihustiga.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

Tootja

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

TaaniApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kunda Apteek

Pargi tn 26, Kunda
3221685
tiina.salusaar@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating